Lemut kaya Asu

Sanajan wujudé cilik lan ora sinebut ana ing kitab suci, lemut uga bisa njalari najis. Kaya asu, pokoké. Bédané, yèn asu sing njalari najis iku ileré. Lha yèn lemut, kira-kira apané? Getihé? Ya yèn lemuté dicablèk banjur mati nèng awaké dhéwé. Éh, kira-kira getih lemut njalari najis apa ora, ya?

Sadurungé mbacutaké crita, tulung aja duwé panemu yèn aku lebay, kemakèn kemresik-resik kaya santri-santriya dhéwé. Ora! Aku ora duwé karep pamèr. Wong sanajan muslim, aku ki ya klebu dhat-nyeng anggoné nindakaké saréngat. Nanging babagan perkara barang haram lan najis, aku isih klebu rada sènsitip.

Lha kepriyé, wong umpama lagi ana ing paran banjur krasa pingin nguyuh, aku klebu riwil. Yèn ora ana kakus utawa kolah, biyasané aku ngampet, nganti rasané ora karu-karuan. Yèn wis mangkono kahanané, biyasané aku banjur golèk warung, tuku banyu plastik. Kaya wong sugih kaé pokoké, nguyuh waé cawik nganggo Aqua.

Kamangka, aku klebu anyel marang Danone, perusahaan gedhé saka Prancis kang saiki nguwasani 80-an persèn pasar dol-tinuku banyu ombèn ing Indonesia. Coba, wis pira cacahé tuk lan sumber banyu ing Nuswantara kang dikuwasani marang Danone, diwadhahi gendul plastik, banjur didol larang marang wong Indonesia. Sing nèng Polanharjo, Klaten waé, jaréné dadi asèté Danone paling gedhé sak-Asia Tenggara. Élok, ta? Delanggu lumbung berasé Nuswantara, déné Polan, tanggané dadi lumbung rupiahé baron Prancis.

Bali menyang crita babagan lemut agawé najis manèh.

Kedadèyané kira-kira patang dina kepungkur. Mlebu kolah, aku weruh lemut gancèt, uleng-ulengan ana témbok. Aku kumat kenthiré, karepé gojèg ngganggu lemut kang nembé karonsih. Dak uyuhi waé lemut mau. Currr…..!!!

Mbokmenawa krasa anget banjur kebes, lemut kang nembé gancèt banjur bubar. Sing siji mabur liwat kiwaku, metu saka kolah. Sing siji mlipir mabur liwat sisih tengenku, mubeng-mubeng banjur menclok ana pundhakku. Asu! Mangkono pisuhan kang dak batin.

Aku mangkel jalaran klambiku dadi kena najis sing asalé saka uyuhku dhéwé. Kepeksa aku ganti klambi. Satenané, aku paling risi yèn kena najis. Sanajan mung sak nil, cuilik kaya titik jalaran sikilé lemut kebes uyuhku, tetep waé najis. Manut paribasan cara M(e)layu, karna nila setitik, najis seluruh bajunya.

Ya mangkono iku kekuwatané lemut agawé najis, kaya déné asu.

4 thoughts on “Lemut kaya Asu

  1. Nek seko panemuku, lemut iku mau kelebu lemut kang cerdas lan wibowo, senajan komanan uyuh dewekke tetep trimo lan ikhlas, termasuk ikhlas mbagi uyuh ono ing sing ngetokke.. aku nganti bingung pie lehku arep ngguyu 😆

Leave a Reply