Sala Kutha Festival

Ketoké Sala wis pantes diarani Kutha Fèstival, saliyané Kutha Kirab. Apem, Seni Pertunjukan, Musik Ètnik, Tèh, Kulinèr, lan sapanunggalané, wis difèstivalaké, dipamèraké siji mbaka siji. Kutha dadi regeng, akèh pelancong teka saka njaban kutha, saperlu nyeksèni lan mbuktèkaké kasunyatané, ora mung cukup ngugemi crita saka kanca lan pawarta layang kabar utawa lumantar tivi.

Tulisan ini sudah dimuat di Suara Merdeka edisi 29 Oktober 2013 sebagai kolom rutin sekali dalam sebulan. Sorry, caption-nya Bahasa Indonesia :p

Tulisan ini sudah dimuat di Suara Merdeka edisi 29 Oktober 2013 sebagai kolom rutin sekali dalam sebulan. Sorry, caption-nya Bahasa Indonesia :p

Nadyan mangkono, ora sithik wong sing alok lumantar Twitter, Facebook lan sapanunggalané, ngandhakaké yèn akèhé festival lan kirab  sangsaya suwé malah dadi kélangan greget. Akèh sing nyeksèni, tontonané ora gawé tambah marem, nanging kepara kuciwa jalaran krasa padha sembrana anggoné nganakaké acara.

Miturut Mas Happy, warga Gading sing wis suwé manggon ing Jakarta, festival-fèstival saiki wis ora kaya biyèn gregeté. “Sing dak rasakaké, ora nonton waé ora marakaké gela,” ujaré Mas Happy sinambi lèyèh-lèyèh nèng wédangané Pak Kemin, Ngesus.

“Lha ya piyé manèh, Hap, wong kétoké kanca-kanca ki ya kurang tanggap marang kahanan, pada ora gelem mikir rada dawa,” ujarku.

“Yèn wis dicithak ing buku kalènder acara lan kapacak ing Internèt, kuduné aja nganti mlèsèt wektuné. Kanggoné wong Jakarta, Bandung, kutha-kutha liyané, anané jadwal kang gumathok bakal nggampangaké anggoné ngrancang ngisi wektu prèi lan plesiran. Ora sithik, lho, sangu sing kudu dicepakaké kanggo lelungan iku…,” ujaré Mas Happy.

Aku manggut-manggut, mathuk marang omongané Mas Happy. Saben lelungan, apa manèh ngepasi prèi dawa, racaké padha milih lelungan sing tanja. Wong tuwa mesthi bakal milih papan plesiran sing migunani, ora mung kanggo awake dhéwé, nanging uga kanggo putra-putrané. Mulané, Fèstival Dolanan Anak umpamané, bakal dipilih jalaran generasi sepuh bisa nularaké pengalamané nalika isih timur kanthi nyawang wujudé dolanan dhakon, èngklèk, gobak sodor lan sapanunggalané.

“Lha iya, Hap. Bocah-bocah saiki, apa manèh sing urip ing kutha-kutha gedhé, wis mesthi ora ngerti piyé wujudé gobak sodor. Ngertiné dolanan ki ya sing ana nèng computer utawa hènpun. Luwih-luwih, nèng kutha kaya Jakarta, wis ora ana papan sela kanggo dolanan para bocah,” ujarku.

“Dak kira, kanca-kanca event organizer iku kudu luwih ngati-ati lan pinter anggoné pétung. Saka acara Fèstival Dolanan Anak sing dijumbuhaké marang prèinan sekolah, umpamané, bakal nekakaké wong akèh. Kabèh butuh papan kanggo nginep, butuh séwan mobil utawa taksi, butuh jajan, butuh olèh-olèh lan sapanunggalané. Wis bisa kepetung, pirang yuta dhéwé dhuwit kang bakal diblanjakaké ana Sala, saéngga kabèh melu kumanan rejekiné saka Gusti Allah,” ujaré Mas Happy.

“Bener, Hap!” ujarku, “Mulané, kabèh warga Kutha Sala kudu nyengkuyung anané festival-fèstival iku mau. Nanging, émané, malah akèh kanca sing kurang titis métani manfaaté acara-acara iku mau, banjur pating clebung alok ala utawa malah ngèlèk-èlèk.

Malah, sruwing-sruwing aku krungu kabar, Pak Walikota uga kurang kepranan babagan akèhé acara kang ginelar ing Kutha Sala. Ora tanja anggoné Pamaréntah cawé-cawé cucul wragad lan panyengkuyung awujud fasilitas sing manéka warna. Aku yakin, Pak Rudy ya ngersakaké kabèh acara mau digunem apiké, ora digrenengi kaya wektu kèri-kèri iki.”

“Panemuku, Dinas Pariwisata lan dinas-dinas liyané kudu tegas marang sapa waé. Diévaluasi saben taun, yèn kurang apik dipeksa ndandani kurangé. Yèn diélingaké ora cèkat-cèket nambal kekurangané, ya wis, dilèrèni waé. Dadi, saumpama mung ana sithik kegiyatan sajroné setaun, ya ora dadi ngapa, waton mentes lan migunani kanggo kutha lan warga Sala,” ujaré Mas Happy.

Ngrungokaké gunemané Happy, aku banjur kelingan Mas Adji lan wadya balané sing nganakaké Rock In Solo. Kabèh wragad pada disetiyari bareng-bareng, ora nyuwun marang pamaréntah kajaba awujud dèkèngan fasilitas awujud gampangé ngurus ijin lan liya-liyané. Grup-grup band saka mancanagara ditekakaké mréné kanthi wragad sakanané.

Taun iki waé, sing padha tuku karcis wis ana limang èwu wong saka njaban Sala, ora mung saka tanah Jawa, nanging sa-Nuswantara. Apiké, sing tuku karcis iku mau, prasasat saben taun nekani acara gak ginelar déning Mas Adjie sakanca. Malah, dhèwèké duwé kabèh jeneng, alamat, nomer tèlpun langganané iku. Yèn wong siji waé mblanjakaké 500 èwu kanggo jajan, tuku olèh-olèh lan nginep ing Sala, wis ana dhuwit Rp 2,5 milyar sing muter suwéné rong dina ing Sala, kaya suk tanggal 2-3 November, nalika Rock In Solo sing kaping pitu ginelar.

“Tapi, Hap, omong-omong, apiké pancèn ora kabèh festival perlu digratisaké. Supaya, sapa waé sing bakal nganakaké fèstival ajar tanggung jawab, ora mung waton gawé ram élan regengé Kutha Sala. Masyarakat kudu diajak bareng-bareng mèlu tanggung jawab uga, supaya bisa ngajèni anané festival. Amarga, ora sithik sing nyepèlèkaké festival amarga gratisan,” ujarku.

Mas Happy manggut-manggut, banjur nyruput ès tèh tape kekaremané.

Cedhak Watu Adoh Ratu

Sepisanan ngambah lemah tlatah Genengsari, aku sakanca kaya ndara. Prasasat kabèh warga, klebu Pak Lurah sakulawarga, ngurmati kanthi luwih. Adang beras pulen, dimasakaké sop lan dibelèhaké pitik. Pokoké, mangan sarwa énak, sanajan saben dinané kadang-kadang désa kuwi arang mangan sega, luwih akèh muluk sega jagung lan pohung.

Wolung wong cacahé, nglakoni kuliyah kerja nyata (KKN) rong sasi suwéné, uripé dimulyakaké. Kabèh mau jalaran aku sakanca pada neneka saka Universitas Sebelas Maret sing mapan ana Kutha Sala. Ora perduli aku wong saka Klatèn lan kanca-kanca ana sing saka Sragèn utawa Kulonprogo, kabeh dianggep padha. Saka Sala, saking nagari.

Sinebut nagari, jalaran Sala iku kutha kang dadi papané ratu, kedhungé ngèlmu luhur tanah Jawi, apa manèh Surakarta iku trahé agung Sultan Agung sing gawé misuwuré Mataram. Mula ora mung ratu sakulawargané, sapa waé wong sing mapan ana Kutha Sala mèlu kena sawabé ratu, dadi wong-wong agung kang pinilih, sarwa luwih. Klebu ing antarané iku, ya aku sakanca mau, para mahasiswa, sing bakalé mimpin nagara.

Alam pikiré wong ndésa pancèn kaya mangkono. Pak Lurah sing mbiyèné kondhang dhugdhèng, seneng gelut lan menangan, kerep tirakat saben malem Jemuwah utawa malem Selasa Kliwon, bisa teluk déning aku. Kamangka, aku mung crita nggedebus, duwé akèh kanca nakal lan gentho cilik-cilikan ana Sala, lan sithik-sithik bisa crita babagan olah kanuragan.

Jaré Pak Lurah, aku titis maca kahanan, nggathukaké ngèlmu Jawa lan ilmuné wong sekolahan. Kamangka aku mung sregep maca majalah lan koran-koran sadurungé dakideraké menyang para lengganan, banjur kanggo bahan caturan sinambi lèk-lèkan ana latar saben bengi.

Jaré Pak Lurah, begja aku urip ana kutha. Cedhak ratu, banjur akèh ilmu. Déné dhèwèké, urip ana ndésa kluthuk malah kepara nggunung sing sakiwa-tengené diubengi alas Kayu Putih. Weruh montor liwat dalan aspal mung sepasar pisan, nalika padha lunga menyang pinggir kuthané Purwodadi, saperlu blanja kanggo kebutuwané saben dina, utawa mipik klambi, sarung utawa srandhal, sing mung bakalé dianggo yèn nekani wong mantu, sing durung mesti telung sasi sepisan.

Ratu sing mapan ing nagari katon suci, bisa ngayomi lan ngayemi rakyaté. Dikirané, kraton isih dadi kiblaté wong satanah Jawa. Alusé tembung lan rembug dikira padha olèh saka kraton. Ora padha ngerti yèn ing kasunyatan, ora akèh wong Sala sing srawung karo punggawa, nayaka, apa manèh para bandara utawa ratuné Kraton Surakarta.

Pak Lurah malah kagèt nalika aku crita yèn para bandara ora sithik sing dhemené sithik-sithik misuh, muni ala marang para abdi dalem sing tulus leladi sedina-dina, rina lawan wengi. Para bandara rumangsa kuwasa, bisa nemtokaké abang-ijoné kawulané tanpa mulat menawa ing jaman saiki wis ora bisa piya-piyé marang kawulané. Bandha paribasan ora mingsra kajaba lemah sajroning bètèng lan pusaka. Pemetuné ya wis ora ana, malah kanggo ngrumat bandha sing dadi pusakaning uripé para bandara disubsidi déning nagara.

Pancèn, tumrapé laku budaya, kraton isih dianggep dadi kiblaté kanggo solah bawa. Nanging kabèh mau mung karana isih ana turahan prabawa tinggalané para raja jaman semana, jaman kuna-makuna. Paling kèri, moncèré kraton jaré para lantip mung ana jamané Pakubuwana X. Sawisé mardika, nalika kraton wis dadi pérangané Indonésia, prasasat kabèh entèk, kajaba ing donya kebatinan kan cedhak laku klenik.

Adegé kraton surut sawisé tininggal déning Pakubuwana Kaping Rolas sing naté duwé aran Pangèran Mardika. Anané raja kembar kaya dadi sranané miyak wadiné jeron bètèng, sing mauné katon luhur misuwur, banjur ajur sumyur mangawur-awur.

Mula, nalika ana bocah wadon sing aran Julia Pèrèz oleh ‘kanugrahan’ drajad Nimas Ayu Tumenggung saka Pakubuwana ‘Bei’ Telulas, donya njaban bètèng gègèr, sajak ora narimakaké. Julia Pèrèz alias Jupé dianggep ora pantes oleh drajad anyar, jalaran digothak-gathukaké marang solah tingkah saben dinané. Sing dhemen urip seneng-seneng kebak gebyar, urip nganggo carané Landa, sawayah-wayah bisané mung pamèr dawa lan ambané payudara.

Para bandara kraton banjur dianggep sawenang-wenang anggoné peparing drajad lan pangkat tanpa mulat labu labeté marang kraton lan kabudayan Jawa.

Pak Lurah Genengsari sing uripé ung cedhak watu, mbokmenawa uga banjur éling nalika nyawang tipi lan pawarta ngenani gonjang-ganjing peparing drajad kaya mangkono iku. Tuladha saka Kutha Sala ora kaya sing ana jeroning rasa lan pangira-irané dhèwèké sakanca lan para warga. Becik urip adoh ratu, nanging saben mlaku ora naté kesandhung watu.

Festival dan Branding Kota

Seorang teman mengolok-olok saya ketika tahu ‘keterlibatan’ saya pada SIEM 2010. Apalagi, keterlibatan itu cukup strategis, sebab bentuknya siaran langsung melalui saluran internet (live streaming) selama lima hari festival berlangsung. Sang teman tak salah, meski tak lantas bisa dikatakan benar sepenuhnya.

Pada SIEM pertama pada 2007, saya merasa (sok) tahu betul akan seperti apa jadinya festival itu dengan menyimak sebagian orang yang terlibat, termasuk sistem kuratorialnya. Dan terbukti, prediksi saya tak jauh meleset. Pada festival kedua (2008), saya mulai melihat adanya koreksi dari penyelenggaraan pertama, sehingga hasilnya lebih baik meski secara venue, kurang greng.

Pada SIEM ketiga, 7-11 Juli lalu, pengorganisasiannya terasa jauh berbeda dibanding sebelum-sebelumnya. Lebih tertata, rapi dan venue-nya membuat nyaman semua orang: ya penampil, ya penonton. Bahwa kekurangan masih ada, itu hal biasa. Lumrah-lumrah saja.

Lolosnya Sonofa dari kurasi yang diawaki duet etnomusikolog Rahayu Supanggah dan Dwiki Dharmawan, misalnya, cukup mengagetkan. Tapi ya sudah, toh secara pemanggungan cukup atraktif, karenanya penampilan mereka juga memperoleh apresiasi memadai dari penonton. Soal warna musik techno jauh dari kesan etnik, biarlah itu menjadi urusan para kurator.

Penampilan Bandanaira yang dimotori duet Lea Simandjuntak (vokal) dan Irsa Destiwi (keyboardist), pun memperoleh applaus penonton, meski sama sekali tak terasa etniknya.

Bisa jadi, masuknya Sonofa atau Bandanaira pada Festival Musik Etnik yang kini disisipi kata contemporary, sebagai bagian dari strategi menggaet penonton. Orang mafhum, sebuah festival berlabel ethnic music cenderung diasosiasikan sebagai irama yang ‘asing’ dan ‘tak enak didengar’ (apalagi berhari-hari), sehingga berpotensi menjemukan.

Anehnya, penonton begitu cair. Semua irama dan warna diembat tanpa peduli lagi dengan istilah kontemporer atau bukan dan etnik atau tidak etinik. Jenis instrumen sebagai sumber bunyi tak disoal, apalagi jauh-jauh mikir aliran. Maka, alunan jazz (seperti ditunjukkan Dwiki Dharmawan dan Krakatau-nya), Kroncong Tenggara dengan Dian HP dan Ubiet pun dilahap semuanya.

Ibarat orang makan, penonton mengunyah semua makanan: entah calungnya Darno, gamelan Pak Subono, hingga tetabuhan perkusi ala Dol dari Bengkulu.

Dalam bahasa ekonomi, pasar musik di Solo tak pilih-pilih. Nyatanya, penonton tak pernah meninggalkan ribuan kursi yang disediakan panitia sebelum pertunjukan diumumkan berakhir. Tentu, mereka bukan asal menikmati keramaian, apalagi nyucukaké gratisan.

Bahwa penonton yang nrima tak bisa dijadikan alasan melonggarkan kriteria kuratorial, saya akan mengatakan YA. Tapi pada sebuah proses, apalagi dari festival satu ke festival yang lain sudah menampakkan perubahan, juga harus diapresiasi sepadan. Apalagi, menyiapkan festival tak melulu pada urusan penampil, namun juga soal pembiayaan yang tak ringan.

Lalu, di mana posisi saya?

Saya bukan pengikut model FPI yang hanya bisa bilang ‘kalau tidak ini, tidak!’. Bukan. ‘Keterlibatan’ saya dalam SIEM 2010 adalah bersama-sama teman Blogger Bengawan, sebuah kumpulan cair dengan beragam latar belakang, namun memiliki misi turut menyebarluaskan kebaikan dan berbagi pengalaman.

Kebetulan, Pemerintah Kota Surakarta bekerjasama dengan PT XL Axiata Tbk., sebuah provider internet berkedudukan di Jakarta, mendukung event dua tahunan tersebut, dan menggandeng kami, para blogger, untuk terlibat di dalamnya.

Berpedoman pada misi komunitas, maka kami mewujudkan apresiasi atas langkah-langkah baik Pemerintah Kota Surakarta, di mana menggelar festival dalam rangka branding kota, agar Solo (tepatnya Sala, atau Surakarta) menjadi kawasan yang nyaman untuk pelesiran, menggelar aneka pertemuan dan bisnis serta pameran-pameran (MICE), seperti halnya Jakarta, Bandung, Yogyakarta atau Bali.

Kami yakin, kemajuan kota akan sia-sia belaka manakala rakyatnya tak sejahtera. Nah, event seperti SIEM dan peristiwa budaya lainnya yang lantas mendukung Solo sebagai kota pertemuan penting, seperti ditunjukkan lewat konferensi dunia untuk kota-kota bersejarah (World Heritage Cities) atau Konferensi Menteri-menteri Perumahan dan Perkotaan (APMCHUD).

Tak cuma itu, ketika Kementrian Luar Negeri menggandeng Komunitas Blogger Bengawan untuk menggelar seminar tentang capaian-capaian kerjasama di tingkat ASEAN, pun muncul komitmen-komitmen menarik. Saat Indonesia memimpin Sekretariat ASEAN pada 2011-2013 mendatang, misalnya, dijanjikan bakal ada pertemuan-pertemuan regional di Solo. Juga, bakal ada potensi kesempatan bagi produsen kerajinan, industri manufaktur dan pelaku seni-budaya, untuk melakukan lawatan ‘diplomatis’ ke mancanegara.

Semua event, pasti bakal mendatangkan potensi lain. Multiplier effects sebuah peristiwa atau capaian juga kian terbuka. Dari sanalah, pintu pemerataan kesejahteraan akan terbuka. Ya pedagang makanan, tukang pijat, sopir taksi hingga pelaku usaha, entah produsen batik, pedagangnya, juga para buruh-buruhnya. Itu saja nalar sederhananya.

Bèsèk

Ukara utawa tembung tansah bakal urip menawa digunakaké. Yèn suwé ora kagunakaké, mesthi waé ilang, musna. Saumpama durung naté weruh, mbokmenawa aku ora bakal ngerti apa sing diarani bèsèk. Begjané, Kang Wasis Gunarto ngélingaké babagan wadhah barang sing digawé saka nam-naman pring kuwi.

Critané, Kang Wasis ngersakaké kiriman dagangan saka Sala kanthi wadhah bèsèk. Aku mubeng-mubeng menyang pasar golèk bèsèk, nanging ora bisa nemoni. Jan-jané, nèng Pasar Kembang isih meruhi. Nanging, kabèh bèsèk kanggo wadhah dhasaran warna-warna kembang: kanthil, kenanga, mlathi lan mawar. Ora becik yèn daktembung ijol dhuwit.

Nalika meruhi warung cilik nèng pinggiran Sala dodol ékrak lan ténggok, aku mandheg. Rada bungah. Sekèh barang pring-pringan katon jangkep. Apa manèh aku meruhi kreneng lan tépas.

“Bu, kagungan bèsèk?” pitakonku.

“Mboten gadhah, Mas. Yah kèten, kok pados bèsèk,” jawab ibu-ibu sepuh sing duwé warung.

“Panjenengan pirsa wonten pundi ingkang sadé nggih, Bu?”

“Badhé kagem napa ta, Mas? Sakniki pun mboten wonten bèsèk, wong napa-napa diwadhahi kerdhus. Betahé kathah, ta?”

“Nggih naming setunggal utawi kalih mawon. Naming netepi pesenanipun réncang,” ujarku.

“Wong sing sok-sok mandé ideran niku mawon nggih pun sami mboten mbeta bèsèk, kok, Mas. Arang sing mbetahké,” ujaré ibu-ibu mau.

***

Nganti kira-kira sepuluh taun kepungkur, bèsèk isih gampang golèkané ana pasar cedhak omahku. Saben dina, paribasan ana waé wong sing mbutuhaké bèsèk. Saben wong duwé gawé, wiwit bayèn, sepasaran lan selapanan nganti wong tetesan, mantu utawa kepatèn, kabèh butuh bèsèk.

Wong nyumbang, mulihé mesti digawani panganan utawa sega-jangan saubarampéné sing diwadhahi bèsèk. Wong ngaji pitungdinanan, patangpuluhan nganti tumekané nyèwu, konduré mesthi nyangking bèsèkan. Sithik-akèh lan pepak-orané isiné bèsèk ora penting, jalaran iku mau minangka tandha tresna, mujudaké anané kekadangan.

Cilakané, ilangé bèsèk ora cetha apa sebabé. Aku dhéwé ora bisa ndakwa, nanging isih bisa ngira-ira. Sapérangan nganggep, maringi gawan olèh-olèh sing diwadhahi nganggo bèsèk kurang cèkli. Ndèsit! Béda yèn nganggo kothak dluwang kandel, katon apik lan resik, ora perduli jinisé dluwang mau putih mangkak utawa putih memplak tur kempling. Bakuné, kabudayané wis owah.

Sabab liyané, pancèn wis akèh kebonan sing wis ora ana dhapurané. Kabèh wit-witan, apa manèh pring sing luguté marakké gatel nèng kulit, padha dibabati, banjur ditanduri wit-witan saka bata lan semèn kanggo ngeyup. Padhésan jejel riyel kebak manungsa, déné sawah-sawah uga wis padha dadi perumahan.

Bèsèk. Ya, bèsèk kang ginawé saka sèsètan pring banjur dianam sajaké bakal énggal ilang ana larikan tembung Basa Jawa. Sasmitané wis cetha: wong-wong wis ora nggunakaké manèh jalaran kothak kerdhus wis bisa nyulihi. Yèn kepet utawa tépas sajaké isih rada sauntara, sanajan saiki wis akèh sing ginawé saka plastik weton pabrik.

Nanging, iki mung rasan-rasané wong kutha. Ana tlatah nggunung kaya Tawangmangu utawa pèrèngan Gunung Merapi lan Merbabu utawa cedhak alas Gundhih kana isih akèh wong sing nggunakaké bèsèk lan tépas. Ora kaya sakiwa-tengené Sala, sing wis kebak barang-barang saka plastik.

Coba ayo digatèkaké, apa isih akèh bakul saté sing ngepeti areng nganggo tépas nam-naman pring kanggo njaga mawa tetep abang mengangah? Racaké, saiki wis padha seneng nggunakaké kepet mesin. Tinimbang théyol tangané, pilih nyambat mesin sing bisa ngetokaké abab buta.

Bancakan Cara Solo

Nalika mBah Gesang nganggit tembang Bengawan Solo, taun 1940, Kraton Surakarta Hadiningrat durung dadi wewengkoné Republik Indonesia. Sanajan tembangé wis nganggo ukara Solo, nanging tembung Surakarta isih luwih aji, nyatané sawisé kamardikan, Presidhèn Soekarno netepaké tlatahé pura Mangkunagaran lan Kraton Surakarta dicampur kanthi nama Daérah Istiméwa Surakarta (DIS).

Éwa semana, DIS sing mujudaké hadhiah saka Jakarta jalaran Sinuhun Pakubuwana XII lan KGPAA Mangkunagara VIII milih nyawiji mèlu republik, ora suwé umuré. Status Daérah Istiméwa Surakarta kajabel manèh wiwit 16 Juni 1946, sawisé ontran-ontran Gerakan Swapraja, yaiku ada-adané PKI kang kapimpin déning Tan Malaka, kanggong njongkèng kawibawané kraton gedhé (Surakarta) lan kraton alit (Mangkunegaran).

Bakuné, Gerakan Swapraja mengku karep antiféodhalismé, suthik marang budaya ngisor-ndhuwur, kawula lan bandara, kaya sing dicakaké ana ing pranatan kraton. Mula wektu semana akèh ontran-ontran, lemahé raja kanggo bancakan lan didom-dom kanggo rakyat (landreform), lan para bupati sa-Surakarta (sing asalé trah raja) dijongkèngaké, diculik utawa dipatèni déning PKI.

Déné tembung Surakarta, jaré biyèné malah diarani Salakarta, mbonmenawa dumèh kraton anyar pindhahan saka Kartasura mapan ing Dhésa Sala. Embuh piyé larah-larahé kok mBah Gesang wis nggunakaké tembung Solo (o kaya tembung soto), dudu Sala ( diucapaké kaya a ing ukara mata utawa Suharto).

Kamangka, yèn manut babad, tembung Sala kapundhut saka asmané Ki Gedhé Sala utawa Kyai Sala, yaiku cikal-bakalé wong Sala sing mapané ana tlatah Kedhunglumbu, sing ana ing sajroning komplèk Kraton Surakarta.

Saterusé, Surakarta ilang istiméwané, kapisahaké dadi pirang-pirang kabupatèn lan kutha, sing banjur katetepaké kanthi UU No. 16/1950 babagan Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

***

Panemuné Paguyuban Pènsiyunan Pegawé Pemerintah Surakarta sing (jaré) dipandhégani déning Pak Samsudiyat, miturut aku pancèn blas ora mungguh. Mungguh waé ora, malah kepara aèng-aèng utawa golèk-golèk perkara. Yèn ditlesih manèh, sepira gedhéné sumbangsihé para pènsiyunan mau kanggo munggahé drajad wong Sala, saliyané mung dadi pegawé (sing kuduné malah dadi gedibalé rakyat). Embuh apa kersané priyayi sing naté dadi Sèkwilda Surakarta rikala taun 1980-an iku.

Saumpama dipenggalih kanthi wening, mesthiné ora perlu anèh-anèh gawé jumpa pèrs barang mung kanggo ngangkat perluné ganti nama, saka Surakarta dadi Sala. Paribasané, mung arep ngilangi sejarah, lan gawé gelané wong cilik. Sanajan saben dina kulina padha ngucap Solo utawa Sala, nanging ana wektu tartamtu lan papan-papan wigati, kaya déné resèpsi utawa pawiwahan, para priyayi nyatané isih rumangsa kurang marem yèn durung nyebut kutha Sala utawa Solo kanthi nggunakaké sebutan jangkep Surakarta Hadiningrat.

Bener, sebutan Solo katoné luwih dhuwur gèngsiné tinimbang Sala utawa Surakarta. Lha yen mangkono, wong urip iku arep mangan gèngsi, utawa njejegaké adeg-adeg lan njaga praja, kanthi mikul dhuwur mendhem jero warisané para leluhur? Jaré, wong Jawa kuwi uripé tansah nganggo rasa, nanging kena ngapa ajiné mung sagodhong aking?!?

Mbok para pènsiyunan (sing mesthiné wis padha sepuh-sepuh) kuwi padha mulat, apa wis cukup anggoné mènèhi tinggalan warisan budi pekerti lan tata krama marang putra-wayahé dhéwé-dhéwé? Apa ora risi yèn anak putuné padha njangkar anggoné sapa aruh marang wong sing luwih tuwa umuré? Wong nyatané isih akèh klawargané sing luwih fasèh muni ntar lu gua giniin utawa yuk, kita gituan aja, yuk… tinimbang caturan nganggo basa Jawa sing bener lan pener.

Lha yèn wong tuwa waé malah mulang anak-putuné supaya nglalèkaké sejarah, lha njur aku kudu ngajèni utawa ngregani sepira marang para pènsiyunan kuwi? Saumpama anyel marang kahanan kraton, mbok aku ya padha waé anyelé. Wis kerep aku krungu tembung kebak pisuhan saka tutuké para ndara njero bètèng, mula aku ya ora arep ngunggulaké para bandara kuwi.

Nanging, kraton sing pancèn kuduné dadi panceré kabudayan Jawa, prayoga dilestarèkaké. Dudu babagan féodhalé, nanging bab kabudayané sing apik waé sing dicecep lan ditrepaké ana satengahé bebrayan. Yèn wong kraton ora bisa dadi kaca benggala, ya diwalik waé, rakyat tumindak sing becik, tuturé apik, supaya para bandara genti sinau marang kita kabèh.

Dadi, tembung Surakarta ya bèn tetep ana kanggo keperluan administrasi karo idhep-idhep nglestarèkaké piwulang sejarah, yèn biyèn naté ana kraton penerusé Sultan Agung. Babagan tembung Sala sing asalé saka jeneng dhésa, banjur rumangsa luwih kepénak utawa kulina diucapaké ddi Solo, ya apa salahé? Yèn gono kuwi, jenengé rak ya dadi tambah sugih tembung ta?

Lha yèn awit mbiyèn mula ora tau ana perkara mbédak-bédakaké antarané Surakarta, Sala lan Solo, kena ngapa saiki padha digawé perkara? Gèngsi apa kurang gawéyan?

Coba daktakon marang para pènsiyunan kuwi: yèn tembung Surakarta diganti dadi Solo, kira-kira alesanmu sing rada mungguh kira-kira apa saliyané mung butuh m-branding? Apa nyat pancèn arep padha nglestarèkaké méntal inlander, banjur nganggep Solo luwih top tinimbang Surakarta? Ngono?

Sabanjuré, yèn jenengé kasil gumanti dadi Solo, apa wong Sala banjur padha makmur uripé, susut cacah kéréné tinimbang nganggo jeneng Surakarta? Apa ya mokal, umpamané wong saka Jakarta, Makassar utawa mancanegara bakal padha keblasuk banjur klèlèran nèng tengah alas mung gara-gara nuduhaké karcis sepur utawa montor mabur jurusan Surakarta? Hmm…. mbok aja ngawur-ngawur, ah…..

Urip bisa digawé gampang kok malah padha diangèl-angèl… (Dadi kelingan ‘slogané’ pegawé negri sing seneng bancakan sogokan saben ngadhepi wong arep gawé KTP utawa butuh layang katrangan: yèn bisa digawé angèl, kena ngapa digawé gampang?)

Aku mesthi dadi pingin nyekikik yèn kèlingan slogané pariwisata Kutha Surakarta: Solo: Spirit of Jawa utawa Solo Past, Solo Future…