Warsito Merdhéka

Dianggep édan, Warsito ora tau nesu. Sansaya akèh sing ngonèkaké édan dhèwèké, wong lanang sing saiki umuré 50 taunan iku malah sansaya kementhus. “Aku pancèn édan. Arep ngapa, kowé?” Mangkono biyasané Warsito nanggepi celathuné wong akèh. Embuh kuwi mahasiswa, embuh iku seniman. Umuké uga ora tanggung-tanggung: ndudud dhompèt banjur mamèraké potoné dhèwèké jèjèr Mbak Tutut.

“Iki wong ayu tenan! Jan-jané dhèwèké seneng aku, nanging gandhèng aku dianggep ora waras, Pak Harto nglarang,” umuké Warsito, mamèraké potoné sing jas-jasan nganggo dhasi, banjur dijejeraké karo potoné Mbak Tutut sing lagi nganggo krudhung. Embuh entuké nggunting saka majalah apa, nanging Warsito ngaku yèn gambaré Mbak Tutut iku asli poto, dudu gambar saka layang kabar. Yèn wis kaya ngono iku, racaké pada nglengganani. Dhasaré Warsito.

Siji keluwihané wong siji kuwi sing ora bisa dibantah déning sapa waé, yaiku babagan mbiji wong ayu. Mahasiswi sing disebut ayu déning dhèwèké, mesthi padha diamini jalaran nyata-nyata ayu. Saka fakultas apa waé, semèster pira, asalé saka ngendi lan liya-liyané, Warsito duwé informasiné. Komplit. Aja manèh beda fakultas, mahasiswa sing tunggal jurusan waé, pangertèné durung mesthi luwih pepak.

Mula Warsito bisa kanggo conto, dadi bukti yèn Gusti Allah mesthi maringi keluwihan marang sapa waé sing nduwèni kekurangan. Adil. Ora mung wong ganep sing diuja keluwihan, nanging uga tumrapé wong-wong sing kwalitèté padha karo Warsito. Jujuré uga ora mekakat. Saben diwènèhi klambi, jas, dhasi lan sepatu, dhèwèke banjur nyritakaké asal-usul barang pawèhan iku, marang sapa waé sing ditemoni.

“Merdhéka!” Yèn wis krungu swara mangkono, kabèh wong kampus énggal mangertèni, yèn Warsito lagi konsinyir, perluné golèk sawangan sing sarwa éndah, ayu-ayu lan resik.

Tumrapé mahasiswa UNS, tembung “merdhéka” paribasan wis dianggep dadi ciriné Warsito. Dudu duwèké partai, dudu basané pejuang. Saben ngucapaké tembung kuwi, tangan tengené ngepel, kepelané mesthi luwih dhuwur saka sirahé. Ototé kétok metoto saking kencengé anggoné nggegem angin lan jeroné anggoné ngayati kamardikan.

Uteké lokak? Kena waé wong-wong padha nyebut kaya mangkono. Nanging kanggoné Warsito, dhèwèké rumangsa ora lokak babar pisan. Nyatané, dhèwèké isih empan papan, ora naté alok merdhéka ana sanjabané ruang sing ana mahasiswa lan dhosèné. Kaya wis ngerti akibaté yèn dhèwèké ngani muni merdhéka ana sanjabané kelas kuliyahan.

Dhèwèké suthik ngganggu, sanajan senengané inguk-inguk saka suwaliké kaca. Yèn ana sing disir jalaran ayu rupané, dhèwèké banjur nunggoni nganti bubaré kuliayan. Yèn bocah sing disir wis metu, banjur disapa karo ngalem, ngegombal. Yèn sing diundang ora semaur utawa ora ngglapé, dhèwèké ya mung gemremeng dhéwé. Sapungkuré wong sing diladaki lunga, Warsito uga mèlu lunga. Nutugaké laku, scanning wong ayu menyang fakultas-fakultas liyané.

Wis rong puluh taun luwih aku kenal Warsito, wiwit isih kuliyah nganti kerep saba manèh ana Taman Budhaya. Praènané panggah, ora kétok tambah tuwa. Awak-awakané uga ajeg, kaya rambuté sing cukurané dimèmper-mèmperké rambuté tentara pangkat sedhengan. Ora plonthos, nanging rada kandel sethithik. Nèng Taman Budhaya, dhèwèké tau dadi ingon-ingonané Pak Murti, Kepala Taman Budhaya sing wis pènsiun sawetara suwé.

Mbiyèn, Warsito kerep diajak dolan lan jajan déning Pak Murti. Lungguh ngarep sisih kiwa, Pak Murti sing nyopiri. Ora tau alok, ora naté bengok-bengok. Saben awan dolan ana Taman Budhaya, dhèwèke anteng. Diajak gojègan uga nanggepi, nanging ora tau kebablasen kaya yèn sing ngajak gojègan itu para mahasiswa. Mbokmenawa, Warsito pingin njaga prajané Pak Murti. Sebab kèri-kèri aku nembé ngerti, tebul sandhangan lan sepatu sing dinggo Warsito jaman aku isih kuliyah mbiyèn, akèh-akèhé paringané Pak Murti.

Wis ana limang sasi suwéné, aku ora nyawang glibeté ana kampus. Apa isih kerep dolan UNS, aku uga ora ngerti. Sing genah, wektu isih kerep ketemu ana Taman Budhaya, dhèwèké kerep sambat yèn kerep ora kepénak awake. Muga-muga ora ana apa-apa, utawa jalaran mung ketlisipan waé sebab yèn aku dolan menyang Taman Budhaya, biyasa pilih ngentèni rada éyup. Theng-theng crit utawa thenguk-thenguk karo crita, luwih kepénak yèn panasé ora semelit. Dadi, anggoné nyruput kopi utawa wedang temulawak ora krasa kepanasen.

Merdhéka!!!

Lho, kok aku dadi mèlu koplak?!? Ngapurané lho, War,  aku ora duwé karep ngrebut status édanmu :p   Arepa piyé waé, kowé luwih terkenal dibanding rèktor UNS.

6 thoughts on “Warsito Merdhéka

  1. Anto Jawir

    ana pandakwa sing rada kurang ngajar, jarene warsito kih asline intel sing lagi macak edan. jan rada kurang ajar. tapi yo embuh ding sejatine

    hmm….intel…. setiap dengar kata intel, aku jadi ingat AMD. yang satu inside, satu lagi outside :p
    /blt/

  2. jun

    Wong Iku asline jenenge warsito bendhol joyo. hahahahaha. Mestine posting iki dilengkapi poto warsito, sing nganggo dhasi, mesti tambah gayeng kiyi….

Leave a Reply