Pak Ahok Njalari Semruweng

Wis pirang-pirang minggu, berita koran, tivi lan kabar kang sliweran lumantar Internèt mung marakké muring. Akèh wong pinter ujug-ujug dadi pekok. Ora sithik wong sing asliné longa-longo saknalika macak pinter sanajan tetep kétok bodhoné. Pak Basuki klebu sing paling kerep disilih adeg-adegé, kanggo pancatan misuh jalaran bakal keganggu panguripané.

Priyayi kang njalari wong akèh padha semruweng, yaiku priyayi kang kondhang sinapa Ahok. Gara-gara nuku lemah Rumah Sakit Sumber Waras, akèh wong sing polah tingkahé dadi kaya wong ora waras. Babar blas ora duwé isin, muni sakepénak udelé, kakèhan alesan kaya-kaya wong sakdonya bodho kabèh, dianggep ora ngerti lor-kidul, dikira mati rasa. Kaya déné Pak Ketua BPK sing wis cetha wéla-wéla konangan nyimpen bandha neng Panama isih wani sélak ngomong ora ana transaksi.

Saumpama dianggep bener ora ana transaksi awit didaftarké taun 2010, lha kira-kira apa anggoné ngedegaké perusahaan ana Panama ora nganggo setor modhal? Saumpama nganggo setor modhal, lha apa ya mung cukup sepuluh yuta utawa satus yuta? Lumrahé dhuwité milyatan. Lha yèn milyatan dhuwité sing didhelikaké ana Panama, kira-kira asal-usulé dhuwit saka ngendi? Jumbuh apa ora yèn dicocokaké karo gaji resminé, embuh nalika dadi anggota DPR, Ketua BPK lan liya’liyané???

Ndhagel waé yèn ora duwé karep liya nalika methentheng rumangsa resik lan bener kanthi cara ngèlèk-èlèk Pak Ahok. Mosok, wong tuwèk-tuwèk sing jaréné pinter lan kinurmatan, omongané pathing pechothot kaya wong ora naté didhidhik becik déning wong tuwané lan disekolahaké. Jaré wong pinter, nanging kenapa paribasan kaya kethèk saranggon, bareng-bareng nggruduk lan ngamung marang Ahok?

Aja-aja, kabèh mau padha nyawiji amarga nunggal pamrih, kudu nyingkiraké Ahok kang pingin nyalon Gubernur lumantar cara indhepèndhen, ora nyéngklak partai??? Panemuku, saumpama ora ninggalaké partai, mbok menawa Pak Ahok ora baal dikuya-kuya kaya saiki. Sing padha dikuwatiraké para tetunggulé partai, yèn Pak Ahok nganti menang, bisa-bisa dadi wabah, dadi pageblug tumrap partai.

Sapa waé wong partai, aku yakin padha nglegganani. Saben arep mapan turu utawa nembé ngising nalika tangi turu, endhasé kemut-kemut, ngelingi yèn kahanan wis owah. Akèh rakyat wis ora percaya marang politisi, nanging ora padha tumindak mbangkang marang partai amarga durung ana sing wani gawé jalaran. Lan, saiki kaya-kay wis tekan titi wanciné,  rakyat bisa milih kanthi mardika, nyengkuyung priyayi sing dianggep bener, becik lan luwih pantes dadi pemimpin. Pak Ahok mung kari sak jangkah, paribasané, bisa dadi gubernur manèh tanpa asok glondhong pengareng-areng marang politisi kang dhemen nyéwakaké partai kanggo tunggangané.

Partai apa waé bakalé kewirangan saumpama Pak Ahok ginaris menang kanthi laku sing saiki wis diwiwiti. Wong partai, sanajan bosoké ngungkuli bathang babi, tetep waé manungsa sing duwé utek lan rasa, sanajan bisa ndableg nutupi rai lan wadi uripé.  Saben ngising lan arep micek, mesthi mikir yèn sejatiné uripé nèng satengahé masyarakat ora kajèn, apa manèh yèn nglengganani dhèwèké seneng nyolong dhuwit negara, ngrayah proyèk lan sapanunggalané. Apa manèh politisi sing resik, saben ngising lan arep saré mesthi kepikiran, mèlu isin amarga kanca-kancanné akèh sing mlebu pakunjaran jalaran konangan maling.

Gumunku, wis ngerti kahanan kaya mangkéné, isih waé padha wani sesorah antikorupsi lan sapanunggalané, kamangka menyang ngendi waé lungané tansah necis, klimis, ambune wangi, mangané barang sarwa amis, embuh daging mateng utawa daging mentah sing dicaweti. Tumpakané montor alus, kempling mencirit nganti bleduk waé ora wani nyedhak, jalaran mrana-mréné dikawal patroli pulisi.

Coba digatèkaké, apa panjenengan naté weruh politisi gelem mangan pohung utawa sega bandeng kanthi thèlap-thèlep nalika disuguh rakyat sing diparani? Apa ana politisi sing gelem nyandhang penganggo kaya déné sing dianggo rakyat sing ditemoni? Isih mending yèn politisi mau lair ceprot wis sugih, banjur bisa duwé lungguhan empuk karana kuwat mbayar swara nalika pemilu. Lha yèn politisi sing mbiyèné uga kéré, nanging banjur kemlinthi lali asal-usulé???

Nganti saiki, aku durung tumon ana politisi sing melèk matané lan batiné, banjur nglengganani kahanan kaya Jakarta saiki. Kabèh malah kaya déné gali, sing pamèr siung lan okol golèk bala kanggo ngesuk lan nyingkiraké priyayi kaya Pak Ahok. Ana sing nganggo bandha, mbayar wong sing bisa diséwa amrga kemaruk upa lan bandha donya, ana sing adol ayat lan agama kanggo ngobong atiné wong sing cethèk-cethèk imané.

Cilakané, akèh wong pinter, sing sadurungé katon pener, banjur mèlu-mèlu nggebugi Pak Ahok lumantar ontran-ontran réklamasi.  Kabèh padha lali (utawa nglali?), sing kuduné dimungsuhi saiki ya kuwi: para gali sing dodol agama lan kemaruk kuwasa!

Nanging arep piyé manèh, nyat saiki pancèn nembe akèh wong keblinger. Mbok menawa aku uga padha, lagi keblinger…..

Ana kanjeng Roy, ana

One thought on “Pak Ahok Njalari Semruweng

Leave a Reply