Dangdut Koplo Kanggo Gus Dur


Nembé iki ana tembang dangdut, tur dangdut koplo, kang katujokaké kanggo mèngeti Gus Dur. Sing nyanyi Mbak Èny Sagita, nyandhang klambi methet warna ungu, terusan mudhun mung tekan pupu. Klogat-klogèt jejogèdan, muji kyai sing déning sapérangan akèh malah kaanggep wali. Miturut tembung tembangé, Gus Dur sinebut pendhékar rakyat.

 

Rekaman gambar lan swara vidéo karaokéné pranyata èlèk tenan, nanging klebu laris ing YouTube. Malah, wong-wong NU sing daktengeri naté nyingkur Gus Dur, mèlu-mèlu nyebaraké kabar menawa vidéo karaoké iku pantes disimak, digatèkaké. Apa manèh kanca-kanca sing mèlu partai sing malah naté ngèlèk-èlèk Gus Dur, kamangka mbiyèn mula bukané didadèkaké pepundhèné.

Miturut Mbak Èny Sagita, Gus Dur pendhékar rakyat sayekti. Nadyan cacat nétrané, nanging ngerti batiné, endi kucing lan endi sing diarani asu. Mula sakonduré Gus Dur ngadhep Pangèran Kang Maha Kawasa, akèh sing padha rumangsa kélangan, jalaran nalika sugengé tansah mbéla rakyaté, mula lila dadi korbané réformis palsu, dijegali kana-kéné.

Nitik basané, krasa banget nandhesé. Sanajan arané dangdut koplo, yaiku dangdut kang èlèk dhéwé, sing jaréné mung pantes kanggo nglelipur wong koplo utawa ora bening nalaré, pranyata bisa nitèni apa sing sejatiné wis dilakoni déning Gus Dur. Ngedegaké PKB waé sing ujubé kanggo cawé-cawé mèlu amangun negara lan bangsa, wusanané mung kanggo bal-balan ponakané dhéwé, disingkiraké bocah-bocah sing mbiyèné nyusu lan ngangsu kawruh lan ngèlmuné.

Tumrapé Amien Rais, Priyo Budi Santoso, Arifin Panigoro lan kanca-kancané, Gus Dur pancèn kudu ajur. Mula padha digawé cukup rong taun waé dadi presidhèn, didakwa duwé kasus ngono lan ngéné, kamangka ora ana nyatané, tumekané saiki.

Mbak Èny Sagita, miturut panemuku, jebul luwih titis tinimbang profesor saka Ngayogyakarta, sing jebul isih blereng kuwasa donya. Saélingku, Pak Amien ora katon teka takziah nalika jasadé Gus Dur kapetak ana sajroning Pondok Tebuireng. Muga-muga iku mung pandakwaku jalaran cèwèt anggonku nalisik sapa waé sing padha teka asung bélasungkawa.

Kanggoné Gus Dur, miturut Mbak Èny Sagita, naté duwé weling kang prasaja, menawa agama iku kudu ngayomi jagad raya. LSM, partai, ormas utawa Ketua RT kabèh padha waé, sing dipentingaké mung tumindaké. Ana donya dangdut, tembung iku banjur ngélingaké nalika Inul Daratista dikuya-kuya, malah Gus Dur sing mbéla. Agama sing kuduné dadi cekelan supaya bisa ngayomi jagad saisiné, klebu manungsané, malah padha diénggak-énggokaké, embuh kuwi déning wong-wong sing padha semuci-suci, apa manèh sawisé lungguh dhampar kencana nganggo sabuk kuwasa.

Gus Dur pancèn mung diperlokaké déning rakyat, wong cilik lan ‘wong sithik’ utawa minoritas sing dikuya-kuya, disiya-siya, disébrataké lan direbut hak-haké. Wong gedhé ora butuh piyambaké, sebab mung ngrégol-ngrégoli lakuné lan nepsu kemaruké.

Kanggoku, tembangé Mbak Èny Sagita iku momot banget, njalari dhadha seseg angèl unjal ambegan. Muga-muga, akèh sing padha mèlu ngrasakaké perihé wong-wong kaya Mbak Èny, sing anggoné padha golèk dhuwit kerep diganggu déning wong-wong semuci-suci, blebetan sorban lan nganggo jubah putih kang seneng kruyukan ngobat-abitaké pedhang, nglarani wong sing ora disenengi, utawa ngrusak papan ngibadahé wong kang kaanggep dadi liyan, wong liya, dudu golongané.

Saiki tambah cetha, sapa sing asu, sapa sing diarani reformis palsu, sing wis naté golèk-golèk perkara mung saperlu rebut kuwasa lan bandha donya, kanggo wadhuké, utawa kanggo partai lan golongané.

Mligi kanggo Pak SBY, coba wacanen lan oncèkana surasa utawa makna tembangé seniman dangdut barangan ing ngisor iki. Aja sithik-sithik sambat arep dijongkèng kawibawané, utawa ngucap prihatin marang kahanan lan sapanunggalané, kamangka durung tumindak apa-apa.

Mas Priyo Budi Santoso, kowé mbiyèn gandhang misuh-misuhi Gus Dur, saiki wis bungah ya, rumangsa bisa urip mulya, nyandhang mlithit numpak montor alus, lan wis ora katon mblawus kaya nalika isih dadi juru wicarané para panjongkèng Gus Dur.

Kang Karding, apa sing sampéyan élingi saka piwulangé Gus Dur? Apa sampéyan ora isin mimpin rombongan anggota DPR mlancong adoh-adoh sing tundhané mung arep crita yèn wis duwé alamat email komisi8@yahoo.com??? Mbok sampéyan ngajak kanca-kanca politikmu, ziarah menyang nJombang…. (ora meksa, mung yèn wani waé). Sapa ngerti, sapungkuré ziarah banjur padha éling, ora mèlu-mèlu ombyaking luru donya lan kuwasa.

Sumangga, padha diwaca lelagon koplo ing ngisor iki. Yèn Amien Rais, Priyo Budi, Arifin Panigoro lan liya-liyané ora mudheng, dakcepakaké tarjamahé, kanthi Basa Indonésia. Wacanen, yaaa…

Gus Dur (Pendekar Rakyat)

Ora ono rong tahun
dadi presiden dipeksa mudhun parlemen
jarene kasus ngono, jarene kasus ngene
ning ora ana nyatane

(Tak genap dua tahun
jadi presiden dipaksa turun (oleh) parlemen
katanya kasus begitu, katanye kasus begini
tapi tak terbukti)

Dadi lawan politik Orde Baru
dadi korban ambisi reformis palsu
nadyan cacat netramu nanging ngerti batinmu
ngendi kucing ngendi asu

(Jadi lawan politik Orde Baru
jadi korban ambisi reformis palsu
walau cacat matamu tapi terang batinmu
mana kucing mana anjing)

LSM opo partai ormas opo mung RT
sing penteng tumindake
kelingan welingmu sing prasojo
agomo ngayomi jagad royo

(LSM atau partai ormas atau cuma RT
yang penting perilakunya
ingat nasihatmu yang sederhana
agama mengayomi jagad raya)

Sak lungamu akeh seng rumongso kelangan
pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban
dijegal kono kene
sebab mbeloni rakyate
sing dianggep ora penting
lan tansah disingkirake

(Sejak kepergianmu banyak yang merasa kehilangan
pendekar rakyat yang telah rela jadi korban
dijegal sana-sini
karena membela rakyatnya
yang dianggap tak penting
dan selalu disingkirkan)