Kepacé Telalé

Durung suwé iki, aku krungu crita nganyelaké. Kedadéyané katon sepélé, ananging dadi gawé, dadi ontran-ontran gedhé, nyilakakaké sing duwé gawé. Bocahé kemaki, sanajan isih klebu cilikan. Umuré durung ganep limolas taun, nanging kurang ajaré wis keliwat-liwat. Apa tumon, bocah umur semono waé wis dhemen srabi lempit.

Kocap kacarita, bocah mau adoh-adoh lunga ninggalaké negarané saperlu mèlu pasamuwan agung kanggo merjuwangaké nasibé wong akèh, utamané wong-wong miskin kang kurang diopèni negara lan pamarintahé. Kulitané njanges, kaya kanca-kancané sanegarané.

Dhasar bocah, rumangsané adoh-adoh nyebrang segara mung plesiran, kanggo seneng-seneng. Mula sawisé paripurna pasamuwan, dianakaké pésta kembul bujana andrawina. Ana sing nembang top fourty-nan, uga ana beksan. Kabèh kanggo hiburan, nglelipur rasa lan pikir kang wis kaperes telung dina suwéné.

Wengi iki, si bocah kemaki jowal-jawil mléroki wanodya nom-noman kang ditemoni ing pasamuwan. Cekaké, bocah iku dhemen marang si wanodya, banjur diterusaké kencan ngajak mlebu kamaré. Ora ana sing weruh lungané wong sakloron, uga ora an sing ngerti keperluwané.

Ora sawetara suwé, bocah lanang kemaki iku banjur marani panitia. Ngalor-ngidul nyritakaké kedadèyané, wadul yèn dhèwèké dadi korban harasement utawa pelècèhan. Kahanan gègèr sanalika. Siji-loro kanca sing wis nggliyut jalaran ngentèkaké bir pirang-pirang gendul dadi anyel. Sirahé nggandhul, kagol sing ngunjuk toya rembug utawa air kata-kata.

Jalaran perkarané klebu wigati, bocah sing didakwa nakali dhèwèké banjur diundang, padha disidhang. Kabèh dijaluk njlèntrèhaké larah-larahé kanggo mangertèni dhodhok sèlèhé.

Sawisé kabèh kababar kanthi gamblang, jebul konangan yèn bocah lanang sing isih mudha taruna iku mau mung ngarang crita, karepé kanggo tamba gela. Wanodya sing diajak ngamar mau jebul mung katon ayu saka sandhangané. Sabab, bareng wis padha wuda mblejet, jebulé loro karoné kaya gajah: duwé telalé!

Bocah cilik mau banjur ngarang crita, gawé pitenah. Nanging, nalika padha ditemokaké lan dikongkon crita apa anané, bocah mau banjur ngaku yèn sejatiné pingin golèk pepéling utawa kenang-kenangan pingin ngrasakaké srabi lempit asli Indonesia. Tan kocapa, jebul ketiwasan, kecélik kaya ngeloni pak cilik utawa paklik!

Aku sing krungu crita iku mung bisa ngampet ngguyu, weruh bocah sing patrapé kaya asu.

6 thoughts on “Kepacé Telalé

  1. paijo suparjo

    ALAMAAAAAAAAKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK…………………… CUCAK ROWO NGUNTAL CUCAK ROWO. TOBAT TOBAT TOBAT.

Leave a Reply