Oly Mati Sawisé Digilir

Mesakaké Oly, umur durung sepira tuwa wis kudu mati. Cilakané, matiné jalaran digilir déning lanangan, nenem cacahé. Ora kurang nelangsané, matiné Oly malah ana téras omahé dhéwé, wengi-wengi wanciné wong-wong sakomplèks perumahan pada turu angler.

Awaké dhèdhèl dhuwèl, geger lan guluné abang-abang. Ana tilas grawutan utawa cokotan tur racaké katutan getih. Sarosa-rosané tenagané Oly, dhèwèké ora kuwasa sélak, apa manèh ngungkuri. Pancèn, yèn dipikir-pikir lan ditlesih mula bukané, kabèh iku jalaran karepé Oly dhéwé.

Sejatiné, Oly ya ora klebu jinisé wédokan sing lènjèh utawa duwé nepsu sing keliwat-liwat utawa hypersex. Pancèn dhèwèké seneng banget sanggama, nanging iku mau mung sadrema nuruti titimangsané brahi. Yèn ora lagi brahi, paribasan ketemu lanangan resik, gagah lan pinter ngglembuk, dhèwèké ora tau kéngguh. Yèn wis ora, ya bakal muni ora!

Wengi kuwi, ndilalah komplèks perumahané rada sepi. Hawané rada bedhidhing, Oly ya ngancik mangsa brahi. Karepé mono, dhèwèké siat-siut marang tangga sing paling cedhak omahé. Sebut waé jenengé Dino. Ndilalah, loro-loroné wis srawung apik, kerep dolan bareng, ora kétang mung nangga utawa thenguk-thenguk ana lapangan ing satengahé komplèks.

Dino dhéwé klebu nom-noman blatèr ing perumahan iku. Dhèwèké duwé gank, kanca saumuran, nenem cacahé. Embuh lagi kelebon iblis ngendi, wektu kuwi Dino lagi ngumpul karo kanca-kancané ana kidul omahé. Sadurungé metu nangga, Dino wis dikencani déning Oly, yèn mengko rada wengi arep diajak indehoi, ana téras omahé Oly.

Sajaké wedi keturon lan éman-éman kélangan kesempatan, Dino sengaja pamit Oly arep dolan-dolan sik. Karepe, yèn wis rada sepi lan kahanané kepénak lan aman, Oly dikongkon nyeluk nganggo kodhe. Sakloroné setuju, kodhe kanggo kencan wengi kuwi, Oly metu omah banjur nyanyi rada lirih.

Kira-kira jam sewelasan wengi, satengahé lagi padha gegojègan, Dino krungu swarané Oly. Pancèn rada lirih, mula kanca-kancané ora ana sing ngerti. Dino pamit sanalika.

Ndilalahé, pamité Dino sing dumadakan iku gawé kagolé kanca-kancané. Paribasan jagongan lagi gayeng-gayengé, kok banjur pamit lunga. “Caramu aja ngono, Din! Ora asik yèn énak-énak crita kok lunga. Jenengé, kowé ngrusak swasana,” ujaré sing apan ana pojok kulon.

Sing njèjèri Dino uga mèlu nambahi, nguwati rembug yèn ora pantes Dino ngrusak acara. Apa manèh, sing ngencani kumpul-kumpul wengi kuwi, ora liya ya Dino dhéwé. Dino bingung. Arep blaka yèn duwé kencanan kok sajaké urik. Nanging yèn ora blaka, banjur sésuké konangan yèn dhèwèké jebul ninggal pasamuan kanggo indehoi karo Oly, dhèwèké wedi dijothak.

Pungkasané, Dino blaka. Nanging dhèwèké mung mbisiki karo sing mau lungguh cedhak karo dhèwèké. “Aku duwé janjian karo Oly, ki… Mbok aku diréwangi ngomong karo kanca-kanca, bèn aku bisa pamit ndhisiki mulih. Omongké waé yèn awakku lagi ora kepénak, tur wedi yèn ora éntuk lawang.”

Sing diajak kethik-kethikan Dino banjur manggut-manggut. Jebul, dhèwèké dijanjéni éntuk melu ngeloni Oly, waton Oly-né gelem, tur sawisé Dino tutug angoné indehoi. Dino janji bakal mènèhi kodhe yèn Oly sarujuk.

Cekaké, sing dijanjèni Dino mau banjur mèlu ngréwangi, mamitaké Dino supaya bisa mulih luwih dhisik. Kocap kacarita, Dino nggeblas, nyusul Oly sing wis mèsam-mèsem nunggu ana téras.

Satengahé asik-asiké Dino gelutan karo Oly, ngerti-ngerti kanca-kancané padha nggruduk bebarengan. Dino kagèt. Dhèwèké durung kelakon ngomong karo Oly, yèn mengkoné bakal disusul kancané. Nanging, Oly-né sajak ora nggagas bingungé Dino. Malah, Oly ngajak kanca-kancané Dino seneng-seneng bebarengan bengi kuwi. “Pokoké aja ramé, aja padha rebutan lan gègèran!” mangkono uniné Oly.

Gandhèng isih nom-noman kabèh, padha seneng olèh wektu pesta ramé-ramé kaya wengi kuwi. Siji mbaka siji dilayani Oly. Dhèwèké wis kadhung mabuk kepenaken, ora nggagas yèn saking nepsuné, kabèh padha nggrawuti lan nyakoti guluné. Ora wurunga, Oly kentèkan daya. Geger lan guluné godrès getih, krasa lara nanging ngampet ora wani bengok-bengok, timbang keprungu wong-wong ing sakiwa tengené.

Para lanangan mau mung bisa nunggoni karo ngayem-ayemaké atiné Oly. Padha nglelipur Oly, supaya bisa keslimur larané. Nanging, Oly sajak wis ora kuwat ngglawat. Dikira semaput, jebulé Oly wis angler salawasé. Siji maka siji, lanangan-lanangan mau padha minggat, ninggal jasadé Oly, nyekéngkang ana taman, cedhak bangku.

Ésuk-ésuk, Kang Joko mbukak lawang garasi arep ngeteraké anaké budhal sekolah. Sajak ana sing béda, nanging ora dirasa. Dhèwèké ngira, Oly lagi dolan ana omahé tangga.

“Pak…Paaakkk!” ujaré putrané.

“Ana apa, Lé?”

“Oly…. Oly…., Pak!” ujaré karo ngranggèh tangané bapaké, banjur nggèrèt menyang taman cedhak téras.

Oly, asu kampung, wédok sing wis rong taun dirumat Kang Joko supaya ngrèwangi njaga omahé, mati kanthi godrès getih. Dhèwèké ora nggraita, yèn swarané Oly sing rada nggalur bengi iku jebul tandha lagi brahi. Mbaung iku, jebul minangka tandhané asu wédok lagi brahi kanggo ngundang tekané asu lanang. Cilakané, ya mung Oly siji-sijiné asu wédok ing kompleks panggonané Kang Joko.

11 thoughts on “Oly Mati Sawisé Digilir

 1. kok seneng crito bab segawon yo? hakakakakakaka … sing ndisik kae segawon nang tbs, mbuh jenenge sopo wis lali, yo gawe penasaran sing moco. dikiro uwong, tibake tokoh utamane bahan masakan sate jamu … hakakakaka

  ada yang terlupa. kan aku pernah cerita asu sing gaweane koor juga…
  /blt/

 2. arikrist

  la rak tenan to, kirik !! tapi senadyan kirik tetep kena kanggo pepeling, nikmat kaya ngapa tetep kudu nganggo wates …

  nyemoni, apa ngiras-ngirus testim***?
  /blt/

 3. sruti respati

  haha what a joke!!

  memang joke about what, kok. hehehe… tapi peristiwane tenanan….. aku juga gumun, mosok asu sampai mati karena indehoi :p
  /blt/

Leave a Reply