Serat Kagem Pak Sus

Mugi Katur

Bapak Susilo Bambang Yudhoyono

ing palenggahan


Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Mugi Pangèran ta’ala tansah nglubèraken ampunan dumateng panjenengan sakulawargi.

Pak Sus, nyuwun sagunging samudra pangaksami bilih kula kumawantun matur dumateng panjenengan. Sampun ngantos klèntu ing panampi, bilih mboten wonten niyat sanès anggèn kula matur, kejawi pingin ngluwari uneg-uneg kula, babagan tangis lan trenyuh panjenengan.

Pak Sus, kula pitados, panjenengan mboten maos Twitter, Facebook lan sapanunggilipun. Kamangka, kathah sadhèrèk ingkang ngraosi panjenengan, malah wonten ugi ingkang ketingalipun mandar mèncep, mboten pitados dumateng panjenengan. Bilih muwun saha raos seseg panjenengan rikala wonten Bogor punika namung kados déné laré gembèng ingkang mèwèk wadul dumateng biyungipun, ing pangajab namun pados sih kawelasan.

Saestu, kula kalebet ingkang ndhèrèk dumateng golonganipun sedhèrèk-sedhèrèk ingkang sami sujana dumateng muwun utawi tangis panjenengan. Muwun tanpa luh punika sanès tangis baèn-baèn. Inggih tumrapipun priyantun kakung punapa malih tiyang sepuh kados panjenengan.

Babagan tiyang kesrakat utawi miskin, sampun mataun-taun, awit Bung Karno ngantos bapa guru panjenengan, Pak Harto, tansah kathah cacahipun. Panjenengan mboten sisah muwun babagan punika.

Saumpami muwun panjenengan jalaran pikantuk kabar saking Sidoarjo, bilih taksih wonten maèwu-èwu sedhèrèk, bayi utawi sepuh, ingkang taksih dèrèng pikantuk gantos ingkang murwat saking Grup Bakrie amargi lendhut Lapindo sampun ngèremaken sabin, tegil lan mendhem rajakaya lan balé griya, kula saged ndhèrèk sumedhot ningali tangis panjenengan ingkang sinorot tivi.

Utawi panjenengan muwun jalaran getun mboten saged tumindak kados ingkang dipun lampahi Presidhèn Chile, ingkang kersa nenggani buruh tambang ingkang kependhem kalih wulan langkung dangunipun. Saumpami makaten, mbok bilih kula lan sedhèrèk-sedhèrèk sanuswantara ugi bakal béla tangis, malah kepara seru sareng-sareng supados sami mangertosi kados punapa sakit manahipun pemimpin amargi rakyatipun nembé nandang kacilakan.

Kamangka, kagem tuwi korban banjir bandhang Wasior kémawon, panjenengan ketingal gumantung nagadina, saéngga telatipun madinten-dinten. Kamangka, paribasan sabda pandhita ratu, panjenengann dhawuh, sanalika saged dipunsembadani. Garuda cumawis, pesawat Hèrculès kagem ngangkut bantuwan ugi sampun sumadya.

Cobi panjenengan penggalih, kados punapa raos gelanipun sedhèrèk-sedhèrèk ing Wasior saumpami sami ningali tivi, warta ngengingi alusipun bebudèn lan agengipun tanggel jawab presidhènipun.

Samangké panjenengan muwun. Nangis. Rumiyin, panjenengan sampun wongsal-wangsul wadul dumateng rakyat panjenengan, kamangka panjenengan pirsa bilih laré kados kula mboten saged tumindak punapa-punapa kagem pring sabiyantu dumateng panjenengan ingkang jumeneng nata aran Presidhèn. Menawi sekedhik-sekedhik wadul, mèwèk, punapa mboten éman-éman bilih panjenengan sinebat gedhé gombong, ageng wadag kewala, tanpa isi paribasanipun.

Priyayi, jalu utawi pawèstri, bakal pikantuk sebatan gembèng bilih mirah ing tangis, kerep ing sesambat.

Saèstu, kula mboten trimah bilih mireng panjenengan dipun geguyu, punapa malih déning tukang bécak utawi para bakul. Pingin kula, sedaya kala wau namung pangimpèn kémawon. Punapa malih panjenengan naté pun gemblèng kaprawiran lan katosan, jalaran panjenengan dipun gadhang dados pageripun bangsa lan nagari.

Pak Sus, raosipun kula mboten trimah menawi panjenengan nangis kados makaten. Kula lingsem menawi para duta besar lan turis lajeng criyos dumateng bangsanipun, bilih priyayi kakung Indonésia punika mirah ing tangis, gampang trenyuh marang kawontenan, kamangka dèrèng naté nyobi ngowahi kawontenan supados langkung saé lan prayogi.

Pak Sus, kula suwun panjenengan énggal cancut taliwanda, ndandosi kawontenan, sampun ngantos keplantrang mboten kanten-kantenan. Cobi panjenengan tedahaken dumateng kula lan bangsa Indonesia, menawi panjenengan langkung saé, lantip lan langkung titis mranata tinimbang Gus Dur utawi Bu Megawati, ingkang panjenengan tinggalaken amargi mboten saged ndandosi nagari.

Sumangga, Pak Sus, kula biyantu tapa mbisu. Mboten ngrèwès sinten-sinten, mboten nolèh mangiwa utawi manengen, Madhep mantep ngginakaken tirahanipun wekdal, kagem dandan-dandan, idhep-idhep nyaur utang. Sampun sisah menggalih Bank Century tinimbang ndadosaken rasa risi wonteng salabeting manah. Semanten ugi, mboten perlu ngémut-émut kumawantunipun Kapolri Bambang Hendarso Danuri ingkang pilih nilaraken sidhang kabinèt tinimbang ndadosaken sirah benthèt.

Saèstu, sumangga éling. Nyebat lan sambat kémawon dumateng Gusti Ingkang Murbèng Dumadi, mugi taksih dipun paringi kekiyatan lan wekdal kagem nyekapaken lampah dumugi taun 2014 bénjang. Saèstu, saru menawi sambat lan muwun dados pakulinan. Ndadosaken lingsemipun para kakung, saèstu mboten prayogi.

Sumangga, kula aturi paring duka dumateng kawula, naming sampun ngantos kados wekdal samanten, rikala Pak Harto jumeneng nata, ngrangkèt lan milara sinten kémawon ingkang mboten sarujuk utawi mboten remen lajeng bengok-bengok kados kula samangké.

Sugeng dalu, Pak Sus. Mugi saré panjenengan nglèsus dalu punika, supados bénjang pikantuk pepadhang, sami-sami amangun nagari. Dèrèng telat panjenengan nandur kesaénan.

Saumpami pingin muwun utawi tetangisan, cekap sepindah malih kémawon. Miturut pemanggih kula, tangis ingkang pungkasan, cobi panjenengan lampahi wonten ing Tanggulangin, Sidoarjo mrika. Panjenengan cekap nyebat nyuwun pangapunten dumateng Pangèran, amargi mboten saged nuntasaken perkawis. Supados ènthèng sangganipun, cobi dipun sebat kémawon, sinten ingkang kedah tanggel jawab.

Insya Allah cespleng. Rakyat bakal remen. Salajengipun, kula pitados menawi sanalika bakal wonten tangis sesarengan sadhèrèk sanuswantara. Bèntenipun, tangis sesarengan ingkang badhé kedadosan mujudaken tangis kasukan…..

Nyuwun pangapunten, Pak Sus, mbokbilih atur kula nggedhabyah, kados laré nglindur utawi mboten waras. Sumangga, dipun anggep kados makaten kula lila, uger Indonésia tambah majeng lan makmur, tentrem raos lan batosipun rakyat sadaya. Nuwun.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Sala, 21 Oktober 2010

Salam taklim,

Blontank Poer

Rumah Blogger Indonesia

Jl. Apel III No. 27, Jajar, Sala

12 thoughts on “Serat Kagem Pak Sus

  1. we lah, tak kiro Jl Apel Nomer 3, Jajar. niku sekolahan kulo, es em pe kalih.. 😀
    .-= zammy´s last blog ..BlackBerry for Everyone =-.

    SMP ngalèr sekedhik, watawis 100 mèter pinanggih prapatan ménggok ngètan sekedhik, lèr margi. punika panggènan mangkal réncang-réncang Bengawan…

    /blt/

Leave a Reply