Cangkem Bapak TOA

Kemis Pon, 20 Mulud 1944, wanci manjing Ngisak, aku maca setatus Fèsbuk-é Séno Aji. Dhèwèké iku blogger édan, nanging kepénak kanggo kekancan. Wongé seneng ndhagel, cangkemé lunyu. Mula, dhèwèké gawé status mangkéné: “berusaha ngremote TOA, biar madhep munggah!

Aku ngira, mesthi dhèwèké lagi anyel jalaran kebrebegen swara saka TOA utawa pengeras suara. Embuh iku swarané wong ngaji utawa wong lagi duwé gawé. Nanging aku nggraita yèn sing dianyeli mesthi swarané saka langgar utawa mesjid. Wong siji kuwi, sangertiku rada tolèran. (Maksudé duwé tepa slira, dudu wong sing nganggo tolèr, lho!)

Kupingé tengèn, kaya atiné sing gampang trenyuh marang  sapadha-padha titah Gusti Allah. Paribasan krungu tangisé semut sing lagi kuyuhan Suryadèn waé, bisa njalari nesuné sanajan Suryadèn iku kanca dolané. Élok, ta?

Iki arané skrinsut, kapundhut saka FB-né Seno Aji sing kurang ajar iku

Dudu babagan cemprèngé bocah kang lagi adzan utawa wong ngaji sing grothal-grathul, nanging karepé Séno Aji supaya tangga kiwa-tengené sing ngrasuk agama saliyané Islam ora rumangsa keganggu. Wong dhasaré Séno Aji ya kakèhan mangan buku lan seneng maca koran (sanajan ora langganan, wong jenengé waé pegawé negri), mula ya ngerti ombyaké kahanan lan mudheng tepa slira. Apa manèh, saiki akèh wong sing seneng nggadhèkaké agama utawa ndadèkaké agama kanggo pusaka supaya bisa menang-menangan lan nyilakakaké liyan.

Aji klebu wong sing ora seneng marang modhèl dodolan agama kaya mangkono. Èlèk-èlèk, dhèwèké uga jenggoten sanajan gundhul mblundhus, tur bisa ngaji sithik-sithik. Apal juz ‘amma lan lulus a-ba-ta-tsa sanajan ora tutug anggoné melu TPA. Agama iku ageming ati, mula kabèh diresepi, dilebokaké ati nganti tandhes banjur dicakaké ana urip saben dinané. Élok, ta? (Kancané sapa, sik?!?)

Saumpama swarané TOA iku samadya, ora sepira seru, dakkira Séno Aji ora bakal mikir golèk rémoté controli supaya bisa ngowahi madhepé corong TOA, dadi ndhangak, supaya swarané énggal bablas munggah, banjur dimirengaké Gusti Allah. Kaya tembang Pocung sing diwulangaké nalika jaman SD kaé, lho….

Bapak pocung…. cangkemu marep mandhuwur….

Bakuné, setatusé Séno Aji iku mau dadi kaya déné otokritik-é wong Islam dhéwé, sing luwih becik njaga kerukunan lan katentreman ana satengahé bebrayan. Saumpama saben mesjid utawa langgar sing nggunakaké TOA ora nyetèl volume kanthi seru, apa manèh yèn swarané sing metu saka corong mau kepénak dirungokaké, dakkira ora ngantik bakal semono anggoné nggresula.

Ngaji utawa adzan, yèn laguné bisa dirungokaké kanthi kepénak, mesthiné bakal ngadhemaké ati, njalari rasa tentrem. Ora sithik kancaku sing ngrasuk agama Kristen rumangsa ora keganggu, malah kepara bisa nrasakaké senengé jalaran krungu swarané wong adzan utawa ngaji kanthi pinter nglagokaké wacan ayat-ayaté.

Bakuné, tentrem ana satengahé bebrayan dadi perkara sing dipentingaké wong-wong kaya Séno Aji, aku lan kanca-kanca liyané, sing aku yakin akèh banget cacahé. Apa manèh, saiki lagi sing arané rukun nembé dadi tembung lan kahanan sing paling larang di Bumi Nuswantara. Lha wong padha-padha Islamé wae patèn-patènan, apa manèh marang wong minoritas. Kamangka, sing seneng gawé rusak, iku uga klebu minoritas.

Mung ndilalahé waé, sing Islam nanging minoritas mau seneng pamèr kejem, seneng milara wong liya sing ora cocok marang panemu lan laku uripé dhèwèké. Apa manèh, jaré akèh jéndral sing ndèkèngi dhèwèké, mula banjur padha kemlinthi, adigang-adigung, kendel lan teteg milara utawa merjaya wong liya. Apa manèh kantor pulisi utawa gedhung pengadilan, lha presidhèn waé ditantang, kok…..

Sajaké, kapan-kapan perlu saiyeg saékapraya, padha asung pambiyantu bareng-bareng ngruyuk minoritas Islam nanging seneng dodolan agama iku. Ora perlu dipilara utawa dipatèni. Èlèk-èlèk, wong-wong kuwi migunani kanggo pepak-pepak donya. Cukup dirangkèt, digawé kaya cita-cita-né Séno Aji iku mau. TOA-né…éh, cangkemé wong-wong iku mau digawé kaya Bapak Pocung waé, supayané ciriné wong duraka dadi padha kabèh: cangkemé marep mandhuwur!

Piyé? Sarujuk apa ora?

17 thoughts on “Cangkem Bapak TOA

 1. Brencia

  Ncen ajaib tenan menungso siji kui.. Cangkeme ajaib koyok kantong ajaib e doraemon, iso metu opo wae.
  Gueede meneh wonge…rupane saru.
  Hahahaha #mdrcct

 2. Pancen bocah ra kalap kok senoaji iku.. ojo2 malah cangkeme senoaji ki yo diremote mbek TOA men ora cemangkem sak penak jempole dewe..

  Jlentrehane apik poll… sebrakane manteb.. pancen Pak Bhe pinter nek kon dongeng kahanan gegeggegege..

 3. DV

  Hehehehe wangun, Pakdhe…..
  Nek neng kene, ngedekne mesjid utowo gereja kuwi ra angel.. tur sarate siji ra nganggo TOA lan ora ngganggu tangga teparo 🙂

 4. Ha…ha….Aku setuju idene Aji. Opo usul nyang Steve Job yo….Ide REMOTE Control kanggo adah kondo.
  “Itunetoa”. Ha…ha…
  Iki sakjane bengok-bengok mung kanggo pamer opo pancen nggugah wong turu opo kepiye (yen direnungke temenan) Opo Gusti Allah tau merintahke Muhammad yen undang-undang sholat nganggo adah kondo men mbrebegi kupinge liyan, ngono ta? ha…ha…Cocok, karo “Bapak Pucung cangkemu marep mendhuwur”.

Leave a Reply