Nyegat Bis Jurusan Papua

Mbokmenawa, panjenengan kabèh durung ganep dadi Wong Sala utawa bisa diarani ngerti Sala, yèn durung tau ngerti wong jèntrèk- jèntrèk ngadhang bis jurusan Papua. Ora akèh-akèh banget, nanging penggemar bis kuwi popog waé cacahé. Diréwangi melèk nganti ésuk, wong-wong mau padha terus ngadhang, wedi yèn nganti ketinggalan. Yèn durung liwat, banjur padha mulih dhéwé-dhéwé lan dibalèni manèh ing dina-dina saterusé.

Dalan Abdulrachman Salèh pancèn ora sepira kondhang. Wong-wong Sala luwih seneng nyebut jeneng asliné, yaiku kampung Setabelan. Setabelan mangétan tumuju proliman mBanjarsari uga kawentar tumeka njaban kutha, ora liya uga jalaran akèhé wong-wong sing padha nyegat utawa ngadhang bis jurusan Papua. Mèh kabèh sing ngadhang iku para wanita. Racaké diwasa, sithik nemoni bocah sing isih cilik-cilik.

Embuh apa sing ndadèkaké kepincut lunga menyang Papua, nganti padha telatèn adhang-adhang. Kamangka, wong-wong Papua asli sing pancèn akèh sekolah ana ngaYogyakarta lan Salatiga, malah luwih seneng numpak kapal saka Tanjung Emas utawa Tanjung Perak. Sapérangan liyané malah wis padha milih numpak montor mabur.

Pancèn ana beneré, yèn ing Papua kana ana gunung emas sing ora mung nyugihaké keluargané PT Freeport nganti pitung turunan. Tentara lan pulisi Éndonésa sing melu njaga gunung uga kumanan sugihé, apa manèh jendral-jendralé. Aja manèh para penggedhé, tukang kosèk kali sing kanggo ngguwak lendhut gunungé Freeport waé isih bisa éntuk grèsèkan mas-masan sing aji limangatus ewu saben dina.

Nanging, wong-wong sing padha nyegat bis jurusan Papua mau ora pingin nyambut gawé ana Freeport. Saliyané akèh sing ora ngerti Freeport kuwi jinisé apa, wong-wong iku umumé ora duwé ijasah sekolah sing dhuwur. Umur uga wis padha ketuwan, tangèh bisa ditampa nyambut gawé ana kana.

Saben ditakoni arep ngapa menyang Papua, wong-wong mau ora ana sing gelem semaur. Racaké padha gèdhèg, banjur ngajak caturan liyané utawa gegojègan. Njaluk rokok wis dadi pakulinan sing lumrah. Kanggo nggampangaké srawung, jaréné.

Siji-loro sing gelem ngaku, jaré pinginé lunga menyang Papua iku mung saperlu luru bandha. Golèk dhuwit kanggo nyukupi kebutuhan kulawarga: tuku beras lan bumbon, uga nyekolahaké anak-anaké sing ragadé sansaya suwé sansaya larang. Ana sapérangan kepeksa nyambut gawé jalaran bojoné wis mati, ana sing alesan lanangé mlebu pakunjaran, nanging ya ora cèwèt sing blak-kotang pancèn seneng nyambut gawé sing jaréné pénak, nyenengaké lan ngasilaké.

Sing genah, ketlatènané wong-wong sing padha nunggu bis iku sing gawé gumuné wong akèh. Dina ganti dina, sasèn malah mataun-taun, tetep waé cacahé wong sing padha njgagakaké tekané bis mau.  Tur manèh, kabèh padha durung ngerti, nganggo AC lan orané bis iku. Banjur bakal pirang dina tekané Papua, uga ora digagas. Kamangka, numpak montor mabur waé bisa sedina sewengi suwéné, jalaran kudu lèrèn ngisi bahan bakar lan ngunggah-ngudhunaké penumpang ing pirang-pirang kutha sing diliwati. Lha yèn ngebis?!?

Dioyak rasa pingin ngerti, aku nyoba takon marang salah sawijiné wong wedok sing lagi lungguhan ana warung wedangan. Kudu diwanèk-wanèkaké tinimbang ora ngerti, mulané aku kudu krungu dhéwé saka critané wong-wong sing ana kana.

“Napa wonten bis jurusan Papua to, Bu?” pitakonku marang wong wadon sing umuré dakkira wis nyedhaki sèket.

“Bu! Wong kulit isih kenceng, rupané kaya ngéné kok diundang Bu. Mbok ngundangé mbak…. Mbak Éndang,” wangsulané kanthi kenès. Bullll……….! Peluk metu saka irung lan tutuké.

“Nyuwung pangapunten, Mbak… Pancèn wonten to, bis ingkang badhé mlampah dumugi Papua? Gèk kutah pundi Papuanipun?” ujarku.

“Mbiyak, Mas,” jawabé. Sansaya kemayu.

“Kok Mbiyak, to… Aja-aja Jayapura utawi Timika. Kutha Mbiyak niku mboten wonten,” aku ngèyèl. “Punapa ingkang dimaksud punika Biak, Bé.. I… A.. Ka..”

“Mbiyak, sanès Biak!” jawabé Bu, éh, Mbak Éndang.

Aku bingung. Sangertiku, ora ana kutha sing arané Mbiyak, nanging yèn Biak genah ana. Aku tambah ngerti yèn kutha iku ana sebabé nembé waé krungu, yèn salah sawijiné korban jigloké montor mabur Hèrculès ing Magetan wingi Panglimané Pangkalan Udara Sèktor Biak, almarhum Pak Harsono, priyayi Karangnongko, Klatèn.

“Mbiyak, Mas….Mbiyaaaakkkkkkkkkkkkk… Pripun, pingin mbiyak pripun. Mangga, mang mbiyak sayak kula! Mboten larang, kok,” ujaré Mbak Éndang.

Wooo…. Jebul tenan kandhané Pak Antok Yosoroto. Dhèwèké tau crita sing dakanggep guyon, wong-wong wédok sing nyegat bis jurusan Papua mau jebul duwé tujuan kutha sing padha: Mbiyak!

Mbiyak sayak jangkepé, kutha Mbiyak sasmitané. Bis ora teka ora dadi ngapa, sing penting ana siji-loro lanangan sing teka, ngancani kepet-kepet sinambi ngadhang tekané bis, bèn ora cengklungen, ora marakaké bosen. Sukur-sukur, ana sing ngajak mbukak kamar, bisa turon ora kétang mung sakjam-rong jam. Bisa éntuk sangu, kanggo tambahan jajan suk yèn wis sida munggah bis banjur mlaku menyang Papua.

Mulané, wong-wong wédok sing padha antri nyegat bis mau nyandhangé rata-rata mèh padha. Klambiné anti-sumuk, siji-loro malah mung nganggo kaos gondhil. Ana sing nganggo sayak, ana uga sing nganggo kathok dawa. Ambuné wangi-wangi sanajan lenga wanginé pasaran, ududé klepas-klepus ora nganggo lèrèn.

Versi terjemahan Bahasa Indonesia:

Menanti Bus ke Papua

Mungkin Anda belum pantas mengaku Wong Sala atau orang yang paham Kota Sala, jika belum menyaksikan orang-orang berjajar menanti bus jurusan Papua. Mereka tak terlalu banyak, tapi jumlahnya cenderung ajeg, itu-itu saja. Dibela melek hingga pagi, terus menanti, kuatir ketinggalan. Jika bus tak lewat, malam itu, paginya meeka pulang untuk kembali menanti di malam-malam selanjutnya.

Jalan Abdulrachman Saleh memang tak terlalu dikenal. Orang setempat lebih suka menyebut dengan nama kampungnya, Setabelan. Sepanjang jalan di kampung Setabelan ke timur hingga persimpangan lima Banjarsari itu sangat terkenal hingga luar kota. Tak lain lantaran banyaknya orang yang menanti kedatangan bus jurusan Papua. Kebanyakan perempuan dewasa. Jarang ada perempuan remaja.

Entah apa sejatinya yang membuat mereka tertarik pergi ke Papua, hingga setia dan sabar menanti. Padahal, banyak orang asli Papua yang bersekolah di Yogyakarta dan Salatiga, justru lebih suka naik kapal laut dari Pelabuhan Tanjung Emas atau Tanjung Perak. Sebagian lagi memilih naik kapal terbang.

Memang benar jika di Papua terdapat gunung emas yang tidak hanya memperkaya keluarga pemilik PT Freeport hingga tujuh turunan. Tentara dan polisi Indonesia yang berjaga di gunung itu pun kebagian kekayaan, apalagi para jenderalnya. Jangan kata orang-orang berpangkat, tukang kais penambang lumpur buangan dari gunung Freeport saja bisa mendapat sisa-sisa emas senilai lima ratus ribu setiap harinya.

Tapi, orang-orang yang setia menanti bus jurusan Papua itu ternyata tak ingin bekerja di Freeport. Selain pada tak tahu Freeport itu apa, kebanyakan mereka tak memiliki ijazah sekolah memadai. Usia juga telanjur tua, mustahil bisa diterima bekerja di sana.

Setiap ditanya mau apa ke Papua, orang-orang itu tak ada yang mau menjawab. Kebanyakan hanya menggeleng, lantas mengajak bercanda atau ngobrol yang lain. Meminta rokok pada lawan bicara sudah menjadi kelaziman. Untuk memancing keakraban, katanya.

Hanya satu-dua saja yang mau berterus terang, pergia ke Papua hanya sekadar mencari harta. Mengumpulkan uang untuk menghidupi keluarga: beli beras dan bumbu dapur, juga menyekolahkan anak-anak mereka yang kian mahal. Ada sebagian mengaku terpaksa bekerja lantaran ditinggal mati suami, ada yang bilang lelakinya masuk penjara, namun ada juga yang berterus terang ingin bekerja dengan enak, dan member hasil banyak.

Yang jelas, ketelatenan orang-orang yang menanti bus itu bikin orang geleng-geleng kepala. Hari berganti bulan hingga bertahun-tahun, orang-orang itu tidak tahu, apakah bus yang dinanti-nantikan itu ber-AC atau non-AC. Akan berapa lama sampai Papua, pun tak ada yang peduli. Padahal, jika naik pesawat pun nyaris sehari-semalam karena banyak transit di berbagai kota untuk menaik-turunkan penumpang.

Didorong rasa ingin tahu, saya mencoba bertanya kepada salah seorang di antara mereka sambil menyeruput minuman di angkringan. Harus memberanikan diri daripada tidak tahu, maka saya ingin mendengar langsung dari mereka.

“Apa ada bus jurusan Papua ta, Bu?” tanyaku kepada seorang perempuan, yang menurut taksiran mendekati 50 tahun.

“Bu?!? Orang kulit masih kencang, wajah seperti ini kok dipanggil Bu. Mbok memanggil dengan mbak…, Mbak Endang,” ujarnya, genit. Asap rokok pun mengepul dari mulut dan hidungnya.

“Maaf, Mbak…. Memangnya ada, ya, bus yang melayani trayek hingga Papua? Terus ke kota mana di Papuanya?” tanyaku.

“Mbiyak, Mas,“ jawabnya. Tambah genit saja.

““Kok Mbiyak, to… Jangan-jangan Jayapura atau Timika. Kota Mbiyak itu tak ada,” aku nekad. “Apa yang dimaksud Biak? Be…I…A…Ka..?”

“Mbiyak, bukan Biak!” jawab Bu, eh, Mbak Éndang.

Saya bingung. Setahu saya, tak ada kota Mbiyak, tapi Biak jelas ada. Saya merasa paham ada kota Biak, sebab jatuhnya pesawat terbang Hercule di Magetan, tempo hari, menewaskan Pak Harsono, orang Karangnongko, Klaten yang menjabat jadi Panglima Pangkalan Udara Biak.

“Mbiyak, Mas….Mbiyaaaakkkkkkkkkkkkk… Gimana, mau mbiyak gimana? Mangga, silakan mbiyak rok saya! Tak mahal, kok,” ujar Mbak Éndang.

Oo… Ternyata benar kata Pak Antok Yosoroto. Dia pernah cerita yang saya kira Cuma bercanda, bahwa para perempuan yang menanti bus ke Papua itu ternyata punya tujuan ‘kota’ yang sama: Mbiyak!

Mbiyak rok, tepatnya, nama kota hanya isyarat, sandi. Bus tak dating pun bukan soal. Yang penting ada satu-dua lelaki datang, menemani  kipas-kipas sambil menanti kedatangan bus, biar tidak ngelangut, tidak membosankan. Syukur-syukur ada yang mengajak buka kamar,rebahan barang sejam dua jam, bisa dapat  uang saku untuk tambahan uang jajan, jika kelak jadi naik bus, lantas membawa mereka ke Papua

Makanya, para perempuan yang rela antri menanti kedatangan bus rata-rata sama. Memakai baju antigerah, satu-dua malah pakai baju you can see. Ada yang mengenakan rok, juga ada yang bercelana panjang. Baunya wangi-wangi, meski dengan parfum pasaran, merokoknya pun tak pernah berhenti, terus mengepul.

Catatan: mbiyak (Jawa) berpadanan dengan menyingkap

25 thoughts on “Nyegat Bis Jurusan Papua

 1. It’s actually a nice and helpful piece of information. I’m satisfied that you shared this
  useful information with us. Please stay us informed like this.
  Thanks for sharing.

 2. of course like your web site but you have to take
  a look at the spelling on several of your posts.
  Several of them are rife with spelling issues and I
  in finding it very bothersome to tell the reality however I will definitely come again again.

 3. We are a bunch of volunteers and starting a brand new scheme in our community.
  Your website provided us with useful info to work on. You’ve performed a formidable job and
  our entire neighborhood shall be thankful to you.

 4. Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff
  previous to and you are just too great. I actually like what you
  have acquired here, certainly like what you’re saying and the way
  in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it wise.
  I cant wait to read far more from you. This is really a great site.

 5. Hey there this is somewhat of off topic but I was wanting to
  know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with
  HTML. I’m starting a blog soon but have no coding know-how
  so I wanted to get guidance from someone with experience.
  Any help would be enormously appreciated!

 6. Thanks a lot for sharing this with all people you really
  understand what you’re speaking about! Bookmarked. Kindly
  additionally consult with my web site =). We can have a link alternate
  agreement among us

 7. wah wah, elok tenan kang tulisanmu iki, tak-share nang twitter yo.

  silakan saja, Mumu… seperti kata Gembul, aku memang waskita soal beginian. hehehe…..
  /blt/

Leave a Reply