Prihatin

Tembung prihatin sajaké bakal rusak, kothong tanpa makna, gara-gara Presidhèn SBY kerep nganggep ènthèng. Ana wong telu jamaah Ahmadiyah Cikeusik, Pandeglang, Banten, tinggal donya jalaran dipilara FPI, dhèwèké mung ngucap prihatin. Tanpa tumindak, kajaba mrintah Kapolri lan Mentri Agama nekani papan pejagalan ing Pandéglang.

Nyawa telu ora payu, sajak durung kodal kanggo nuwuhaké perih ing atiné Pak SBY. Blaka waé, Pak, aku ora seneng nyawang caramu kaya mangkono. Aja dumèh gajimu wis nem taun ora mundhak banjur nyambut gawéné léda-lédé. Kanthi adeg-adeg presidhèn, sampéyan (ora tegel nganggo tembung kowé) duwé kuwasa negesi lan ngganti Kapolri yèn ora bisa ngrampungi perkara.

Apa gunané bengok-bengok kampanye sing ngentèkaké dhuwit trilyunan supaya tetep bisa kuwasa, yèn sawisé jumeneng nata ora bisa nata nagara. Arep njerum salawasé ana istana ora dadi perkara, waton bisa nentremaké bangsa. Nanging bakal dadi béda perkara yèn ora tegesé anggonmu nata nagara pancèn disengaja, supaya rakyat padha nesu, banjur ngamuk, ngosak-asik katentreman lan ngrusak pranatan, ngraman, lan sapanunggalané supaya énggal jumedhul sing arané Ratu Adil.

Dakkira, pikiran sampéyan ora tekan semono. Sampéyan mesthi ngerti menawa ora becik dandan-dandan negara lan bangsa kanthi cara kang ora bisa tinampa nalar lan rasa-pangrasané bangsa kita. Sampéyan mesthi ya ora seneng yèn rakyat nganti padha nesu, banjur njaluk ganti presidhèn, kamangka kursi sing sampéyan lungguhi wis kadhung ditresnani.

Blaka waé Pak SBY, apa bener sing ndèkèngi FPI kuwi pancèn para jéndral sekti mandraguna saéngga sampéyan ora wani tumindak apa-apa? Saumpama para dèkèng utawa backing iku para jendral, aku yakin kabèh klebu jéndral-jéndral bosok atiné jalaran meneng waé nalika bala-balané ngrusak tatanan, ngganggu wong manembah marang Gusti Allah, malah nganti matèni manungsa sing ora duwé salah lan ora duwé perkara sing gegayutan marang FPI.

Mbok Pak SBY éling nalika semana bisa nutup mainan utawa judi, kamangka bangsané mainan iku uga dadi sandhang-pangané para cukong lan jndral-jéndral keblinger sing nampa setoran. Kena ngapa sampéyan wani lan bisa, banjur saiki meneng waé kaya enthung?

Sanajan duwé gelar saka Batak, sampéyan isih wong Jawa, sing mesthiné ngerti yèn tembung prihatin kuwi ora sabaèné tembung. Ing kana ngemu karep becik, yaiku laku kang tulus, temen. Sampéyan mesthi éling, sepira prihatiné wong tuwa nalika nggula wenthah awakmu, banjur nyekolahaké sampéyan nganti dhuwur supaya bisa mulya mbésuké.

Prihatin yèn mung diucapaké, apa manèh kekerepen lan ora gawé owah-owahan apa-apa, kanggoku tetetp lamis, sanajan diunèkaké kanhti nangis-nangis. Mosok ora isin dadi jéndral bagus, gedhé-dhuwur nanging mung bisa ngucap prihatin nalika sedulur sabangsané nandang cilaka, kaniaya, dipilara lan diperjaya marang sapdha-padha?

Mungguh aku dadi sampéyan, Kapolri mesthi dakjèwèr nalika wani ngucap yèn FPI ora kesangkut perkara ngroyok, milara lan matèni telung wong Ahmadiyah Pandéglang, kamangka pulisi durung nangkep lan mriksa kanthi saksama lan adil marang sing dadi underané perkara.

Pak SBY, aku sangsaya ora percaya marang sampéyan!

14 thoughts on “Prihatin

  1. Ana wong telu jamaah Ahmadiyah Cikeusik, Pandeglang, Banten, tinggal donya jalaran dipilara FPI, dhèwèké mung ngucap prihatin

    durung terbukti yen fpi lho kang..

    kanggoku, FPI iku front paling Islam, sing sithik-sithik bengok-bengok mbela Islam, ananging tumindake ora Islami. milara wong liya, sanaja nashara lan kafir, tetep padha dosane. Gusti Allah ora sare. manungsa ora kena sekepenake dhewe…
    /blt/

Leave a Reply