Jokowi dan MICE Indonesia

Kalau nyimak ramainya pertemuan (tiga) tahunan IMF-Bank Dunia gini, yang kebayang di kepalaku adalah kegembiraan Pak Jokowi. Gelaran-gelaran seperti inilah salah satu concern dan yang disukainya. Solo sebagai salah satu Kota MICE di Indonesia termasuk salah satu impiannya. Itulah kenapa beliau membuat Solo Batik Carnival dan beraneka festival seni-budaya selama menjabat Walikota Solo.

Untuk soal ini, aku merasa tahu banget. Selain lingkungan pergaulanku dulu adalah para seniman, saya pun suka membuat esai dan tulisan-tulisan ringan mengenai seni, budaya, dan pariwisata. Selain untuk The Jakarta Post dan Suara Merdeka (untuk beberapa waktu), juga reportase khusus untuk VENUE, majalah yang mengkhususkan dunia Meeting, Incentive Tourism and Exhibition.

Tak hanya untuk keperluan tulisan, saya sering terlibat obrolan berdua mengenai MICE dengan Pak Jokowi. Dua pebisnis MICE besar di Jakarta pernah bernegosiasi dengan Pak Walikota Jokowi untuk mewujudkan mimpi beliau memiliki kompleks dengan fasilitas seperti JICC (Jakarta) atau JEC (Yogya). Pembicaraan dengan kedua pemodal besar Jakarta itu mentok. Begitu juga kandasnya rencana kerjasama dengan konglomerat lokal yang tertarik menyulap kawasan Pedaringan (di belakang kampus Universitas Sebelas Maret) menjadi ruang pertunjukan, pameran lengkap dengan hotelnya. Continue reading

Sri kang Mulyani

Tumrapé wong karang padhésan, Sri iku mratélakaké anané pangarep-arep. Pari bisa subur lan mentes woh-wohané nalika Dèwi Sri isih gelem nyanak para kadang tani. Panèn apik, asilé bisa kanggo mulyakaké uripé wong sakulawarga, brayat lan tangga teparo. Sawah lan pari mujudaké paseduluran kang guyub.

Wanci tandur, nalika sawah butuh ilèn-ilèn banyu, kabèh tani padha andum wektu, guyub giliran jaga. Semono uga nalika matun, ndhawut tumekané mangsa panèn, tangga teparo mèlu ngrasakaké rekasa lan pénaké. Tanpa pétung, nanging kabèh bahu diajèni kanthi murwat, kaya déné andum bawon nalika ani-ani. Ukurané ana ing rasa, pantes lan ora pantes.

Mula, sawah tansah dirumat bebarengan jalaran kaanggep dadi saranané Gusti Kang Murbèng Dumadi andum rejeki marang kawulané.

Saiki, jaréné kahanan tambah maju, ngapa-apa sarwa gampang. Nanging kasunyatané, tumandang gawé dadi tambah ampang, métani rejeki jebul ora gampang. Kebo lan sapi wis arang katon ana tengah sawah. Nggaru lan ngluku diganti nganggo mesin, sing bisané mlaku mung yèn bènsin wis ketuku.

Malah, saiki wis arang petani andum banyu. Ulu-ulu wis ora payu, diganti ningrat arané Kaur Umum utawa Kepala Urusan Umum, sing penggawéyané mung lungguh kursi ngadhep buku utawa misah wong padu jalaran gèsèh rebutan banyu. Tuk lan blumbang wis arang, mula banyuné uga dadi larang.

Sapi lan kebo sing mbiyèn bisa dadi tabungan sing tenagané uga bisa ditanjakaké saben wiwit nggarap sawah, saiki wis langka. Omah sangsaya èmpèt-èmpètan, jejel riyel, saéngga wis ora ana papan kanggo kandhang. Yèn dipeksakaké gawé kandhang rajakaya, embuh iku wedhus, kebo, sapi lan sapanunggalané, mesthi bakal énggal ditekani pak mantri kesehatan sing banjur sesorah tléthong lan telèk kéwan-kéwan mau bisa dadi sumber penyakit.

Kamangka, para tani saiki wis padha ngawuningani, wong lara ing jaman saiki wis ora gampang golèk tamba. Japa mantra wis ora guna, obat-obat sangsaya larang tebusané. Mula wong-wong ndhésa saiki pilih njaga keséhatané dhéwé-dhéwé, wedi lara tinimbang ora kuwat mertamba. Bakuné, piyé carané kudu dilakoni kanggo ngéndhani urip cilaka.

Larangé obat padha karo larangé rabuk. Sing biyèné bisa njagakaké saka tléthong lan uwuh bosok utawa humus, saiki kudu tuku rabuk. Uréa, ZA, lan sapanunggalané. Akèh jinisé, gumantung karepé wong pinter sing ilmuné wis dituku déning pabrik-pabrik.

Wong ndhésa, apa manèh petani, saiki pancèn tambah cilaka. Banyu kanggo nguripi tetanduran waé kudu dituku. Apa manèh saploké ana Undang-undang Sumber Daya Air, sing arané banyu iku dudu barang sepélé manèh. Kali gedhé, bengawan, tuk lan wadhuk dikuwasani déning negara. Alesané supaya ana sing ngatur. Kamangka, miturut wong-wong pinter, peraturané negara iku mau digawé jalaran banyu sangsaya langka, mula banjur diregani. Mung pamaréntah sing olèh andum lan ngatur regané.

Perusahaan Jasa Tirta, umpamané, ana nèng ngendi-endi. PDAM semono uga, saiki didadèkaké papan kanggo golèk dhuwit saka dodolan banyu. Karana kabèh wong urip butuh banyu becik lan resik, mula saben jiwa dipétung dadi calon pembeli. Tur manèh, miturut undang-undang mau, negara olèh ngedol saham PDAM marang swasta, kalebu bakul-bakul banyu saka negara manca. Mula ora usah kagèt yèn banyu banjur diregani larang, jalaran para bakul kudu olèh bathi saakèh-akèhé.

Ora dhésa ora kutha, kabèh kudu ngadhepi kahanan kang ora béda. Banyu tambah larang. Perkara arep percaya utawa ora, ya sumangga kersa, nyatané sing arané Bank Dunia mèlu cawé-cawé marang anané aturan utawa undang-undang babagan banyu iku mau. Carané, mbiyèn nganggo ngagar-agari, ngincim ora bakal mènèhi utangan marang Indonésia yèn ora gelem gawé aturan anyar babagan banyu. Istilahé gelem ngutangi nanging nganggo sarat warna-warna utawa kawentar kanthi aran conditionalities.

Salah sawijiné, ya iku mau, aturané kudu momot tembung kang ngolèhaké swasta nguwasani dol-tinuku (tata niaga) banyu. Kamangka, ing mburiné Bank Dunia ana baron-baron utawa pengusaha-pengusaha gedhé saka mancanegara. Ana sing saka Prancis, Inggris, Jerman, Amérika lan sapanunggalané.

Dèwi Sri sing mbiyèné seneng saba sawah amarga seneng ambuné lendhut lan kringeté petani, saiki wis ngadoh. Saliyané banyu kudu tuku, sawah wis digaru lan diluku nganggo mesin. Dèwi Sri ora kuwat ngambu sengaké peluk knalpo dhisel, lan wis kerep kuciwa jalaran saben saba sawah wis ora ngambu kringeté petani kang penguk-penguk kecut.

Jaman wis owah, Dèwi Sri ora naté tedhak siti jalaran wis diwakili kanca-kancané Mbak Sri Mulyani sing ambuné wangi-wangi. Saben teka mesthi janji bakal nguripi petani, nanging carané mung siji: nawakaké kridhitan. Dèwi Sri sing mbiyèn bener-bener nguripi, saiki wis ora genah papané ana ngendi.

Petani, saiki lagi padha diojok-ojoki wong-wong pinter, supaya gelem nampa tekané Sri Mulyani Indrawati, sing dipamèraké bakal bisa mrantasi bobroké negara iki. Pengalamané dadi wong IMF lan saiki dadi wong penting ing Bank Dunia, jaréné bisa nggantèni SBY sing léda-lédé, sing wis kabuktèn ora teges mbrasta korupsi lan njejegaké ukum, lan sapanunggalané.

Sajaké, wong-wong pinter sing ndèkèngi Sri Mulyani bakal mblithuk rakyat, kanthi cra nutupi dosané IMF lan Bank Dunia nggawé cilakaning bangsa, jalaran negara iki wis kejiret utang èwunan trilyun akèhé, sing ora gampang nyauré. Kamangka, pajek thèthèk bengèk wis dipeksakaké marang rakyaté tanpa ijol sithik-sithika. Wong gedhé sing akèh korupsiné disekarep jogèdané, déné wong cilik kecingkrangan dinengaké waé.

Mbak Sri sing kuduné bisa mujudaké kamulyané wong akèh, nyatané ora bisa tumindak apa-apa, meneng njublek nalika Bank Century digarong bégal kècu. Kanca-kancané padha gagé-gagé nylametaké dhèwèké, bèn ora cawé-cawé. Sajaké, kudu padha ditimbang kanthi wening, apa bener Mbak Sri sing siji iki bener-bener bisa (ha)mulyani, njalari mulyané wong saarat-arat akèhé.

Dakkira ora gampang malik grémbyang mbéla rakyat, nalika wis kebacut seprana-sepréné sekolah lan magang dadi potang, nawakaké kridhit ing kana-kéné. Kamangka, sing arané potang, ya tetep golèk bathi. Kabèh ana pétungé.

Siji sing perlu padha dimangertèni, Bank Dunia, IMF lan sapanunggalané iku suthik marang kawicaksanan negara mènèhi subsidi utawa bantuwan kanggo rakyaté. Ora mung babagan banyu, pérangan kasarasan lan pendhidhikan ora luput saka ‘kawicaksanané’ Ndara Potang: ora kena ana subsidi.

Rakyat dianggep kudu mampu mandhiri, kuwat ngragati kasarasan lan pendhidhikané dhéwé-dhéwé. Mula ora mokal yèn saiki dadi sarwa larang, jalaran pasal 33 lan pasal 34 UUD  1945 wis ora payu.

Aku pingin ngajak sedulur-sedulur, aja gampang nampa pawarta warna-warna. 2014 wis cedhak, ayo padha siyap-siyap supaya aja nganti kepidak. Ora usah kéngguh kana-kéné, pathokané mantebing ati waé. Aja gelem urip lan nasibé awaké dhéwé digadhé. Bakuné, éndhanana wong-wong kang mambu IMF lan Bank Dunia. Ora mung Sri kang durung mesthi bisa (ha)Mulyani, sajaké isih akèh wong-wong partai lan penggedhé sing wis suwé dadi anthéké potang lan rente, bakal nyalonaké dhiri dadi presidhèn sukmbèn.

Kahanané bakal padha, dhuwit-dhuwit colongan bakal digunakaké kanggo nyogok awaké dhéwé. Yèn mangkono kahanané, ditampa lan diuntal waé dhuwité, nanging aja ppisan-pisan nyoblos calon sing mangkono patrapé. Pancèn bener unèn-unèn jer basuki mawa béya. Nanging aja nganti lali, yèn wong sing ngguwang dhuwit bakal golèk ulih-ulih, golèk bathi. Carané? Ya apa manèh saliyané korupsi?

 

 

 

 

Uji Publik RUU Air

Persoalan air dan pengelolaannya diperkirakan terus menjadi sorotan publik, terutama ketika lahan untuk hunian menyusut akibat ledakan populasi. Di sini, saya unggah kembali catatan saya mengenai problem air  yang saya tulis delapan tahun silam. Saya yakin, isinya masih relevan sebagai bahan renungan.


Melalui pernyataan pers, Ketua Panitia Kerja DPR Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air Erman Suparno menyatakan, pembahasan RUU tersebut ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Ia juga berjanji akan melakukan uji publik terlebih dulu.

Bila pernyataan Erman itu mencerminkan sikap anggota DPR umumnya, rakyat layak menyambut dengan antusias. Apalagi bila jajaran pemikir di Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, yang menjadi sponsor utama kelahiran undang-undang pengganti UU No. 11/1974 tentang Irigasi ini, bersikap serupa.

Tapi, menyimak proses pembahasannya, sulit berharap proses uji publik nanti akan benar-benar memenuhi rasa keadilan publik. Sebab, hingga kini tak ada satu pun wakil rakyat di parlemen mengkritik keberadaan pasal-pasal mengenai pola perizinan dan eksplorasi sumber daya air hasil keputusan Menteri Perekonomian No. 14 tentang Arahan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air yang diterbitkan pada 10 Desember 2001.

Melalui keputusan menteri itu, sebenarnya sudah diperkenalkan konsep air sebagai barang ekonomis. Meski terbit jauh sebelum RUU Sumber Daya Air diajukan ke DPR akhir tahun lalu, keberadaan perangkat hukum di sektor sumber daya air itu sesungguhnya tidak terlepas dari program utang Bank Dunia US$ 300 juta lewat program bernama Water Resources Sector Adjustment Loan/Watsal. Utang ini berjangka pengembalian 15 tahun dengan grace period selama tiga tahun.

Mencermati tanggal penerbitannya, patut diduga Keputusan Menteri Perekonomian itu berkaitan dengan pemenuhan target yang disyaratkan dalam skema utang itu. Apalagi Desember 2001 adalah tenggat pencairan utang tahap kedua Watsal US$ 100 juta, seperenamnya sudah dicairkan pada tahap pertama (1999).

Pemerintah tampak terburu-buru menyikapi syarat-syarat yang diajukan pemberi utang. Buktinya, hanya dalam waktu 10 hari, pemerintah mengeluarkan lima keputusan penting berupa dua peraturan pemerintah, satu keputusan presiden, dan dua surat keputusan menteri–seluruhnya terkait dengan pengelolaan sumber daya air, termasuk produk Kementerian Perekonomian itu. Adakah produk-produk hukum penting itu dikebut demi pencairan utang tahap kedua?

Yang perlu disikapi secara hati-hati dalam uji publik RUU tersebut adalah jangan sampai berakibat menempatkan pemerintah berhadapan dengan rakyatnya sendiri. Pemilihan lokasi dan jenis khalayak (publik) harus dipertimbangkan betul. Masyarakat petani persawahan/ladang, misalnya, memiliki perbedaan persoalan dengan yang dihadapi para petani garam di pesisiran.

Begitu pula dengan masyarakat perkotaan yang terbiasa mengkonsumsi air yang didistribusikan oleh perusahaan air minum (PDAM) atau menggunakan air bawah tanah seperti kompleks pertokoan atau perhotelan. Sebagian orang mampu di Jakarta terbiasa bersikap “tahu beres” karena persoalan selesai dengan cara membayar, tanpa (mau) tahu bahwa air yang dikonsumsinya melalui PAM Jaya sesungguhnya hasil “berebut” dengan petani di Subang, Karawang, atau Garut karena sebagian pasokan air berasal dari Waduk Jatiluhur.

Sesungguhnya sangat jelas menebak arah Bank Dunia ketika mengumumkan potensi kapitalisasi perdagangan air dunia tahun ini mencapai US$ 800 miliar. Apalagi, isyaratnya juga kian jelas ketika dalam Third World Water Forum di Jepang, Maret lalu, diketahui cadangan air dunia terbesar (70 persen) terdapat di Asia. Bukankah Asia terdiri banyak negara dengan padat penduduk, yang berarti merupakan potensi pasar luar biasa besar bagi segelintir perusahan multinasional yang bergerak dalam bidang perdagangan air?

Tak berlebihan bila para wakil rakyat menyimak temuan International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), sebuah konsorsium jurnalis investigasi yang berbasis di New York, Amerika Serikat. Menurut temuan lembaga ini, kegagalan privatisasi air di sembilan negara (Indonesia, Afrika Selatan, Argentina, Kolombia, Filipina, Kanada, Australia, Prancis, dan Amerika Serikat itu, nilai perdagangannya tahun ini diperkirakan mencapai US$ 3 triliun!

Sekadar mengingatkan, Presiden Prancis Jacques Chirac dalam pidato jarak jauh saat pembukaan Third World Water Forum di Kyoto, 16 Maret lalu, menyatakan, pengusaha besar dan investor harus dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya air. Ia berjanji, Prancis akan berada di belakang realisasi gagasan itu.

Partai Chirac, Rassemblement pour la Republique/RPR, menurut ICIJ seperti dilansir melalui buku The Water Barons: How a few powerful companies are privatizing your water adalah penerima komisi ilegal dari dua raksasa air Prancis, Suez dan Vivendi Water, sebagai konsesi atas berbagai kemudahan untuk beroperasinya dua perusahaan itu.

Masih menurut temuan ICIJ, kekuatan lobi juga membuktikan mulusnya operasi perusahaan-perusahaan multinasional di berbagai negara peminjam utang dari Bank Dunia. Hasil-hasil lobi itu bisa disimak melalui langkah Bank Dunia memasukkan sejumlah syarat agar para pengutang melakukan reformasi kebijakan (privatisasi) di sektor sumber daya air, sebagai salah satu syarat persetujuan utang baru.

Menurut catatan Center for Public Integrity (CPI), organisasi payung ICIJ, sepanjang 1996-2002 terdapat bukti mencengangkan: sepertiga dari 276 negara penerima utang Bank Dunia “dipaksa” menyetujui syarat itu!

Bila praktek kebijakan global sudah sejelas itu, tak ada salahnya wakil rakyat di DPR berpikir ulang untuk meloloskan pasal-pasal penting, yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu. Khususnya, pasal-pasal mengenai HGU dan HGP, juga mengenai pola-pola kemitraan yang mengatur secara terperinci peran swasta, yang dalam RUU Sumber Daya Air ditempatkan sangat terhormat, bahkan di atas pemerintah.

Mumpung belum telanjur, sebaiknya DPR melibatkan masyarakat seluas-luasnya dalam uji publik yang segera digelar untuk mencari masukan terbaik demi kemaslahatan bersama. Kalau saja masih yakin bahwa pendapatnya selama ini benar, saya anjurkan kepada saudara sebangsa dan setanah air: jangan pilih partai pendukung privatisasi air dalam pemilu mendatang!

Tulisan di atas merupakan artikel Opini Koran Tempo yang dipublikasikan Sabtu, 11 Oktober 2003, atau empat bulan sebelum UU No. 7/2004 disahkan DPR pada Pebruari.

Resensi buku hasil investigasi bisnis air dunia bisa dibaca di sini.

Catatan: Sejak 2003 hingga awal 2004, bertindak atas nama Koalisi rakyat untuk Hak Atas Air, saya  menjalankan lobi ke berbagai pihak untuk memperoleh dukungan demi revisi sejumlah pasal krusial yang diyakini merugikan publik dan masa depan lingkungan. Di lingkungan DPR, saya menemui dan merancang dialog dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (PKB) dan AM Fatwa (PAN), juga anggota DPR Alvin Lie (PAN), Ahmad Muqqowam (PPP) juga politisi dari PDI Perjuangan, dan partai-partai lain.

Selain di legislatif, juga aktif melakukan pendekatan serupa ke Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), PBNU, PP Muhammadiyah, Komnas HAM dan sejumlah ahli pertanian, geologi dan banyak cabang ilmu lain di beberapa perguruan tinggi.

USA Butuh Blogger Indonesia

“Kedubes AS bangga mendukung dan mensponsori Pesta Blogger untuk kedua kalinya. Kebebasan berpendapat adalah bagian yang tak terpisahkan dalam sistem demokrasi yang berkesinambungan,” ujar Cameron R. Hume, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia seperti dilansir detikcom.

Blogger harus bangga? Silakan, suka-suka Anda saja.

Ada sedikit catatan dari saya, semoga pantas menjadi wacana bagi kita, bloggerwan-bloggerwati se-Nusantara. Tak gampang bagi seorang duta besar negara besar seperti Amerika, untuk proaktif memberi pernyataan terbuka akan sebuah peristiwa di negara lain. Ada tata krama diplomatik yang mengikat.

Untuk memperoleh konfirmasi atas sebuah peristiwa menyangkut yang warga negara Amerika di Indonesia saja, misalnya, belum tentu pernyataan muncul dari duta besar. Mungkin, pernyataan cukup dikeluarkan oleh seorang atase pers, atau juru bicara kedutaan yang ditunjuk sesuai kompetensi untuk menyikapi sebuah persoalan.

Saya justru menangkap isyarat lain, yakni pengakuan akan efektifitas jurnalisme warga –yang notabene diperankan oleh blogger, menyaingi keberadaan media tradisional yang dikendalikan oleh dewan redaksi. Jurnalisme warga lebih bebas dan spontan karena tak melalui proses seleksi informasi yang rumit, sementara kantor berita dan industri pers lebih rumit mekanismenya, selain ada kecenderungan ‘dikendalikan penguasa’, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kita tahu, jurnalisme warga kian menjamur di Indonesia, baik melalui situs resmi seperti Publikana, Wikimu, Politikana atau JurnalismeWarga, maupun blog-blog yang dikelola secara idnependen oleh para blogger, sesuai minat dan latar belakang masing-masing. Jurnalis yang kecewa atau kurang puas dengan sistem penyuntingan redaktur, misalnya, banyak menumpahkannya di blog pribadi, bahkan tak jarang lebih kaya warna, dan terbebas dari kepentingan (elit redaksi maupun pemodal).

Kalau dalam berita di detikcom itu ada pernyataan tambahan “Indonesia dan AS memiliki kesamaan dalam hal kebebasan” saya sarankan Anda memaknainya sebagai basa-basi politik karena tuntutan tata krama diplomatik.

Amerika pasti tahu, masih adanya pasal penghinaan dan pencemaran nama baik pada KUHP seperti ditunjukkan dalam pasal 310 dan 311 serta pasal 27 ayat (3) pada UU ITE, menunjukkan masih adanya inkonsistensi bangsa ini akan prinsip kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat seperti termaktub pada pasal 28 UUD 1945.

Pasal-pasal itu sudah jelas inkonsisten, antidemokrasi, dan tak sejalan dengan prinsip Deklarasi HAM PBB. Amerika, sebagai negara yang kerap jumawa mengklaim sebagai pionir dalam hal pembelaan hak-hak asasi manusia, kebebasan informasi serta kebebasan berpendapat, lantas menemukan (tepatnya memilih) kekuatan komunitas pengguna internet sebagai ‘mitra’ mereka dalam menyuarakan banyak hal.

Momentum Pesta Blogger, yang suka-tidak suka harus diakui sebagai ajang berkumpulnya para blogger berskala paling besar di Indonesia, lantas ditangkap oleh Amerika. Soal kenapa Amerika tak terlibat sejak event serupa yang pertama, bisa jadi karena Amerika masih meragukan, atau bahkan underestimate terhadap tingkat keberhasilan pengorganisasian oleh panitia. Oleh sebab itu, mereka memilih wait and see.

Pertumbuhan pengguna Facebook di Indonesia yang mencengangkan (kini sudah 10 juta lebih), bermunculannya blog-blog yang menyuarakan banyak hal, termasuk yang berbau ‘advokasi kepentingan publik’ seperti ditunjukkan pada umumnya situs citizen jouralism, lambat laun akan berdampak pada menyusutnya kontrol negara (pemerintah) terhadap berbagai hal.

Dengan dalih demi kebebasan pula, publik terus didorong untuk menuntut hak-hak individunya, sehingga ketika kontrol masyarakat jauh lebih lebih kuat dibanding kontrol negara, maka di situlah akan muncul sosok ‘hantu modern’ yang tak lain dan tidak bukan adalah p.a.s.a.r.!

Negara diibaratkan sebuah pasar tradisional yang superbesar, dimana rakyat bisa tawar-menawar mengenai sebuah produk kebijakan yang akan dikeluarkan oleh penguasa. Khusus dalam hal ini, harus diakui masih banyak manfaat yang bisa diproleh publik. Negara (pemerintah) tak akan mudah membuat kebijakan dengan semena-mena, yang hanya akan menguntungkan elit dan kroni-kroninya.

Bagai pisau bermata dua, situasi demikian juga akan memunculkan pasar dalam arti yang sesungguhnya. Beragam produk dibuat dan dipasarkan secara massal, teknik dan strategi pencitraan dibuat sedemikian rupa, sehingga setiap manusia –sejak kanak-kanak hingga tua renta, merasa sangat membutuhkan produk yang ditawarkan. (Simak baik-baik, apa yang dilakukan Kedubes Amerika terhadap blogger, salah satunya adalah sebagai bentuk upaya menampilkan citra yang baik dengan pendekatan public relations yang canggih).

Itulah mengapa, Kedutaan Besar Amerika Serikat tampak ‘concerned’ dalam dunia blogging, tak terkecuali ditunjukkan lewat Pesta Blogger tahun lalu dan kali ini.

Mungkin pernyataan saya di sini terlalu mengada-ada. Tak apa, monggo saja Anda mau menjatuhkan penilaian seperti apa. Saya hanya berharap, penyelenggaraan Pesta Blogger mendatang lebih ‘berhitung’ pada sisi kemanfaatan. Saya berani taruhan, Amerika akan rela mengeluarkan dana besar demi kepentingan dan agenda besar mereka.

Dengan tahu misi dan tingkat kepentingan mereka, kita bisa melakukan tawar-menawar yang sepadan. Misalnya, mengarahkan dana dari Amerika –termasuk perusahaan-perusahaan asal Amerika seperti Microsoft, Apple, Freeport, Yahoo! dan sebagainya, untuk mensejahterakan sebanyak mungkin bangsa Indonesia. Kita harus sadar, banyak keuntungan yang sudah diperoleh perusahaan-perusahaan Amerika dari Indonesia.

Utang negara Indonesia pun sudah banyak menumpuk di lembaga-lembaga yang disetir Amerika, seperti World Bank, IMF, ADB dan masih banyak lagi, padahal semula mereka menjanjikan akan mensejahterakan kita.

Ketika utang luar negeri disalahgunakan (sehingga default) oleh oknum-oknum birokrasi dan penguasa, Amerika sebagai ‘polisi dunia’ tutup mata, bahkan terus menggelontorkan utangan baru. Ketika kita terjerat, mereka memaksakan banyak kebijakan dengan iming-iming debt swap yang pada hakikatnya bukan penghapusan beban utang.

Itu, belum termasuk kalau kita berhitung berapa ribu nyawa hilang, berapa juta rakyat menderita, akibat represi penguasa masa lalu demi proyek-proyek besar yang dibiayai kroni-kroni Amerika. Mengapa Amerika tutup mata? Mengapa kita diam saja?

Kini, saatnya kita memaksa Amerika, agar setidaknya meniru program Politik Etis semasa kolonialis Belanda berkuasa dulu. Karena kaubiarkan jutaan rakyat menderita, maka kami tak sudi membayar utang-utang yang kaukucurkan sejak menang pada 1965.

Sekali-sekali, tak ada salahnya kita mengingat pernyataan Soekarno, supaya kita punya semangat untuk bangkit, menjadi lebih bermartabat: Go to hell America, with your aid! Mumpung ada momentum Sumpah Pemuda, mari kita kritisi kembali, makna One Spirit One Nation.

Wong Ndhésa Ngrembug Néolib

Senthun lungguh dheleg-dheleg ana sejroning gubug. Omah-omahan saka pring kang diedegaké ana pojok sawah limalas taun kepungkur iku isih katon pengkuh, malah isih kuwat nyangga wong papat yèn para tani pinuju nunggu pariné. Mbiyèné dipayoni rapak, nanging wis limang taun diganti gendhèng jalaran wis kangèlan golèk godhong tebu dianam dadi payon.

Sawahé bera, macul seprapat pathok waé wis krenggosan. Sanajan mangsa ketiga lagèk waé anyak, nanging lomahé wis atos ora karuwan, kaya-kaya mung marakaké gowang paculé. “Saumpamané Lik Naya isih duwé kebo, mbokmenawa aku ora bakal nemoni rekasa kaya ngéné….” Senthun gemremeng. Cèrèté wis arep asat, sedhéla-sedhéla ngombé banyuné.

“Lèrèn, Thun?”

Apal karo swarané, Senthun semaur sakenané. “Sing ora kudu lèrèn ki priyé, wong lemah atosé ora mekakat, ngalahké watu lintang.”

Lik Manto sing nembé teka banjur mèlu nggloso, njèjèri Senthun. Ora nggawa pacul, tekané kono mung modhal caping karo cangkingan rantang, cèrèt lan cangkir gembrèng. Lik Manto arep ngirim sega kanggo rolasané tukang nggaru sawahé sing nganggo traktor.

“Kowé mono kepénak awaké, kuwat mbayar tukang nggaru sak nglukuné. Lha, aku sing mung bandha bau, nggaru-ngluku ya kudu udhu bau. Saumpama Lik Naya isih duwé kebo mono, aku isih bisa sraya dhèwèké,” ujaré Senthun.

“Iya, ya? Saumpama isih ana wong gelem ngingu kebo, aku ya ora kudu nganggo traktor sing séwané tikel tekuk ping teluné regané Lik Naya,” saurané Lik Manto.

“Sing gelem ngingu kebo ki ya, sapa. Dalan-dalan waé kabèh diaspal utawa dibeton, mongso suket gelema thukul. Lha keboné dikongkon mangan krikil apa? Coba, yèn galengan-galengan dadi sansaya ciut ngono kuwi, sing arep ngarit suket njur menyang ngendi? Lapangan sing mbiyèn bisa kanggo bocah-bocah angon kebo, saiki malah wis didadèkaké pasar….,” ujaré Senthun. Continue reading