Baturan, 19042009-12.21

Dangu mboten nge-blog, pranyata ndadosaken raos garingipun wonten gesang kawula. Sepen…

Hananging badhé pripun malih, ingkang naminipun sinau utawi ngaos punika panci penting saèstu, pramila Kangjeng Nabi Muhammad rumiyin naté ngendika utawi dhawuh supados (bilih perlu) mlumpat segara dumugi Negeri Cina, saperlu kagem luru ilmu.

Wiwit dinten punika, panjenengan sadaya saged nyimak malih seratan jail kawula. Sampun radi cekap anggèn kawula luru ngèlmu, tapa mbisu

Mugi panjenengan sadaya kersa nampi, ocèh-ocèhan kawula ingkang mboten wonten paédahipun punika. Sumangga….

Baturan, 19 April 2009 tabuh 12.21 WIB

LEREN nge-BLOG RUMIYIN

NYUWUN PANGAPUNTEN, KAWULA BADHE NGANGSU KAWRUH RUMIYIN,

NYUWUN PAMIT SAKING DONYA PANGE-BLOG-AN,

NGIRAS-NGIRUS NATA DIRI PRIBADI KAWULA

 

MUGI KAWULA ENGGAL SAGED nge-BLOG MALIH

 SESAMBETAN MALIH KALIYAN PANJENENGAN SADAYA

 

KAWULA SUWUN, PANJENENGAN KERSA MARINGI

SESERAPAN, EGUH PRETIKEL DUMATENG KAWULA

SUPADOS LANGKUNG SAE ING TEMBENIPUN

 

NUWUN

(sampun kuciwa, wong kasunyatanipun kawula sanes punapa-punapa,

bebasan namung lare nglambrang ing Surakarta,

ingkang mboten wonten paedahipun)

Tilpun Saka Velbak

Nembe wae tilpun gegem-ku kaing-kaing. Ana celukan (panggilan) kaping telu, nomere beda-beda. Tapi aku yakin yen iku nomer kantore NdoroWicak, kang dodolane ukara, tembung lan gambar alias layang kabar kang aran Koran Tempo. Saliyane layang kabar, ana kana uga dadi papane para ‘kuli mangsi’ (gek jaman saiki apa ya ana wong kulak mangsi akehe nganti pirang-pirang bagor?) ana kamar warta utawa newsroom, kang mbiyawaraake warta liwat Tempo Interaktif.

“Wonten dhawuh, Ndoro….,” mangkono anggonku nyapa.

“Mas Purwaka, ini Dimas. Saya dapat nomor Mas dari Mas Tyo. Saya mau ngobrol tentang blog bahasa Jawa,” Dimas njawab kanthi lanyah.

Aku rada isin. Sok tahu, ngira yen sing tilpun iku NdoroWicak, jebul Dimas Adityo. Anane mbedhek kaya mangkono jalaran aku nembe wae ngunggahake unen-unen ana ing plurk, babagan posting anyarku, kang ndilalah uga banjur ditanggapi dening NdoroWicak tukang nggrawut kang nakil buanget iku.

Ya wis, sabanjure aku akeh caturan ngalor-ngidul ora karuan. Wosing gati, Dimas takon marang aku, apa perlun lan paedahe gawe blog basa Jawa. Jawabku ya mung sakenane. Aku matur dene anane gawe blog basa Jawa karana prihatin, ing jaman samangke akeh para mudha taruna kang ora bisa nulis tembung Jawa kanthi bener lan pener.

Nulis wis (tegese: sudah) kang kudune wus wae kerep kliru tinulis wes (miturut guru lagu). Tembung wis pancen kinucap we (kaya dene e ana ukara kere). Kang gawe rasaku rada sengkring adate layang cendhakana tilpun gegem utawa kang kawentar kanthi sebutan SMS.

Kang wis genah, nampa tilpun-e Dimas, aku tambah bungah. Jebul ana kang nggatekake utawa ngapresiasi. (Matur nuwun ingkang kathah saha saking salebet-lebetipun manah dumateng panjenenganipun Dimas ugi Paman Tyo utawi Kangjeng Trembelane ingkang sampun kersa midhangetaken ebah-ewahipun jagad Jawi).

Muga-muga, blog basa Jawa tambah ngrembaka. Saengga, basa lan kabudayan Jawa bisa jinaga dening kabudayan manca. Obah ora kudu owah. Bakune lumrah lan sansaya nggenah lan prenah. (Ora kaya NdodoWicak kang polahe ora genah karana ngugemi gegondhelan kang ora pener: obah mamah, mingset nggeget lan sapanunggalane. Eling, Ndoro…. eliiingggggggggg…. Urip iku mung sepisan)

Wah, aku tambah kondhang yen sida dibiyawaraake dening Koran Tempo. Etung-etung magang dari blogger seleb, nginthil NdoroWicak lan PamanTyo. Nuwun ya, Mas…

Atur Panuwun Kagem Ichwan, Mas Tyo, Muchus…

Matur nuwun kanggo Ichwan kang ngesuhi Solopos edisi Basa Jawa, Mas Tyo lan Muchus (detikcom) kang wis maringi cathetan lan atur apresiasi kang dhuwur marang blog iki. Kadang sayekti ya pancen kaya dheweke iku: kersa ngritik apa anane, gelem alok tanpa tedheng aling-aling.

Parmila, aku ora bakal ngowah-owah apa kang wus diaturake dening Ichwan lumantar comment kang wus digawe, supaya para sedulur kang maos tulisan-tulisanku bisa mangerteni perangan endi kang keliru, ana sasar-susuring aturku kang wus tinulis. Atur panuwun uga kaaturake kagem Mas Adi kang wus ngelingake bedane ketinggalan lan keri utawa kentun aneng posting kanthi irah-irahan Tukang Becak Apikan.

Sumangga, cubluking pangertosan kang dak duweni bisa sansaya (sadurunge dielingake dening Ichwan, aku nulis nganggo tembung samsaya) suda awit aku bisa ngiras-ngirus sinau uga saka komentar-komentare para sanak kadang. Mbokmenawa, iki dadi dalane Gusti Allah maringi ganjaran kanggo para kadang. Tholabul ‘ilmi, wujud ngamal jariyah kang paling gampang dilakoni, ananging akeh sing padha nyirik.

Matur nuwun sadayanipun kagem panjenengan sadaya. Nuwun…..

Koran Baru, Berbahasa Jawa Pula

Tanpa tahu maksud dan tujuan pengirimnya, tiba-tiba saja saya kedatangan loper elektronik. Si kurir cerdas itu, pun tak meninggalkan pesan sepatah katapun kecuali menyisakan jejak berupa alamat sang pengirim.

Kita tahu, apalagi blogger sejati, pasti sangat mengenal selebritis dunia maya yang satu ini. Andai pun tak mengenal wajahnya, namun jejak hidupnya mudah terlacak. Ia bagai pelayan Tuhan di bumi. Perilakunya pun mirip-mirip kaum Jesuit yang selalu datang, membaur dan menyatu dengan kaum terpinggirkan. Ia memberi daya hidup, selalu mengingatkan agar kita tak pernah lupa, apalagi abai dengan apa yang terjadi di lingkungan terdekat kita.

Setiap tarikan nafasnya, Sang Sufi Tak Kasat Mata selalu mengajak kita berpaling pada hal-hal kebendaan. Sementara dengus embusan nafasnya, selalu mendorong kita untuk bertindak, setidaknya merenung dan merefleksi diri.

Rasanya, kita masih bisa bersepakat untuk mengapresiasi kelebihan Sang Sufi ini, lalu mengucap syukur kepada-Nya, karena telah mendatangkan mesias ke dunia. Berimanlah kepada Dia Sang Pencipta, karena engkau beruntung telah mengenal dan selalu dituntun oleh Domba Yang Tak Pernah Tersesat ini untuk jangan pernah berpaling dari-Nya.