Jawa atau Java?

Jalan-jalan itu bepergian untuk dinikmati. Jadi, pasti happy. Apalagi bersama teman-teman, pasti akan lebih fun. Nyenengkèh! Begitu istilah orang Solo, kini. Banyak berjumpa dengan hal-hal yang tak terduga. Wujudnya bisa apa saja.

Sayang, orang gila berusia separuh baya yang membungkus tubuhnya secara sekenanya, tak sempat saya jepret. Padahal, fotonya bisa untuk oleh-oleh. Berjalan menyusuri jalan protokol Boyolali, lelaki yang membungkus tubuhnya bekas bendera dan spanduk Partai Demokrat. Maklum, siang itu saya memerankan diri jadi sopir, dan tak bisa menghentikan mobil secara mendadak.

The Next Einstein...akankah muncul dari Boyolali?

Yang pertama menggelitik saya adalah papan nama sebuah lembaga pendidikan di Cepogo, Boyolali. Di pinggir jalan menuju Selo saya dapati sebuah optimisme, bahwa orang cerdas sekaliber Albert Einstein pun bisa lahir dari pedusunan itu. Maka, tak tanggung-tanggung, seseorang berjiwa pendidik membuka tempat kursus dengan nama mentereng: The Next Einstein.

Optimisme yang wajar. Kepintaran bisa dilatih dan Tuhan selalu berkuasa menghadirkan Einstein di belahan dunia mana saja. Nyatanya, di negeri yang jadi bahan olok-olok dunia karena korupsinya, juga punya ratusan jagoan kimia, matematika, biologi, fisika, astronomi, dan masih banyak lagi. Semua masih muda, dan berkelas olimpiade, sejagad levelnya.

Jajan soto berhadiah liontin (emas). Bisa dijual lagi buat beli buku...

Kaya-miskin bukan soal. Asal bersungguh-sungguh dalam belajar, semua orang bisa jadi pintar. Perpustakaan sekolah sudah cukup memadai, sudah bisa jadi lumbung ilmu. Andai beruntung, pun bisa menguangkan liontin hasil undian lantaran jajan soto. Di Boyolali, ada warung soto yang memberi iming-iming hadiah emas. Bisa ditukar jadi buku dan buku-buku bacaan, atau akses internet.

Pokoknya, dari kota kecil pun bisa lahir apa saja, karena bisa berbuat apa saja yang berguna. Kreativitas itu milik siapa saja, dan bisa muncul kapan saja. Toh, helikopter dan pesawat terbang pun dulunya diilhami oleh seekor capung.

Kalau tak sabar, silakan Anda mendahului. Siapa tahu kendaraan Anda sudah mampu terbang

Maka, kendaraan bisa terbang bukan mustahil, meski untuk sejenis sepeda motor atau mobil, belum ada fasilitas untuk meniru si burung besi. Tapi kelak? Bukan sesuatu yang mustahil, bukan?

Makanya, jangan remehkan truk tangki butut yang sudah tak bisa bergerak gesit menyarankan orang-orang di belakangnya, yang tak memiliki kesabaran memadai, diminta terbang saja agar bisa mendahului. Yèn ora sabar, maburo. Kalau tak sabar, ya terbanglah.

Anda orang pujangga Jawa atau orang gaul seperti lakon F4?

Ya, begitulah. Hanya sedikit oleh-oleh yang bisa saya bagi kepada Anda. Mungkin saja, dari yang sedikit ini, Anda bisa melihat Jawa yang sudah berubah. Seperti keinginan melahirkan Einstein-Einstein baru, bukan orang hebat berpredikat pujangga, yang kewaskitaannya ‘hanya’ dicapai lewat olah rasa, kebatinan dan ilmu titen, mengingat dan mencermati.

Dan kita tahu, setiap mendengar kata pujangga disebut, asosiasinya kira-kira hanya bakal seperti ini: Jawa, tua, bersorban atau menutup kepala dengan blangkon, bersarung atau mengenakan jarik. Padahal, generasi Jawa kontemporer sudah ikut tepercik globalisasi. Lihat saja, orang Jawa kini sudah fasih mengucap: think globally, act locally atau memplesetkaannya dengan think locally, act globally.

Walau tak paham bahasa komputer sekalipun, toh pemangkas rambut di Cepogo, nun di kaki Gunung Merapi-Merbabu, mengekspresikan harapan perubahan Jawa selaras dengan perkembangan teknologi informasi. Dia tak lagi menyebut Jawa, namun Java. Mirip gambar cangkir berasap di atasnya…..

Dan, seperti Anda lihat, baik potongan rambut maupun uniform-nya, sudah tidak seperti jaman hidupnya para pujangga….. Cut locally for global style!

Sasi Sura

Tumrapé wong abangan, sasi Sura dianggep dadi wulan kang wingit. Mula padha ngati-ati, banjur ngakèhi lelaku. Racake, kanthi pasa mutih pirang-pirang dina, utawa pasa ngebleng, ora mangan sedina-sewengi, yèn perlu kanthi apati geni, semèdi ana njero senthong utawa kamar pribadi.

Tumrap wong-wong sing duwé barang piyandel, embuh kuwi awujud keris, cundrik, tumbak lan sapanunggalané, sasi Sura klebu wanci kang becik kanggo njamasi utawa sesuci. Keris lan sapanunggalané dikramasi utawa diadusi nganggo banyu kembang lan dikutugi dupa madu. Ing pangajab, supaya sing dipercaya manggon ana sa barang pusaka mau ora éndha, tetep tansah gelem kekancan, ora bakal ganggu gawé utawa gawé saru siku marang sing duwé.

Aku dhéwé, tau nglakoni pasa mutih saben ngancik wulan Sura, udakara 20 taun kepungkur. Paling suwé, kuwatku mung telung dina, kuwi waé mung sepisan saka limang taun nyoba. Dudu mèlu-mèlu laku klenik, niyatku jaman semana mung pingin nyoba, nètèr ‘kadigdayan’ saka godha donya awujud pangan énak.

Blaka suta, karo rada pingin umuk. Rikala semana, aku klebu kulina mangan ayam gorèng Bu Martinah utawa mBok Berèk, lan cokotan cara Walanda kaya déné roti blèk-blèkan cap Mondé lan (sing rada murahan) biskuit Khong Guan. Rasané genah énak, apa manèh tumrap ilat agraris kaya ilatku, sing uripé ngadhep sawah saben dina ana ndhésa.

Ora perlu telung dina suwéné, bisa mutih sedina waé, yaiku mung mangan ing wanci saur lan buka kanthi sega putih tanpa uyah lan banyu putih segelas, aku bisa ngrasakaké paédah utawa hikmahé. Paribasané, rampung pasa mutih sedina waé, telèk léncung bakal bisa metu rasa énaké, kaya rempela ati kira-kirané.

Rikala mutih, kaya lumrahé wong sing keluwèn, rasané gampang semruweng, hawané mung pingin nesu. Pingin nglalèkaké rasa luwé kanthi cara turu, ora bakal bisa. Sakuwat-kuwaté turu, paling mung bisa angler sedhéla. Dadi, nyoba apus-apus weteng kanthi cara mangkono iku ya ora paédah, tanpa guna.

Aja pisan-pisan ngarani aku percaya klenik utawa tumindak syirik. Agamaku pancèn Islam, nanging babagan pasa mutih mau ora ana gayutané karo laku Kejawèn kaya sing disengiti déning wong-wong sing senengané ngrusak lan ngobrak-abrik wong tumpengan utawa gawé kendhurèn. Kaya déné pasa mutih, tumpengan dakanggep ora dosa, ora klèru waton niyaté ora nolèh saka Gusti Allah  Kang Sawiji.

Kanthi pasa mutih, umpamané, aku bisa ngrasakaké rekasané wong keluwèn. Kamangka, wong keluwèn iku padatan gampang nesu, lan yèn nganti sing keluwèn iku éwon utawa mayuta-yuta cacahé, tundhané ya gampang diububi, dipanas-panasi. Contoné wis akèh, sing paling cetha iku ya taun 1998 mbiyèn.

Wong-wong keluwèn sing atusan éwon disurung-surung déning provokator supaya njarah, ngrayah duwèké liyan. Ndilalahé, wektu semana sing dipakakaké sedulur-sedulur kita sing buyut-buyuté saka Tiongkok. Wong-wong sing keluwèn mau gampang kebrongot, banjur brangasan jalaran ana conto siji-loro keturunané wong Tiongkok sing nakal, dhemen maling dhuwité rakyat lan kolusi karo para panguwasa (pribumi).

Pungkasané kabèh digebyah uyah. Sedulur-sedulur Cina sing ora duwé dosa, ora ngerti upa bengkongé perkara melu dadi korbané wong keluwèn sing ngamuk, sanajan ngamuké amarga diububi déning wong-wong sing seneng gawé dredah lan seneng congkrah. Cilaka lan ruginé banjur ditanggung sapa waé, wong sanuswantara paribasané.

Mula, para sedulur, sanajan keluwèn aja nganti kelalèn tanggung jawabé urip bebrayan. Aja mèlu-mèlu sipaté Ruhut Sitompul kang gampang Nyinak-Cinakaké wong liya. Kepriyé waé, wong-wong keturunan Cina ing kené wis dadi warga lan sedulur dhéwé, ora perlu congkrah. Sing salah ya salah, bisa kedadèn marang sapa waé, ora preduli Cina, Jawa, Arab, Batak lan sapanunggalané.

Ngancik wulan Sura iki, becik padha mulat apa sing wis ditindakaké ing wingi-wingi. Yèn ana sajroning kraton-kraton dianakaké jamasan pusaka lan laku sesuci, ing njabané régol para warga Jawa uga nindakaké laku mesu budi, nyapih hawa nepsu kanthi cara pasa ngebleng, mutih, lan sapanunggalané.

Ana uga sing lelaku kanthi ngubengi bètèng kraton kanthi meneng tanpa guneman, iku ngemu surasa laku introspèksi utawa mawas diri, ngéling-éling apa sing wis naté ditindakaké. Yèn akèh alané tumindak, becik disampurnakaké ing taun-taun sing bakal dilakoni, déné yèn wingi wis rada becik, mbésuké diundhaki apiké.

Sura iku taun anyaré wong Jawa, sing dianggit déning Aji Saka lan sabanjuré digunakaké déning Sultan Agung Hanyakrakusuma dadi tauné wong Jawa. asliné pancèn saka pananggalan hijriyah utawa tauné wong Islam, nanging di-Jawaaké déning panguwasa Mataram Islam, supaya Islam katon Jawané, lan Jawa krasa Islamé.

Akèh pralambang lan sasmita ana sajroning pèngetan Malem Siji Sura. Aja pisan-pisan klèru ngonèkaké klenik sadurungé bisa ngoncèki kabèh sasmita ing ana.

Nyuwun Ngapura, Ya…..

Ana basané wong ndhésa sing dakkangeni. Lugu, momot pralambang, minangka donga. Saben riyaya utawa bakdan, dhésaku –uga dhésa-dhésa liyané, mesthi ramé. Akèh wong –mudha taruna, sepuh lan bocah, lanang utawa wadon- mubeng-mubeng, mlebu-metu omah siji lan sijiné. Paribasan kaya gabah diinteri.

Sing ora naté kétok padha jumedhul, sowan sedulur, kadang sepuh lan tangga teparo, padha ndonga memuji, kanggo siji lan sijiné. Ing antarané sing luwih anom marang sing sepuh, uga kosok-balèné, padha-padha ngobral donga, pengarep-arep, lan apura-ingapuran.

Sing luwih anom, kanthi salaman marang sing luwih sepuh, lumrahé matur sing kurang-luwihé mangkéné uniné:

Kepareng matur panjenenganipun, sowan kula ing mriki, sepindhah ngaturaken kabar kawilujengan kagem panjenengan….. ing salajeningipun kawula ngaturaken sembah bekti kawula dumateng panjenengan saha nyuwun sakagengipun pangaksami, mbokbilih kawula nggadhahi lepat, ingkang dipun sengaja utawi mboten, mugi Pangèran kersa maringi pangapunten dumateng kita sedaya. Amin.

Sabanjuré, sing sepuh banjur maringi jawaban.

Iya ya, Nggèr/Ndhuk…. Daktrima aturmu, sungkemmu marang wong tuwa. Semono uga, wong tuwa ya akèh luputé, ana klèra-klèruné tembung, aku njaluk ngapura. Muga-muga, Gusti Pangèran kersa nglebur dosaku lan dosamu ing dina riyaya iki, muga-muga padha diparingi kasarasan, kawilujengan, gangsar rejekiné lan apa sing dadi sedyamu, apa karepmu, muga kabèh panyuwunmu dikabulaké déning Pangèran. Mad-sinamadan, muga-muga menangana riyaya tahun ngarep…..

Ana donga marang Pangèran sing padha-padha kinucap, yaiku nyuwun bagas-waras, slamet, lan gangsar rejeki. Uga dadi sarana nglebur dosa, ikrar padha-padha nyuwun lan maringi pangapura.

Nanging, saiki jaman wis owah, nuruti ukum alam, yaiku generasi sing kudu gumanti. Simbah-simbah lan priyayi sepuh sing donga lan ngendikané nentremaké ati, wis suda jalaran yuswa lan kahanan. Ana sing wis netepi pepesthi tinimbalan déning Gusti, ana sing wis gerah-gerahan mula wis ora bisa paring donga, ular-ular lan wejangan. Sebab, saliyané ketemu lan tilik kabar keslametan, racaké dina riyaya dadi ajang réuni, bisa setaun pisan, bisa uga sing wis pirang-pirang taun ora naté ketemu.

Saiki, donyané wis sansaya maju. Akèh nom-noman sing patrap lan subasitané wis nalisir saka angger-angger, nggah-ungguhing tatakramané Wong Jawa. Ora bakal kurang kedadèyan sing marahi ngguyu, mèsem utawa trenyuh, ing sajroning halal bihalal, utawa tradhisiné Wong Jawa anggoné padha apura-ingapuran.

Bocah-bocah sing umuré las-lasan utawa kurang, akèh sing mung salaman banjur matur :

Nyuwun pangapunten nggih, Mbah, Pakdhe, Budhe, Lik, Mas…..

ana uga sing mung ngucap

Lair batin, ya…..

utawa,

Selamat Idul Fitri, Maaf Lahir dan Batin

Plek, jèbles, kaya uniné ukara ing kertu lebaran sing biyasané akèh didhasaraké ing kantor-kantor pos, toko buku utawa pinggir-pinggir dalan.

Wanci riyaya, saliyané dadi wektu kang becik kanggo nyuwun lan paring ngapura marang sapadha-padha titahé Pangèran Sing Maha Kawasa, kanggoku bisa dadi wanci kanggo introspèksi. Ora mung mawas dhiri, nanging uga nyawang remuké basa lan tatakrama Jawa, sing sansaya adoh saka kawula mudha.

Yèn wis mangkéné iki, banjur sapa sing kudu disalahaké?

Ora usah salah-salahan, ayo padha didandani sithik mbaka sithik. Sing tlatèn, aja gampang kapok banjur lèrèn. Nanging, mbokmenawa waé aku wis keladuk nyalahaké kahanan utawa wong liya, mumpung riyaya, aku nyuwun pangapura… Oke?


Asalé Tembung LONTHÉ (2)

* Bacutan saka tulisan Asalé Tembung LONTHÉ

Tembung lonthé, asliné netral. Ora béda karo tembung-tembung liyané, kayata pitik, bèbèk, sopir, guru, lan sapanunggalané. Dadiné ala, èlèk, ora pantes, kabèh iku jalaran wong-wong saiki wis padha dadi korbané éufemisme, ngalus-alusaké tembung. Sepisanan, karepé bèn sopan. Nanging suwé-suwé dadi nggladrah ora karuwan.

Kanggoku, iku cacat tinggalané Soeharto nalika dadi panguwasa. Sok Jawa, sarwa dialus-alusaké, nganti jenengé maling waé isih kinurmatan. Koruptor, umpamané. Wis genah wong maling dhuwité rakyat, nanging wektu dicekel déning polisi sinebut diamanké.

Wong nyolong pitik, uga diamanké. Saumpama aman tenan, kena ngapa wong maling pitik babak budhas dipilara? Yèn koruptor isih mendhing, paling sing dipilara mung kanthongané utawa dikerèt bandhané. Surat kabar uga kaya mangkono, luwih seneng nganggo basa sing ‘alus’ kamangka apus-apus.

Bali menyang tembung utawa ukara lonthé. Ana kéné aku pingin njlèntrèhaké panemuné kanca-kanca ana Fèsbukku. (Ardian Pratomo, Sala) nanggepi pitakonanku babagan asal-usulé tembung lonthé kanthi jawaban mangkéné:

wah iki nguri-uri asal-usuling tembung.. melu ngenteni ah opo sejatine asal usule “lonthe”. aku pernah “ndampingi” lonthe tapi ora sempat kepikiran nakokne asal-usule tembung “lonthe” (13 Maret 2009, tabuh 16:16)

Mbak Surani Wahyu Jatmiko (Lampung) nanggepi mangkéné:

Aku tahu maca saka kalawarti Jayabaya tahun 80-an, jarene tembung kuwi asale saka tembung lonely sing tegese kesepian. (13 Maret 2009, tabuh 16:27

Ana manèh celathuné Kang Ahmad Rifai (Sala) kang ngandhakaké: jare kancaku “lonthe” saka jeneng kewan sing metune arep wayah mbengi. neng jateng, kewan iku arane othe-othe, ning jatim arane lonthe. Nah kewan iku sejenis cemimik, lemut, utowo klaper (13 Maret 2009, tabuh 164:43), sing banjur ditanggepi déning Ardian Pratomo:

mungkin yo bener, soale jaman mbiyen “lonthe” kui metune bengi, tapi saiki awan wae okeh sing do klayaban. (13 Maret 2009, tabuh 16:45)

Jawaban rada mirip nanging dadi kontekstual kalawan kahanan saiki, diaturaké déning Dita Alangkara (Jakarta, asliné Yogya) sing muni ngéné:

Blon, mungkin pada awalnya pancen lonthe kuwi makhluk betina. Tapi menurutku wis mulai berkembang/bergeser. Soale ono ‘lonthe lanang’ barang lho… (13 Maret 2009, tabuh 16:46). Ardian Pratomo banjur melu celathu manèh: yen lonthe lanang kui ning solo arane “kucing” mbuh kenopo kok iso diarani kucing (13 Maret 2009, tabuh 16:48)

Nanging, kanggoku, jawaban kang paling cetha njlèntrèhaké ya saka kanca kuliahku, Nursodik Gunarjo (Wonosobo). Tilas redaktur majalah Panyebar Semangat iku nulis,

Lonthe kuwi sajatine jeneng utawa aran sawenehing kewan gegremetan cilik kang bisa mabur (Ind: serangga). Blegere saemper klaper (kupu cilik, wenane putih) nanging luwih cilik sethithik, gandane wangi, lan mung metu ing wayah bengi. Karemane ngrubung sunar damar utawa lampu, kepara adate miber-miber nyedhaki punjering panas nganti temahan kerep kobong dhewe.

Laras klawan pangrembakaning jaman, lonthe banjur digunakake kanggo nyebut wong kang tingkahe kang memper kewan lonthe: dhemen werna putih (yen wong ya pupuran) lan ganda wangi, metune ing wayah bengi lan seneng ngrubung padhanging lampu.

Ya mung apese, kadhang kekarone kaladuk anggone kekiter ngubengi kencar-kencaring lampu (yen wong, ya dugem), saengga tanpa rinasa kobong ing ubaling swasana.

Cathetan: ing Bausastra Jawi, tembung “lonthe” uga disebut kanthi istilah, “wanita palanyahan, begenggek, balon, senuk, konokonggrok, sundel, pelacur, wanita tunasusila”. Mangkono kang dadi sesurupanku, muga migunani. (13 Maret 2009, tabuh 17:18)

Sabanjuré, Nursodik Gunarjo uga celathu kanggo Dita Alangkara, fotografer top Indonésia iku.

Aku sarujuk klayan sdl Dita, yen dinane iki tembung “lonthe” ora mung katujokake kanggo wong wadon, nanging bisa uga kanggo wong lanang. Geneya? Jalaran kewan lonthe dhewe sajatine asipat hermaprodhite, utawa nduweni jinis kelamin dhobel. (13 Maret 2009, tabuh 17:44)

Beda Nursodik Gunarjo lan Dita Alangkara, Yayat Suhiryatna Nuryadiwangsah (asliné Purbalingga, saiki manggon ana Sala) duwé celathu dhéwé:

ora perlu nggoleki mboke kewan mau.. mbok2ane mbiasane wis tuwa. hehe.. ana sedlur nyaranke investigasi, yen perlu ya apik. perkara nyoba utawa ora kuwi urusane Mas Blontank. yen neng ndesaku ora ana lonthe, mula aku dhewe nalika mlebu solo pisanan bingung krungu tembung “lonthe”.. bareng ngerti jebul “lonthe” kuwi pekerja komesial. (14 Maret 2009, tabuh 1:39).

Déné Huda Hafas, calon kiai asal Demak sing suwé ngumpuli gènggèk, para wandu lan Pegawai Penak Mbayar (maksudé pekerja sèks komersial, xixixix…), duwé panemu dhéwé:

Otak-atik gathuk, tembung lonte kuwi, iso dadi aranan sing dipendekke, ora diucapke utuh. Koyok, diajeng dadi jeng, raden dadi den, bagus dadi gus, kiyai dadi yai, lan sak teruse. Nah, menurutku lonthe kuwi tembung lengkape kelon thele-thele, kedawan, disingkat dadi lonthe.

Ono parujukan sing lumayan menarik soal lonthe, buku Sejarah dan Perkembangan Pelacuran di Indonesia, sing nerangke lonthe kuwi satuhune simpenan rojo-rojo kang dikaryake. Rojo kok koyok golkar, seneng ngaryake…. hehehe….. (14 Maret 2009, tabuh 11:00)

Sumangga, sapa ngerti panjenengan isih duwé panemu sing béda. Dakpikir, apa sing diaturaké kanca-kanca kaya sing dakaturaké ana ndhuwur bisa kanggo sangu, tambahé seserepan utawa pangertèn kanggo kita sadaya. Nanging, aja kliwat nyimak aturé Danis Sugiyanto iki. Dhéwéké komponis, uga jago rebab lan biola. Kerep kumpul dhalang, niyaga lan d\gendhing-gendhing Jawa. Mangkéné ujaré:

Wong-wong kuna pelaku seni karawitan asring nyenggaki gendhing nganggo ukara mbok aja ngimpul wulung, ateges senthe, satunggaling wit kang awoh kependem. Senggakan kuwi mligi kanggo nyemoni kanca/manungsa sing dhemen ngimpul wulung (senthe..the…nglonthe).

Menurutku (tanpa sumber) sipate godhong senthe sing tetep garing sanajan dikecroti banyu iku sing dadi jalaran didadekne tembung kanggo ngganti kelakuan lonthe sing njaga garinge awak (nek teles ateges lonthene ya melu ngrasake… orgasme). ojo digugu pendapatku iki Mas Blonty……

Mengapa Berbahasa Jawa

Ada satu-dua teman bertanya, alasan saya suka menulis dengan Bahasa Jawa di Facebook atau blog (baik alamat lama maupun baru). Saya berseloroh begini: karena banyak orang Jawa kini tak bisa mengunakan bahasa ibu, walau lahir, tumbuh, dan besar di lingkungan Jawa, bahkan di Surakarta, yang diagung-agungkan sebagai centrum-nya kebudayaan Jawa.

Jangankan yang muda-remaja, saya pun masih menjumpai banyak orang dari generasi jauh di atas saya yang luput. Ketika bertutur atau melafalkan, mereka masih mampu, bahkan dengan fasihnya. Tapi selalu ‘ancur’ saat menuliskannya. Andai menulis dalam aksara Jawa, mungkin malah tak banyak keliru. Dan, SMS merupakan alat yang ‘membantu’ saya hingga sampai pada kesimpulan demikian.

Apakah dengan demikian saya lebih baik dari mereka? Jelas tidak! Masih tertatih-tatih saya menulis. Kosa kata banyak yang tak saya punya, bahkan sebagiannya sudah lupa. Bahwa menulis dengan Bahasa Jawa di Facebook atau blog itu menantang dan membuat saya bergairah, ya begitulah kenyataannya.

Ada banyak keuntungan yang bisa diperoleh dari situ. Yang utama, tentu dapat ‘citra’ baru, seolah-olah saya masuk dalam ketagori ‘generasi yang cakap’ berbahasa Jawa, seperti ditunjukkan teman-teman yang kelepasan nulis comment serba baik melulu. Agak ngetop, itu imbas lainnya (memang ini dunia narsis, narsisus di colonus!).

Kedua, saya jadi banyak teman sebagai sumber belajar. Nursodik Gunarjo, teman kuliah yang pernah turut mengelola majalah berbahasa Jawa, Panjebar Semangat sering mengingatkan banyaknya kesalahan saya dalam menulis, mengeja dan memilih kata. Ia juga menyumbangkan pencerahan berupa asal-usul kata lonthé. Sama dengan Nursodik, yuniornya di UNS yang bernama Ichwan Prasetya juga menyampaikan banyak kritik kepada saya. (matur tararengkiu, Bro!)

Mas Goenawan Mohamad menyentil saya dengan pemakaian diksi yang tak tepat, bahkan kelewat melenceng. Saya menerjemahkan kata ‘halaman’ pada koran dengan rai atau muka. Padahal, seharusnya kaca, sebab rai itu pengunaannya spesifik, menyangkut lay out alias wajah manusia. (hahahaha…!)

Mas Antyo Rentjoko, guru nge-blog saya menyumbang kata-kata ‘baru’ kepada saya. Barang lama, namun karena jarang dipakai lalu terkesan seperti baru. Yakni, kata-kata yang masuk kategori archaic. Juga, satu ilmu yang tampaknya kecil-sederhana tak berguna, padahal sangat besar dan berarti banget bagi saya, yakni penggunaan diakritik untuk penulisan huruf è, e, dan é.

Imbasnya, rupanya juga sampai kemana-mana. Muchus, sahabat saya yang ahli sastra Jawa, mengkritik pemakaian tanda baca pada huruf e itu dalam tulisan-tulisan saya. Tapi, itu soal cara pandang dan penyikapan terhadap perkembangan jaman. Ia menyebut, tanda-tanda semacam itu sudah dihilangkan sejak jauh sebelum kemerdekaan, ketika Kongres Kebudayaan Jawa digelar di Museum Radya Pustaka pada 1920.

Dari kongres itu, muncul penyempurnaan dan pembakuan, termasuk pengalihaksaraan penulisan huruf Jawa dengan mengikuti huruf latin.

Soal pemakaian tanda baca itu, saya memang punya sikap berbeda. Saya mengabaikan apa yang kemudian dikenal dengan sebutan Ejaan Sriwedari itu. Saya menyikapi bahasa Jawa sebagai hal yang praktis, yakni sebagai alat komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Dalam konteks kekinian, ketika orang lebih fasih berbahasa Indonesia atau Bahasa Inggris –apalagi yang sudah lama meninggalkan Jawa (begitu orang Jakarta menyebut sesuatu ‘yang berbau kampung’), orang sering keliru membaca lafalnya. Sehingga, guru lagu (bunyi vokal) seakan tak berlaku, sehingga menjadikan maknanya keliru.

Contoh klasik dan yang paling sering ditemukan adalah pemakaian kata lara (sakit) dan loro (dua). Huruf a pada kata lara (sakit) dibaca seperti kita melafalkan o pada kata Soekarno. Sedang o pada kata loro dibaca kita melafalkan kata folio.

Karena itu, saya risih kalau orang yang menceritakan matanya yang sakit, melalui pesan pendek dia menulis: matané loro. Semua tahu, kecuali cacat, mata itu selalu dua. Maka, seharusnya menuliskannya dengan kalimat matané lara.

Angel tenan, Basa Jawa iku…… Ribet, dah!

Padahal, kita belum sampai pada urusan pemilihan kata untuk bisa tertib dalam tatakrama Jawa yang mengenal hirarki. Kita tahu, banyak orang sering salah paham, sehingga berbahasa Jawa halus dianggap menghidupkan feodalisme, apalagi bagi mereka yang terbiasa atau (maaf) mabuk dan salah (menurut saya) dalam memahami pola relasional yang serba setara, egalitarian.

Insya Allah, saya ingin menulisnya dan berbagi di sini, sekaligus berdiskusi. Katakanlah, untuk ngisi baterai…..

 

Catatan: Tulisan ini pernah dipublikasikan di Facebook saya, Rabu, 25 Maret 25, 2009 pukul 12:02 wib.