Sri kang Mulyani

Tumrapé wong karang padhésan, Sri iku mratélakaké anané pangarep-arep. Pari bisa subur lan mentes woh-wohané nalika Dèwi Sri isih gelem nyanak para kadang tani. Panèn apik, asilé bisa kanggo mulyakaké uripé wong sakulawarga, brayat lan tangga teparo. Sawah lan pari mujudaké paseduluran kang guyub.

Wanci tandur, nalika sawah butuh ilèn-ilèn banyu, kabèh tani padha andum wektu, guyub giliran jaga. Semono uga nalika matun, ndhawut tumekané mangsa panèn, tangga teparo mèlu ngrasakaké rekasa lan pénaké. Tanpa pétung, nanging kabèh bahu diajèni kanthi murwat, kaya déné andum bawon nalika ani-ani. Ukurané ana ing rasa, pantes lan ora pantes.

Mula, sawah tansah dirumat bebarengan jalaran kaanggep dadi saranané Gusti Kang Murbèng Dumadi andum rejeki marang kawulané.

Saiki, jaréné kahanan tambah maju, ngapa-apa sarwa gampang. Nanging kasunyatané, tumandang gawé dadi tambah ampang, métani rejeki jebul ora gampang. Kebo lan sapi wis arang katon ana tengah sawah. Nggaru lan ngluku diganti nganggo mesin, sing bisané mlaku mung yèn bènsin wis ketuku.

Malah, saiki wis arang petani andum banyu. Ulu-ulu wis ora payu, diganti ningrat arané Kaur Umum utawa Kepala Urusan Umum, sing penggawéyané mung lungguh kursi ngadhep buku utawa misah wong padu jalaran gèsèh rebutan banyu. Tuk lan blumbang wis arang, mula banyuné uga dadi larang.

Sapi lan kebo sing mbiyèn bisa dadi tabungan sing tenagané uga bisa ditanjakaké saben wiwit nggarap sawah, saiki wis langka. Omah sangsaya èmpèt-èmpètan, jejel riyel, saéngga wis ora ana papan kanggo kandhang. Yèn dipeksakaké gawé kandhang rajakaya, embuh iku wedhus, kebo, sapi lan sapanunggalané, mesthi bakal énggal ditekani pak mantri kesehatan sing banjur sesorah tléthong lan telèk kéwan-kéwan mau bisa dadi sumber penyakit.

Kamangka, para tani saiki wis padha ngawuningani, wong lara ing jaman saiki wis ora gampang golèk tamba. Japa mantra wis ora guna, obat-obat sangsaya larang tebusané. Mula wong-wong ndhésa saiki pilih njaga keséhatané dhéwé-dhéwé, wedi lara tinimbang ora kuwat mertamba. Bakuné, piyé carané kudu dilakoni kanggo ngéndhani urip cilaka.

Larangé obat padha karo larangé rabuk. Sing biyèné bisa njagakaké saka tléthong lan uwuh bosok utawa humus, saiki kudu tuku rabuk. Uréa, ZA, lan sapanunggalané. Akèh jinisé, gumantung karepé wong pinter sing ilmuné wis dituku déning pabrik-pabrik.

Wong ndhésa, apa manèh petani, saiki pancèn tambah cilaka. Banyu kanggo nguripi tetanduran waé kudu dituku. Apa manèh saploké ana Undang-undang Sumber Daya Air, sing arané banyu iku dudu barang sepélé manèh. Kali gedhé, bengawan, tuk lan wadhuk dikuwasani déning negara. Alesané supaya ana sing ngatur. Kamangka, miturut wong-wong pinter, peraturané negara iku mau digawé jalaran banyu sangsaya langka, mula banjur diregani. Mung pamaréntah sing olèh andum lan ngatur regané.

Perusahaan Jasa Tirta, umpamané, ana nèng ngendi-endi. PDAM semono uga, saiki didadèkaké papan kanggo golèk dhuwit saka dodolan banyu. Karana kabèh wong urip butuh banyu becik lan resik, mula saben jiwa dipétung dadi calon pembeli. Tur manèh, miturut undang-undang mau, negara olèh ngedol saham PDAM marang swasta, kalebu bakul-bakul banyu saka negara manca. Mula ora usah kagèt yèn banyu banjur diregani larang, jalaran para bakul kudu olèh bathi saakèh-akèhé.

Ora dhésa ora kutha, kabèh kudu ngadhepi kahanan kang ora béda. Banyu tambah larang. Perkara arep percaya utawa ora, ya sumangga kersa, nyatané sing arané Bank Dunia mèlu cawé-cawé marang anané aturan utawa undang-undang babagan banyu iku mau. Carané, mbiyèn nganggo ngagar-agari, ngincim ora bakal mènèhi utangan marang Indonésia yèn ora gelem gawé aturan anyar babagan banyu. Istilahé gelem ngutangi nanging nganggo sarat warna-warna utawa kawentar kanthi aran conditionalities.

Salah sawijiné, ya iku mau, aturané kudu momot tembung kang ngolèhaké swasta nguwasani dol-tinuku (tata niaga) banyu. Kamangka, ing mburiné Bank Dunia ana baron-baron utawa pengusaha-pengusaha gedhé saka mancanegara. Ana sing saka Prancis, Inggris, Jerman, Amérika lan sapanunggalané.

Dèwi Sri sing mbiyèné seneng saba sawah amarga seneng ambuné lendhut lan kringeté petani, saiki wis ngadoh. Saliyané banyu kudu tuku, sawah wis digaru lan diluku nganggo mesin. Dèwi Sri ora kuwat ngambu sengaké peluk knalpo dhisel, lan wis kerep kuciwa jalaran saben saba sawah wis ora ngambu kringeté petani kang penguk-penguk kecut.

Jaman wis owah, Dèwi Sri ora naté tedhak siti jalaran wis diwakili kanca-kancané Mbak Sri Mulyani sing ambuné wangi-wangi. Saben teka mesthi janji bakal nguripi petani, nanging carané mung siji: nawakaké kridhitan. Dèwi Sri sing mbiyèn bener-bener nguripi, saiki wis ora genah papané ana ngendi.

Petani, saiki lagi padha diojok-ojoki wong-wong pinter, supaya gelem nampa tekané Sri Mulyani Indrawati, sing dipamèraké bakal bisa mrantasi bobroké negara iki. Pengalamané dadi wong IMF lan saiki dadi wong penting ing Bank Dunia, jaréné bisa nggantèni SBY sing léda-lédé, sing wis kabuktèn ora teges mbrasta korupsi lan njejegaké ukum, lan sapanunggalané.

Sajaké, wong-wong pinter sing ndèkèngi Sri Mulyani bakal mblithuk rakyat, kanthi cra nutupi dosané IMF lan Bank Dunia nggawé cilakaning bangsa, jalaran negara iki wis kejiret utang èwunan trilyun akèhé, sing ora gampang nyauré. Kamangka, pajek thèthèk bengèk wis dipeksakaké marang rakyaté tanpa ijol sithik-sithika. Wong gedhé sing akèh korupsiné disekarep jogèdané, déné wong cilik kecingkrangan dinengaké waé.

Mbak Sri sing kuduné bisa mujudaké kamulyané wong akèh, nyatané ora bisa tumindak apa-apa, meneng njublek nalika Bank Century digarong bégal kècu. Kanca-kancané padha gagé-gagé nylametaké dhèwèké, bèn ora cawé-cawé. Sajaké, kudu padha ditimbang kanthi wening, apa bener Mbak Sri sing siji iki bener-bener bisa (ha)mulyani, njalari mulyané wong saarat-arat akèhé.

Dakkira ora gampang malik grémbyang mbéla rakyat, nalika wis kebacut seprana-sepréné sekolah lan magang dadi potang, nawakaké kridhit ing kana-kéné. Kamangka, sing arané potang, ya tetep golèk bathi. Kabèh ana pétungé.

Siji sing perlu padha dimangertèni, Bank Dunia, IMF lan sapanunggalané iku suthik marang kawicaksanan negara mènèhi subsidi utawa bantuwan kanggo rakyaté. Ora mung babagan banyu, pérangan kasarasan lan pendhidhikan ora luput saka ‘kawicaksanané’ Ndara Potang: ora kena ana subsidi.

Rakyat dianggep kudu mampu mandhiri, kuwat ngragati kasarasan lan pendhidhikané dhéwé-dhéwé. Mula ora mokal yèn saiki dadi sarwa larang, jalaran pasal 33 lan pasal 34 UUD  1945 wis ora payu.

Aku pingin ngajak sedulur-sedulur, aja gampang nampa pawarta warna-warna. 2014 wis cedhak, ayo padha siyap-siyap supaya aja nganti kepidak. Ora usah kéngguh kana-kéné, pathokané mantebing ati waé. Aja gelem urip lan nasibé awaké dhéwé digadhé. Bakuné, éndhanana wong-wong kang mambu IMF lan Bank Dunia. Ora mung Sri kang durung mesthi bisa (ha)Mulyani, sajaké isih akèh wong-wong partai lan penggedhé sing wis suwé dadi anthéké potang lan rente, bakal nyalonaké dhiri dadi presidhèn sukmbèn.

Kahanané bakal padha, dhuwit-dhuwit colongan bakal digunakaké kanggo nyogok awaké dhéwé. Yèn mangkono kahanané, ditampa lan diuntal waé dhuwité, nanging aja ppisan-pisan nyoblos calon sing mangkono patrapé. Pancèn bener unèn-unèn jer basuki mawa béya. Nanging aja nganti lali, yèn wong sing ngguwang dhuwit bakal golèk ulih-ulih, golèk bathi. Carané? Ya apa manèh saliyané korupsi?

 

 

 

 

Baca Sebaliknya Saja

karena situasi Indonesia kini mirip jaman OrBa, maka berlakukan rumus ini: terhadap pernyataan resmi, baca sebaliknya

Spontan saja saya menuliskan kicauan di Twitter, sesaat usai menyaksikan pejabat Humas Mabes Polri membuat pernyataan resmi bahwa Briptu Norman tak jadi dikenai sanksi. Ekspresi goyang Norman mengikuti dendang tembang India sempat menuai kontroversi, termasuk ancaman sanksi. Sebagai polisi, ia dianggap tak pantas mempertontonkan gayanya saat berdinas.

Mungkin, petinggi kepolisian bingung menghadapi kritik dan cercaan publik di semua situs jejaring sosial. Ibaratnya, semua pengguna internet tahu bahwa kemarahan Jakarta lantaran ekspresi pribadi yang diunggah di YouTube. Malah, detikcom sempat melansir berita, bahwa Kapolri menyebut Norman layak jadi duta keseniannya polisi. Katanya, tak akan ada sanksi.

***

Secara pribadi, saya menduga petinggi Polri perlu bersolek diri. Menjatuhkan sanksi kepada Norman bisa berarti menggali kuburannya sendiri. Publik akan kian agresif mencerca institusi yang seharusnya menjadi sandaran bagi upaya penegakan demokrasi alias kedaulatan sipil itu, apalagi ketika kinerja polisi tak kunjung mencatatkan prestasi.

Sigapnya polisi mengungkap perkara dugaan pencurian duit nasabah premium Citibank oleh Malinda Dee, nyatanya sempat menyerempet nama seorang perwira tinggi Polri. Menyimak nilai yang ‘dicuri’ Malinda Dee (ada yang menyebut cuma Rp 17 milyar, ada pula yang menduga Rp 90 milyar), sejatinya masih masuk dalam kategori ‘kecil’. Bandingkan dengan KECILnya jumlah uang Bank Century yang dicuri, namun hingga kini tak jelas juntrungannya.

Publik dikacaukan dengan simbol-simbol kemewahan yang dipertontonkan Malinda, seperti koleksi dua mobil Ferrari, Hummer dan beberapa mobil mewah lainnya, serta kapasitas isi kutang sang pelaku. Meninggalnya seorang debitor Citibank yang disebabkan oleh tekanan debt collector yang dipekerjakan bank asing itu pun hanya dijadkan bumbu. Teka-teki siapa saja pemilik rekening yang dananya telah dibobol Malinda, tak ada yang benderang.

Majalah TEMPO yang mengutip sumber anonim menyebut ada sejumlah petinggi Polri jadi korban Malinda, pun dibantah Kapolri dengan menyebut sebagai berita tidak benar karena tak ada konfirmasi kepada yang bersangkutan. Sebuah pernyataan tergesa-gesa, menurut saya. Apalagi, dalam laporan itu (hal. 79), TEMPO sudah melengkapi dengan konfirmasi (dan sudah dijawab) oleh Irjen Anton Bachrul Alam, Kepala Divisi Humas Mabes Polri.

Jawaban bijak yang diharapkan orang seperti saya, tentu saja pernyataan bahwa Polri akan menyelidiki kebenaran informasi tersebut. Bukan sebaliknya, menyatakan tak ada polisi yang jadi korban pencurian dana nasabah oleh Malinda.

Polisi, juga politisi dan pejabat pemerintahan kini, cenderung memberi jawaban asal-asalan. Terasa benar, mereka tak memiliki sisa kepedulian terhadap nama baik institusi, bahkan harga diri. Sulit bagi saya menerima pembelaan bahwa politisi di Senayan itu bersih dan baik-baik saja, jika menyimak empati atau kepedulian mereka terhadap orang miskin sulit berobat atau bersekolah.

Ketika bencana datang beruntun dan silih berganti di berbagai penjuru negeri sehingga ribuan orang mengungsi tanpa bekal memadai, mereka menyerukan perlunya segera membangun gedung baru DPR, yang belum tentu sepekan sekali disinggahi. Sudah bukan rahasia lagi, tanda tangan kehadiran rapat atau sidang selalu penuh terisi, padahal suasana lengang di sana-sini, seperti kerap disiarkan langsung di televisi. Banyak yang bolos, banyak yang tidur.

Apa yang dipertontonkan politisi dan pejabat publik, begitu pula yang dikatakannya, tak lagi memiliki kadar layak dipercaya. Banyak teori, banyak mimpi. Sangat kontras dengan yang sesungguhnya terjadi dan dialami ratusan juta manusia di seantero negeri.

Begitulah kenapa, saya lebih suka mengajak Anda semua membaca sebaliknya saja. Kalau mereka bilang benar, berarti ada yang salah. Pokoknya, baca kebalikannya saja! Supaya kita awet muda, sebab tak pernah memakan waktu lama, kita akan segera dibuat kecewa…. Fakta, sangat kontras dengan gaya dan nada bicara mereka.

Blogger Bodrex

Soal blogger dikasih amplop berisi sejumlah uang, saya peroleh informasi dari twit Kang Iman Brotoseno. Saya tak paham konteksnya. Karena menggelitik, maka saya meneruskan (retweet) kicauan itu. Baru siang harinya, saya mengerti duduk perkaranya, melalui postingan Nena.

Tak butuh waktu lama untuk menuai tanggapan beragam. Hingga ada seorang pembaca membuat komentar menggelitik pula.

Apa ya salahnya blogger nerima amplop? Blogger kan tidak punya kode etik jurnalistik seperti jurnalis. Dimana jurnalis memang tidak boleh nerima amplop.

Menanggapi pertanyaan tersebut, saya hanya bisa mengembalikan kepada nurani masing-masing blogger. Kode etik hanya panduan. Boleh diikuti, boleh pula diabaikan. Tak ada kekuatan pemaksa harus begini atau begitu. Persoalannya cuma pada pantas dan tak pantas, subyektif pula sifatnya.

Dalam dunia jurnalistik pun, banyak yang ‘patuh’ sehingga tidak mau menerima pemberian narasumber demi independensi. Sikap demikian dipegang teguh, agar berita yang dibuatnya benar-benar memenuhi kebutuhan publik akan informasi yang benar, berimbang (cover both sides). Pemberian (uang, barang, fasilitas) dari narasumber diangap bisa mempengaruhi obyektifitas.

Tapi, wartawan juga manusia. Ada yang butuh menumpuk harta, ada juga yang ingin hidup lebih layak, oleh karena itu, mereka menganggap pemberian narasumber sebagai hal yang sah-sah saja. Alasan pembenarnya seringkali begini: apa salahnya saya menerima pemberian, sepanjang saya bisa menulis apa adanya, obyektif?

Sumangga kersa, terserah saja. Suka-suka. Yang sudah pasti tidak bisa dibenarkan adalah memeras narasumber. Toh, tak sedikit pula jurnalis yang nolak amplop terang-terangan, tapi juga happy kalau dikirim via rekening. Intinya, orang sering malu serah-terima terbuka, tapi kalau pakai model kedipan mata, mereka girang luar biasa.

Ya, apa mau dikata. Semua kembali ke diri kita. Blogger ngamplop juga banyak, walau tak sedang pusing sehingga butuh bodrex sebagai pereda sakit di kepalanya. Mereka punya julukan beragam: influencer, endorser, buzzer dan banyak lagi. Tapi jangan salah, tak semua influencer dan sejenisnya itu, asal ‘ngembat’ atau asal nerima bayaran. Mereka punya banyak pertimbangan untuk menerima atau menolak tawaran.

Namun, ada pula orang-orang yang (mungkin) tak menerima bayaran, namun rela bertarung di wilayah social media atau blogging, demi ‘mengajak’ orang lain seperti pembaca dan followers mendukung agendanya. Ketika skandal Bank Century ramai dibicarakan, misalnya, ada yang berusaha mati-matian ‘melindungi’ Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Mantan menteri itu, mungkin tak bersalah. Namun, skandal itu bisa jadi berdampak pada citra dan reputasi Mbak Ani (untuk membedakan dengan Bu Ani), sehingga oleh karenanya, para pendukung Bu Menteri (ketika itu) berjuang bahu-membahu membentuk opini. Sah-sah saja, meski saya tak suka.

Namun kembali pada tulisan Nena, terkait dengan acara IndonesiaSetara-nya Sandiaga Uno, saya hanya menyesalkan kecerobohan konsultan komunikasi atau event organizer-nya. Mungkin mereka tidak tahu hakekat komunikasi, atau memang keburu mengambil jalan pintas, mengingat kekuatan netizen (entah ia nara blog atau aktivis pekicau) yang memang sedang luar biasa. Yang jelas, akibat tindakan bagi-bagi amplop itu, Sandiaga Uno justru seperti dibawa ke tubir jurang.

(Tak terbayang biaya material/nonmaterial yang harus dikeluarkan Sandiaga untuk memperbaiki nama baiknya atas kecerobohan EO atau konsultan komunikasi politiknya)

Setahu saya, tindakan bagi-bagi uang seperti itu, sudah usang dilakukan secara terang-terangan. Banyak PR Agency di Jakarta meninggalkan praktek bagi-bagi amplop dan menggantinya dengan cinderamata. Ya, seperti goodybag yang isinya aneka jenis merchandise itu.

Kalaupun masih ada yang ngasih uang, biasanya staf PR Agency sudah memilah-milah. Mereka tahu mana yang suka amplop (beserta isinya), mana pula yang tidak. Maka, demi amannya, mereka memilih memberi cinderamata.

Nah, soal blogger mau menambaah julukan ‘bodrex’ pada namanya atau tidak, kembali kepada masing-masing individu. Membuat kode etik blogger juga tak gampang. Dan, menurut saya, tak perlu. Blogger adalah potret masyarakat. Karena banyaknya media massa yang berpihak kepada penguasa (politik atau ekonomi) telah melahirkan semangat orang untuk ngeblog secara bebas, tak terikat kepada siapapun, termasuk sikap/afiliasi politik si pemilik modal.

Karena itulah, blogger yang memproduksi informasi atau opini bernas dan bermutu lantas dijuluki pewarta warga atau citizen journalist.

Berikut adalah kode etik jurnalistik versi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang menyatakan sebagai organisasi antiamplop.

 1. Jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
 2. Jurnalis senantiasa mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan keberimbangan dalam peliputan dan pemberitaan serta kritik dan komentar.
 3. Jurnalis memberi tempat bagi pihak yang kurang memiliki daya dan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya.
 4. Jurnalis hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya.
 5. Jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting yang perlu diketahui masyarakat.
 6. Jurnalis menggunakan cara-cara yang etis untuk memperoleh berita, foto dan dokumen.
 7. Jurnalis menghormati hak nara sumber untuk memberi informasi latar belakang, off the record, dan embargo.
 8. Jurnalis segera meralat setiap pemberitaan yang diketahuinya tidak akurat.
 9. Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial, identitas korban kejahatan seksual, dan pelaku tindak pidana di bawah umur.
 10. Jurnalis menghindari kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi, dalam masalah suku, ras, bangsa, politik, cacat/sakit jasmani, cacat/sakit mental atau latar belakang sosial lainnya.
 11. Jurnalis menghormati privasi, kecuali hal-hal itu bisa merugikan masyarakat.
 12. Jurnalis tidak menyajikan berita dengan mengumbar kecabulan, kekejaman kekerasan fisik dan seksual.
 13. Jurnalis tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimilikinya untuk mencari keuntungan pribadi.
 14. Jurnalis tidak dibenarkan menerima sogokan. (Catatan: yang dimaksud dengan sogokan adalah semua bentuk pemberian berupa uang, barang dan atau fasilitas lain, yang secara langsung atau tidak langsung, dapat mempengaruhi jurnalis dalam membuat kerja jurnalistik.)
 15. Jurnalis tidak dibenarkan menjiplak.
 16. Jurnalis menghindari fitnah dan pencemaran nama baik.
 17. Jurnalis menghindari setiap campur tangan pihak-pihak lain yang menghambat pelaksanaan prinsip-prinsip di atas.
 18. Kasus-kasus yang berhubungan dengan kode etik akan diselesaikan oleh Majelis Kode Etik.

Séjé Silit Séjé Anggit

Aku seneng karo unèn-unèn lawas iki: Ésuk témpé, soré dhelé lan séjé silit, séjé anggit. Sajaké trep marang kahanan saiki. Tembung makelar kasus, garong Bank Century, muktamar NU wis cetha wéla-wéla nuduhaké sasmitané.

Isih kelingan gègèran baya arep ‘nguntal’ cecak, ta? Wektu semana, Pak Susno dibéla pol-polan déning kanca-kancané sasami pulisi. Ora mung nalika Pak Susno adhep-adhepan marang rakyat sing béla asih marang KPK, para jéndral pulisi uga ndèkèngi priyayi siji kuwi ngadhepi para jaksa.

Saiki piyé nyatané? Ésuk dhelé, soréné wis dadi témpé. Sésuké, mbokmenawa wis dadi ta*! Saiki, sing arané Ssusno Duadji wis kaya ora aji tumrapé sapérangan pulisi.  Ora mung lungguhané sing diprèthèli, sikilé uga di-amputasi. Wis salumrahé wong anyel, dianiaya kanthi caran diwirang-wirangaké, banjur aras-arasen mlebu kantor. Ééé…lha kok undhuh-undhuhané didakwa nglanggar dhisiplin.

Sajak durung entèk anyelé, Pak Susno banjur miyak wadi para pulisi. Dikandhakaké menawa ana sapérangan jéndral pulisi padha makelaran kasus utawa perkara (sinebut markus), saperlu supaya bisa mèlu bancakan dhuwit pajek, sing jaré Rp 25 milyat akèhé.

Jiann… gayeng tenan rekiblik iki. Kabèh umyek. Layang kabar lan tipi banjur kaya pitik pethuk ta*, cepet-cepetan nyaut lan gedhèn-gedhènan siyaran. Apa manèh bareng pulisi malah mriksa Pak Susno, ora ndhisikaké nyidik perkara. Tambah ramé, sansaya ndadra.

Saiki, wong sakarat-arat dadi lali perkara garong Bank Century. Sapa sing nguntal ora cetha, malah saiki Robert Tantular (sing wingi-wingi didakwa nilep dhuwit nasabah) malah gawé nggugat sing dianggep ngundhat-undhat. Sapa sing salah, sajaké ora bakal sèlèh. Awaké dituwak nganggo cagak, lan cagaké wujud gendruwo. Dadi, ya padha wedi, ora ana sing wani (mbokmenawa tinimbang mati).

Sing jenengé miyak perkara, jebul ora gampang. Bisa dirasa, nanging ora kasat mata jalaran akèh pedhut sing ngaling-alingi. Lan manèh, pedhut mau sajaké digawé déning para-para buto lan gendruwo sing gedhéné ngédap-édapi. Lagi mbayangké waé wis mrinding, apa manèh yèn nganthi adhep-adhepan.

Ora mung ana ing perkara colong-colongan dhuwit sing mambu-mambu panguwasa, rebut kuwasa uga kedadèyan ing laladan para ngulama. Nèng Makassar kana, jaré Pak Hasyim Muzadi krenteg banget mimpin NU. Yèn wingi wis bisa kuwasa nggèrèt NU ngalor-ngidul, klebu kanggo dèkèng nyalon wakil presidhèn bareng Megawati, saiki mburu kuwasa dadi gegedhugé NU.

Rékaké, pingin ‘nyingkiraké’ Mbah Kiai Sahal, lali marang adab para ngulama, ora olèh umuk kabisan lan kapinteran. Apa manèh, sing kaya mangkono ora becik kanggo tuladha marang santri lan rakyat.

Ning arep kepriyé manèh, wong anggité Pak Hasyim bisa majokaké NU kanthi cara rebut kuwasa. Yèn kersané para ngulama, NU kuwi aja nganti gluprut regetan dosa politik, mula isih padha ngersakaké Mbah Sahal jumeneng mandhégani NU. Muga-muga waé kabar sing dakkrungu kliru, menawa Pak Hasyim nggunakaké cara dhedhuwitan kanggo nglèngsèr Mbah Sahal.

Muga-muga, akhlak-é Pak Hasyim isih kiai, dudu politisi… Semono uga tumindaké Pak Susno wingi-wingi, muga dudu jalaran pamrih kuwasa utawa mbéla sing lagi nyandhang kuwasa..

ngAlkamdulillaahhh…. mung kacèk limolas menit sawisé tulisan iki kapacak, wis ana kabar nyenengaké: Mbah Kiai Sahal Mahfudz kapilih manèh ngesuhi NU. Gusti Allah ora saré, ora marengaké Éndhonésa bubruk jalaran NU-né remuk.

Makna Kicauan

Di Twitter, seseorang meminta pendapat dua temannya untuk unfollow seorang tokoh yang (mungkin) sudah lama diikutinya. Alasannya, timeline-nya penuh dengan kicauan si tokoh, yang belakangan demen marah-marah dan menyerang seseorang. Saya nimbrung, berpendapat agar dia tak perlu melakukan tindakan unfollow. Nikmati saja sebagai lawakan, kicau saya.

Kebetulan, saya juga ‘berteman’ dengan si tokoh, baik di Facebook maupun Twitter. Bahwa sejak Pansus Century memanas, ia selalu menyerang Aburizal Bakrie, seolah pemilik Grup Bakrie itu sebagai satu-satunya faktor atas sengkarut skandal itu. Tampak betul, ia habis-habisan membela Sri Mulyani Indrawati.

Bahwa saya tak suka dengan kemarahannya akhir-akhir ini, namun itu tak membuat saya lantas menghentikan ‘pertemanan’ di dua jejaring sosial itu. Saya justru menyimak semua kicauannya, dan menjadikannya sebagai puzzle yang lantas saya coba susun. Hitung-hitung buat mainan, sambil belajar membaca sebuah persoalan.

Selain si tokoh tadi, sebut saja Si A, saya juga ‘berteman’ dengan Si B. Sama dengan Si A, tokoh yang kedua ini juga mati-matian menjelek-jelekkan anggota Pansus Angket Century. Asyik! Apalagi, saya tahu Si B ini pendukung berat Boediono. Uniknya, meski dia pendukung berat Boediono, nyaris tak pernah menampakkan dukungan terbukanya dalam sengkarut Bank Century itu.

Saya paham, dia orang hebat, sehingga bisa mengaburkan peran. Saya yakin, ia cukup pandai bermain, dan memiliki koneksi dengan seseorang yang bisa disebut punya peran penting di lingkungan istana. Baik Si A maupun Si B, dengan kepentingannya yang (sejatinya) berbeda –menurut saya, sungguh amat sangat sadar dengan kekuatan social media seperti Facebook dan Tweeter.

Banyak followers kedua tokoh itu yang melakukan retweet tanpa reserve. Mereka nge-fans akan ketokohan keduanya, bahkan mungkin karena kelewat mengidolakannya, maka apa disampaikan keduanya diyakini memiliki kebenaran mutlak. Lagi-lagi, itu semua akibat persepsi follower, yang menempatkan si tokoh idola lebih punya kelengkapan informasi dengan tingkat akurasi yang presisi.

Ada yang terlupakan oleh kebanyakan orang, bahwa dalam sebuah skandal, potensi tersangkut pun akan mendorong seseorang membuat benteng pertahanan. Walau bersih, misalnya, seseorang juga sering mudah terdorong untuk melakukan sesuatu yang tak perlu. Seolah-olah, pakaian tak boleh terkotori oleh getah, meski kadang tak bisa dihindari, seseorang sengaja melakukan sesuatu yang hasil akhirnya orang lain ikut ternoda getah.

Dalam konteks Sri Mulyani dan Boediono dalan kasus Century, misalnya, bisa jadi keduanya bersih, namun kuatir ternoda sehingga perlu pasang kuda-kuda. Bisa juga sebaliknya, namun tak semua orang kuasa membuktikannya. Nah, kalau sudah begini, semua jadi gelap. Kebenaran bisa mewujud dalam sebuah klaim, dan kesalahan bisa jadi juga cuma sebuah tuduhan.

Dalam konteks followers yang dalam status ‘kurang tahu pasti’ karena tak memilik akses informasi dari yang bersangkutan, buat apa kita ikut-ikutan ‘beperkara’?

Bagi saya, nikmati saja asyiknya Twitter-an. Yakini saja semua yang kita anggap benar, dengan menempatkan kicuan teman sebagai referensi untuk kita uji, sebelum meyakini. Kebenaran sebuah perkara tak bisa ditentukan lewat voting atau besarnya jumlah dukungan. Tak bisa pula menentukan dengan model permufakatan.

Lantas, buat apa kita membuang energi untuk dukung-mendukung seseorang, sementara kita tak mengerti yang sesungguhnya terjadi? Teliti sebuah perkara, telisik kepentingannya, baru putuskan perlu-tidaknya menjadi follower mereka. Apalagi kita tak mengerti, siapa tahu ada agenda tersembunyi yang sedang diperjuangkan mereka.

Masih banyak orang baik dan tulus berbagi mengenai hal-hal baik untuk kehidupan kita, baik melalui Facebook maupun Twitter. Nikmati saja, suka-suka…..

Update (5/3/2010 00:02)

Pada kasus skandal bail out Bank Century, saya hanya mendasarkan pada beberapa keyakinan pribadi. Pertama, saya tak memiliki informasi yang memadai mengenai apa yang sesungguhnya terjadi, dan siapa saja yang terlibat. Tapi, seperti pepatah, ada asap, pasti ada api. Bukan urusan saya siapa yang memantik api, namun kehadiran asap telanjur memberi petunjuk. Jadi, ya mesti dituntaskan agar tak muncul fitnah macam-macam.

Kedua, saya meyakini pemakzulan bukan sebuah langkah bijak. Andai salah pun, terlalu besar biaya yang harus ditanggung kalau Boediono dilengserkan. Instabilitas akan segera muncul dan bisa jadi bola api yang ditendang ke sana-sini sehingga kian banyak pihak yang terlukai. Efeknya pasti panjang, dan ujung-ujungnya, rakyat pula yang sengsara.

Ketiga, dukung-mendukung yang tidak cerdas dan bijak, justru akan memperburuk keadaaan. Dalam dunia maya, isu berseliweran sehingga ‘kebenaran’ seolah-olah hanya ditentukan oleh banyaknya dukungan. Satu pihak menghakimi dan menjatuhkan pihak lain, begitu juga sebaliknya. Para followers yang tak tahu apa-apa, apalagi yang cuma asal nge-fans turut menyumbang jumlah yang diklaim sebagai pendukung. Alangkah rusaknya bila demikian yang terjadi…

Keempat, dalam konteks mencegah praktek dukung-mendukung ‘tanpa sadar’ itulah, saya menuliskan kesan dan rasa keprihatinan saya, yang sudah lama terpaksa dipendam dalam-dalam. Karena itu, saya berharap siapapun menghentikan model dukung-mendukung demikian. Coba, apa bedanya dengan mobilisasi Pam Swakarsa pada akhir 1990-an yang juga kita tentang ramai-ramai itu?