Sega Wiwit

Hari ini, saya berbuka puasa dengan menu arkais. Namanya, sega wiwit. Sega (Jawa) adalah nasi, dan wiwit (Jawa) berpadanan dengan awal, mulai, atau permulaan. Sega wiwit adalah menu khusus untuk sesaji kepada Dewi Padi, karena dibuat khusus hanya untuk selamatan menjelang panen padi.

Sesaji dibuat dengan aneka menu panggang/bakar tanpa bumbu. Ayam kampung, gereh (ikan asin) dan tempe bakar/panggang diarak ke sawah. Paket lengkapnya, terdiri dari aneka buah seperti mentimun, jeruk, trancam/karedok, rempeyek kedelai, juga telur rebus serta perlengkapan sesaji lainnya seperti lombok merah panjang dan bawang merah yang ditusuk dengan lidi lantas ditaruh di pojok sawah.

Beruntung, saya menemukan makanan yang saya sukai sewaktu masih kanak-kanak hingga remaja dulu. Dan, saya menemukan sebuah warung makan sederhana, tak jauh dari rumah orang tua saya di sebuah desa, di Klaten.

Saya masih ingat, ada seorang penjahit tetangga kampung, yang selalu mengolok-olok saya setiap ketemu. Om Pardi namanya. Dia selalu ingat masa kecil saya, yang suka berburu orang wiwit. Rombongan wiwit biasanya dipimpin perempuan tua, berjalan di pematang sawah dengan tungku dan kemenyan di tangan. Belasan anak-anak biasa mengikuti dari belakang.

Dari rombongan panjang dengan asal mengepul di depan, saya bisa menebaknya sebagai rombongan wiwit, walau dari kejauhan. Apalagi, rumah yang saya tinggali berada di pinggir desa, menghadap sawah dan dipisahkan jalan kampung.

Selain sega wiwit, sebenarnya ada sesaji serupa, dengan menu sama. Kalau wiwit dilakukan menjelang panen, yang satunya disebut nedhuni, yang dilakukan hanya beberapa hari setelah musim tanam padi. Bisa dikatakan, nedhuni dan wiwit merupakan pasangan. Yang satu doa meminta kesuburan dan yang satunya sebagai ungkapan syukur karena segera menuai panen.

***

Entah kenapa, saya selalu menyukai menu-menu arkais seperti sega wiwit itu. Mungkin semacam romantisme masa lalu, ketika kanak-kanak suka bermain di sawah dan sungai di pinggir desa. Tentu, kerinduan ikut nedhuni dan wiwit akan menghadapi jeda semusim, ketika padi digantikan tanaman palawija. Penantian akan menjadi lebih lama lagi jika jeda padi diisi tanam tembakau, atau tebu yang usia panennya lebih panjang.

Tak cuma sega wiwit dan nedhuni, makanan sesajian seperti upacara selamatan juga saya suka. Terakhir, saya makan nasi kenduri, untuk selamatan proses syuting FTV Pensiunan Monyet di Solo, beberapa bulan lalu. Saat syuting di kompleks PG Colomadu, beberapa pengelola bekas pabrik gula milik Pura Mangkunegaran itu menyarankan agar kru FTV menggelar kenduri. Konon, daerah itu terkenal angker.

Singkat cerita, saya ikut menikmati ingkung ayam kampung, nasih gurih dengan kedelai goreng dan urap, juga pisang raja. Nyam…nyammm…..

Siapapun And yang pernah punya masa kecil di desa-desa di Jawa, pasti pernah mengalaminya. Tentu, mereka yang kini berusia 40 tahunan. Sebab kini, tak ada lagi petani menggelar sesaji seperti wiwit dan nedhuni. Mungkin sudah rasional….

Tapi, terlepas dari semua itu, saya menyukainya. Malah, saya berencana menghadirkan menu spesial itu untuk beberapa acara yang akan saya dan teman-teman selenggarakan. Semoga Sabtu (13/8) mendatang, beberapa teman yang ke Solo akan ikut merasakannya untuk berbuka puasa. Pak Bondan, menu ini djoega lajak dipoedjiken. Asli…. :p

Sri kang Mulyani

Tumrapé wong karang padhésan, Sri iku mratélakaké anané pangarep-arep. Pari bisa subur lan mentes woh-wohané nalika Dèwi Sri isih gelem nyanak para kadang tani. Panèn apik, asilé bisa kanggo mulyakaké uripé wong sakulawarga, brayat lan tangga teparo. Sawah lan pari mujudaké paseduluran kang guyub.

Wanci tandur, nalika sawah butuh ilèn-ilèn banyu, kabèh tani padha andum wektu, guyub giliran jaga. Semono uga nalika matun, ndhawut tumekané mangsa panèn, tangga teparo mèlu ngrasakaké rekasa lan pénaké. Tanpa pétung, nanging kabèh bahu diajèni kanthi murwat, kaya déné andum bawon nalika ani-ani. Ukurané ana ing rasa, pantes lan ora pantes.

Mula, sawah tansah dirumat bebarengan jalaran kaanggep dadi saranané Gusti Kang Murbèng Dumadi andum rejeki marang kawulané.

Saiki, jaréné kahanan tambah maju, ngapa-apa sarwa gampang. Nanging kasunyatané, tumandang gawé dadi tambah ampang, métani rejeki jebul ora gampang. Kebo lan sapi wis arang katon ana tengah sawah. Nggaru lan ngluku diganti nganggo mesin, sing bisané mlaku mung yèn bènsin wis ketuku.

Malah, saiki wis arang petani andum banyu. Ulu-ulu wis ora payu, diganti ningrat arané Kaur Umum utawa Kepala Urusan Umum, sing penggawéyané mung lungguh kursi ngadhep buku utawa misah wong padu jalaran gèsèh rebutan banyu. Tuk lan blumbang wis arang, mula banyuné uga dadi larang.

Sapi lan kebo sing mbiyèn bisa dadi tabungan sing tenagané uga bisa ditanjakaké saben wiwit nggarap sawah, saiki wis langka. Omah sangsaya èmpèt-èmpètan, jejel riyel, saéngga wis ora ana papan kanggo kandhang. Yèn dipeksakaké gawé kandhang rajakaya, embuh iku wedhus, kebo, sapi lan sapanunggalané, mesthi bakal énggal ditekani pak mantri kesehatan sing banjur sesorah tléthong lan telèk kéwan-kéwan mau bisa dadi sumber penyakit.

Kamangka, para tani saiki wis padha ngawuningani, wong lara ing jaman saiki wis ora gampang golèk tamba. Japa mantra wis ora guna, obat-obat sangsaya larang tebusané. Mula wong-wong ndhésa saiki pilih njaga keséhatané dhéwé-dhéwé, wedi lara tinimbang ora kuwat mertamba. Bakuné, piyé carané kudu dilakoni kanggo ngéndhani urip cilaka.

Larangé obat padha karo larangé rabuk. Sing biyèné bisa njagakaké saka tléthong lan uwuh bosok utawa humus, saiki kudu tuku rabuk. Uréa, ZA, lan sapanunggalané. Akèh jinisé, gumantung karepé wong pinter sing ilmuné wis dituku déning pabrik-pabrik.

Wong ndhésa, apa manèh petani, saiki pancèn tambah cilaka. Banyu kanggo nguripi tetanduran waé kudu dituku. Apa manèh saploké ana Undang-undang Sumber Daya Air, sing arané banyu iku dudu barang sepélé manèh. Kali gedhé, bengawan, tuk lan wadhuk dikuwasani déning negara. Alesané supaya ana sing ngatur. Kamangka, miturut wong-wong pinter, peraturané negara iku mau digawé jalaran banyu sangsaya langka, mula banjur diregani. Mung pamaréntah sing olèh andum lan ngatur regané.

Perusahaan Jasa Tirta, umpamané, ana nèng ngendi-endi. PDAM semono uga, saiki didadèkaké papan kanggo golèk dhuwit saka dodolan banyu. Karana kabèh wong urip butuh banyu becik lan resik, mula saben jiwa dipétung dadi calon pembeli. Tur manèh, miturut undang-undang mau, negara olèh ngedol saham PDAM marang swasta, kalebu bakul-bakul banyu saka negara manca. Mula ora usah kagèt yèn banyu banjur diregani larang, jalaran para bakul kudu olèh bathi saakèh-akèhé.

Ora dhésa ora kutha, kabèh kudu ngadhepi kahanan kang ora béda. Banyu tambah larang. Perkara arep percaya utawa ora, ya sumangga kersa, nyatané sing arané Bank Dunia mèlu cawé-cawé marang anané aturan utawa undang-undang babagan banyu iku mau. Carané, mbiyèn nganggo ngagar-agari, ngincim ora bakal mènèhi utangan marang Indonésia yèn ora gelem gawé aturan anyar babagan banyu. Istilahé gelem ngutangi nanging nganggo sarat warna-warna utawa kawentar kanthi aran conditionalities.

Salah sawijiné, ya iku mau, aturané kudu momot tembung kang ngolèhaké swasta nguwasani dol-tinuku (tata niaga) banyu. Kamangka, ing mburiné Bank Dunia ana baron-baron utawa pengusaha-pengusaha gedhé saka mancanegara. Ana sing saka Prancis, Inggris, Jerman, Amérika lan sapanunggalané.

Dèwi Sri sing mbiyèné seneng saba sawah amarga seneng ambuné lendhut lan kringeté petani, saiki wis ngadoh. Saliyané banyu kudu tuku, sawah wis digaru lan diluku nganggo mesin. Dèwi Sri ora kuwat ngambu sengaké peluk knalpo dhisel, lan wis kerep kuciwa jalaran saben saba sawah wis ora ngambu kringeté petani kang penguk-penguk kecut.

Jaman wis owah, Dèwi Sri ora naté tedhak siti jalaran wis diwakili kanca-kancané Mbak Sri Mulyani sing ambuné wangi-wangi. Saben teka mesthi janji bakal nguripi petani, nanging carané mung siji: nawakaké kridhitan. Dèwi Sri sing mbiyèn bener-bener nguripi, saiki wis ora genah papané ana ngendi.

Petani, saiki lagi padha diojok-ojoki wong-wong pinter, supaya gelem nampa tekané Sri Mulyani Indrawati, sing dipamèraké bakal bisa mrantasi bobroké negara iki. Pengalamané dadi wong IMF lan saiki dadi wong penting ing Bank Dunia, jaréné bisa nggantèni SBY sing léda-lédé, sing wis kabuktèn ora teges mbrasta korupsi lan njejegaké ukum, lan sapanunggalané.

Sajaké, wong-wong pinter sing ndèkèngi Sri Mulyani bakal mblithuk rakyat, kanthi cra nutupi dosané IMF lan Bank Dunia nggawé cilakaning bangsa, jalaran negara iki wis kejiret utang èwunan trilyun akèhé, sing ora gampang nyauré. Kamangka, pajek thèthèk bengèk wis dipeksakaké marang rakyaté tanpa ijol sithik-sithika. Wong gedhé sing akèh korupsiné disekarep jogèdané, déné wong cilik kecingkrangan dinengaké waé.

Mbak Sri sing kuduné bisa mujudaké kamulyané wong akèh, nyatané ora bisa tumindak apa-apa, meneng njublek nalika Bank Century digarong bégal kècu. Kanca-kancané padha gagé-gagé nylametaké dhèwèké, bèn ora cawé-cawé. Sajaké, kudu padha ditimbang kanthi wening, apa bener Mbak Sri sing siji iki bener-bener bisa (ha)mulyani, njalari mulyané wong saarat-arat akèhé.

Dakkira ora gampang malik grémbyang mbéla rakyat, nalika wis kebacut seprana-sepréné sekolah lan magang dadi potang, nawakaké kridhit ing kana-kéné. Kamangka, sing arané potang, ya tetep golèk bathi. Kabèh ana pétungé.

Siji sing perlu padha dimangertèni, Bank Dunia, IMF lan sapanunggalané iku suthik marang kawicaksanan negara mènèhi subsidi utawa bantuwan kanggo rakyaté. Ora mung babagan banyu, pérangan kasarasan lan pendhidhikan ora luput saka ‘kawicaksanané’ Ndara Potang: ora kena ana subsidi.

Rakyat dianggep kudu mampu mandhiri, kuwat ngragati kasarasan lan pendhidhikané dhéwé-dhéwé. Mula ora mokal yèn saiki dadi sarwa larang, jalaran pasal 33 lan pasal 34 UUD  1945 wis ora payu.

Aku pingin ngajak sedulur-sedulur, aja gampang nampa pawarta warna-warna. 2014 wis cedhak, ayo padha siyap-siyap supaya aja nganti kepidak. Ora usah kéngguh kana-kéné, pathokané mantebing ati waé. Aja gelem urip lan nasibé awaké dhéwé digadhé. Bakuné, éndhanana wong-wong kang mambu IMF lan Bank Dunia. Ora mung Sri kang durung mesthi bisa (ha)Mulyani, sajaké isih akèh wong-wong partai lan penggedhé sing wis suwé dadi anthéké potang lan rente, bakal nyalonaké dhiri dadi presidhèn sukmbèn.

Kahanané bakal padha, dhuwit-dhuwit colongan bakal digunakaké kanggo nyogok awaké dhéwé. Yèn mangkono kahanané, ditampa lan diuntal waé dhuwité, nanging aja ppisan-pisan nyoblos calon sing mangkono patrapé. Pancèn bener unèn-unèn jer basuki mawa béya. Nanging aja nganti lali, yèn wong sing ngguwang dhuwit bakal golèk ulih-ulih, golèk bathi. Carané? Ya apa manèh saliyané korupsi?

 

 

 

 

SRI

Ia memang simbol harapan. Dialah yang didambakan petani, representasi orang-orang kecil, yang pikiran dan cita-citanya sederhana. Menyemai benih, menanam, menyiangi hanyalah rutinitas sambil menunggu musim panen tiba. Hasil panen dibagi sejumlah alokasi: dibelikan kambing atau sapi, biaya pendidikan keluarga, dan persediaan makanan pokok semusim, dan tak lupa sedikit untuk dijadikan benih lagi.

Dewi Sri hadir agar petani setia menggauli alam agar memperoleh manfaat bercocok tanam. Dewi Sri selalu diharapkan bisa mulyani atau memberi kemuliaan menurut orang Jawa. Maka, kearifan pun muncul agar tatanan tak timpang. Kotoran ternak dan sisa jerami dihumuskan menjadi pupuk alamiah, yang ‘harganya’ murah meriah. Sapi atau kerbau dijadikan ‘mesin’ pembajak. Terus-menerus, menjadi siklus yang selalu berulang.

Di pedalaman Jawa, dulu ada tradisi sesaji untuk Sri, sang dewi padi: nedhuni pada awal bercocok tanam, dan wiwit pada menjelang panen. Tetangga terlibat, gotong-royong memetik padi dengan upah berupa padi yang dipetik secara beramai-ramai. Tidak ada bayaran berupa uang.

Tapi, dunia pertanian terus berubah. Ilmu pengetahuan melahirkan pupuk buatan, hingga berdampak rusaknya keseimbangan kimia tanah. Aneka jenis tanaman menjadi manja, tak kebal lagi terhadap hama. Ongkos produksi menjadi mahal karena pupuk harus dibeli, disusul dengan kebijakan penyeragaman komoditi. Jenis padi atau tanaman yang ditanam, diintervensi kaum cendekia.

Lantas pupuk pabrikan ditawarkan sebagai booster, begitu pula jenis padi berusia pendek dengan hasil melimpah. Petani tergiur jalan pintas, kearifan runtuh. Lalu, pusinglah para petani ketika tanaman mereka ‘cengeng-cengeng’, mudah terserang penyakit, yang hanya bisa diatasi dengan pestisida. Jeratan demi jeratan hadir karena keterpaksaan.

Sri tak lagi perkasa. Ia kian menjauh lantaran frustrasi ketika petani mulai berpaling darinya, lupa ternak dan kompos yang ditawarkannya sejak dahulu kala. Ketika pupuk dan pestisida kian mahal, petani yang masih (dan hanya bisa bertani) lantas menggadaikan atau menjual sebagian tanahnya. Berharap mendapat solusi, siapa tahu panen berlipat bisa digunakan untuk menebusnya kembali.

Pada saat petani bimbang (dan sebagiannya linglung), datanglah SRI. Ya, si S-R-I dengan huruf kapital, yang datang membawa modal. Ia menawarkan bantuan, membeli hasil panen dengan harga yang ditentukannya sendiri, dengan sistem taksiran orang kota, yang sejatinya tak mengerti (atau pura-pura tak mengerti) sama sekali nilai-nilai dan kebutuhan orang desa.

Sri Kapital alias Bu SRI hadir dengan wujud aneka regulasi, termasuk mengatur tata niaga, agar nilai/harga tetap terjaga. Agar petani sejahtera, katanya. Dan, ketika para petani mengangguk-angguk menaruh harapan ke pundaknya, Mbak SRI menganjurkan impor komoditi serupa dari mancanegara.

Bantuan untuk petani, diatasnamakan sebagai budi baik negara. Sementara para pengelola negara, yang memperoleh mandat dari rakyat –yang sebagian besarnya petani pula, berutang ke rentenir kelas dunia, dengan bunga yang dijelaskan kepada rakyat, berapa besar bunganya. Lantas, panen melimpah yang yang sekali-dua dijadikan ukuran keberhasilan pertanian, yang diandaikan sudah mengubah kesejahteraan.

Atas keberhasilan itu, Mbak SRI lantas memuji pengelola republik sudah berhasil. Tepuk tangan membahana, lantas disiarkan secara mendunia lewat semua saluran media massa. Foto presiden pura-pura ikut panen raya ditampilkan di koran-koran pada halaman pertama, juga di televisi dan radio. Keberhasilan membahana, seolah kesejahteraan sudah di depan mata.

Lalu, pusat-pusat perbelanjaan moderen dihadirkan hingga pelosok desa, agar petani yang sukacita karena hasil panennya tak usah belanja ke kota. Mereka yang biasanya belanja ke warung-warung tetangga, masuk mal sekaligus untuk wisata, memanjakan mata dan membangun citra.

Panen raya, rupanya hanya berlangsung beberapa periode saja. Pupuk dan pestisida menghancurkan tanahnya, hingga tak bisa diharapkan produkstivitasnya. Sedikit demi sedikit, tanah dijual lantas berubah jadi areal pabrik. Para ‘pensiunan’ petani dan keluarganya ditampung di pabrik-pabrik. Kian maju saja menurut hasil pencitraannya.

Mbak SRI yang pintar dan cerdas mendesak negara pelan-pelan mengurangi untuk kelak menghapus bantuan, subsidi negara untuk rakyatnya. Rakyat yang berpendapatan tunai dianggap mampu secara ekonomi. Sementara utang dengan bunga berbunga terus membubung, sehingga pengelola negara pusing menutupnya. Lantas, pajak digalakkan. Kalau tak dinaikkan besarannya, ya diperluas jenis barang dan jasa yang dipajaki.

Mbak SRI yang dulu mulyani, mampu memberi harapan memuliakan, kini hadir dengan wajah raksasa ganas yang siap sedia: kapan saja, di mana saja, memangsa siapa saja yang dijumpainya. Petani yang kian hari tak lagi menggarap tanahnya sendiri, gigit jari.

Kelak, para petani dan keluarganya, akan memperoleh rejeki lima tahunan. Ditebari janji dan iming-iming, plus bonus sesaat: sembako dan sejumlah uang untuk membeli sayur mayur agar bisa makan sambil tersenyum. Mbak SRI selalu hadir mengajak rakyat hidup mandiri. Slogan-slogan heroik ala Gandhi dan Soekarno akan dipinjam, demi rakyat mau berdikari. Berdiri di atas kaki sendiri. Soal mampu atau tidak, itu soal lain lagi.

Mbak SRI akan tampial memimpin negeri, ketika rakyat dianggap mampu berdikari. Makanya, tak boleh lagi ada subsidi. Layanan kesehatan dan pendidikan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara, dikembalikan kepada yang MEMBUTUHKAN. Jika rakyat tak mau mandiri, artinya mereka tak mau maju. Tidak mau mandiri.

Mbak SRI memang hebat. Apakah kehadirannya bisa mulyani, menghasilkan kemuliaan bagi orang lain, jelas itu soal lain. Mbak SRI jelas berbeda dengan Dewi Sri. Mereka lahir beda masa, beda budaya. Mbak SRI besar di jaman traktor yang melihat kerbau bajak sebagai atraksi wisata, untuk refreshing otak, katanya.