Peteng Kuthané, Padhang Atiné

Nembé wengi iki, Jemuwah 23 Dhésèmber 2011 utawa Setu Legi, 28 Sura 1945, lurung gedhé Jl. Slamet Riyadi lan Jl Adi Sutjipto peteng dhedhet. Pabrik Setrum Negara (PLN) mutung, matèni lampu-lampu ing lurung utamané kutha Sala. Ujaré tetunggulé PLN, Pamaréntah Kutha Surakarta nunggak bayaran pajek listrik pepadhang dalan umum, watara wolung milyat rupiah gunggunge.

Incimané PLN kira-kira telung dina sadurungé, pranyata ditindakaké. Mula, wiwit tanggal 23 Dhésember wengi, lurung-lurung kang daksebut ing dhuwur, dadi petengan. Kahanan mangkono pancèn njalari kemekelen. Pamaréntah Kutha Surakarta, miturut pawarta layang kabar, wis olèh bathi saka pajek kang dibayar déning warga kang langganan setrum. Tan kocapa, dhuwit sing jaréné digulawenthah déning Pamaréntah Kutha Surakarta ora énggal dibayaraké marang PLN.

Kahanan lurung Sriwedari, Jemuwah (23/12) watara tabuh 8.30 bengi. Lampuné pepadhangé dalan dipatèni déning PLN jalaran (miturut PLN) Pamaréntah Kutha Surakarta nunggak pajek.

Ora niyat ndakwa, yèn dhuwit wolung milyat rupiah mau disimpen ana bank, anakané mesthi akèh. Paribasané, ora mung thukul anakan, mbokmenawa malah bisa nglairaké putu uga. Bathèn saka pajek wis akèh, ditambah anakan lan putu, gunggungé mesthi sangsaya methuthuk. Sajak ora mungguh manawa dhuwit mau ora sinimpen ana bank utawa mung didèlèhaké ana laci utawa lemari brankas Pamaréntah Kutha Surakarta. Saumpama disimpen ana kantor wujud dhuwit, banjur sepira gedhéné lemariné. Tur manèh, apa ora kuwatir yèn dipangan renget, utawa dithithili déning thuyul endhas ireng.

Weruh kahanan kaya mangkono, ana kanca kang ngendikakaké menawa kahanan mangkono iku bisa dadi kaca pangilon kanggo pamaréntahé. Ya PLN-é, ya sing ngesuhi Kutha Sala lan punggawané. Pancèn ndhagel yèn padha-padha nayakaning praja, kok bisa incim-inciman kaya déné bocah cilik udur babagan permèn waé.

Nalika aku ngocèh ana ing Twitter babagan petengé Kutha Sala, akèh kanca kang banjur pating clebung nannggepi. Ana kang cluluk, manngkéné: jaré Pak Jokowi hébat, kok telat bayar listrik? Ana uga kang sumaur, ngabaraké yèn Pak Jokowi naté ngendika menawa akèh pepadhang dalan kang tanpa mèteran banjur gawé képyoh étung-étungané kang kudu dibayar déning Pamaréntah Kutha Surakarta.

Lha, terus endi sing bener? Embuh Pamaréntah Kutha Sala utawa PLN kang bener étung-étungané, sing genah cetha, warga Kutha Sala kang wis mèlu cucul dhuwit kanggo nanggung pepadhangé dalan olèh cilakané. Saumpamané ana wong cilaka ing lurung gedhé jalaran ditrujang bécak utawa sepédha ing petengan, kira-kira banjur njaluk ganti rugi marang sapa, coba? Yèn PLN utawa pamar’entahé padha éndha, banjur sapa kang cilaka?

Aku dhéwé gumun marang PLN saiki. Babagan bayaran listrik digawé kaya wong dol-tinuku pulsa tèlpun. Prasasat kabèh warga kang langganan setrum marang PLN (anané mung kuwi) dijaluk supaya ganti mèterané kanthi cara ijon utawa prabayar aliyas mbayar ngarep. Satus èwu rupiah olèh kira-kira satusan kilowatt. Yèn tumrapé rumah tangga sedhengan kang duwé kulkas, pulsa listrik semono iku ora cukup kanggo sewulan. Yèn sawayah-wayah pulsané entèk, otomatis setrumé mandhek. Pet! Mesti mati theksek kabèh lampuné!!!

Yèn pulsa listrik entèk ing wayah rina, bisa énggal mlayu tuku ing supermarkèt utawa lumantar mesin ATM. Lha yèn modaré tengah wengi, nalika supermarkèt wis gembokan, kamangka ora duwé ATM? Aku isih durung ngerti kudu menyang endi parané.

Sing genah, yèn lampu mati tengah wengi amarga kentèkan pulsa, kamangka duwé bayi utawa bocah cilik kang tangisan kekejer jalaran omah dadi peteng, yèn aku nyaranaké supaya nèlpon 123, nomer dharuraté PLN. Ngomong  waé ana gangguan, yèn petugas PLN wis teka, kongkon tanggung jawab ngeneng-eneng bocah utawa jabang bayi mau. Utawa, kongkon nyoloki omah nganggo senteré PLN nganti padhang jingglang.

Babagan listrik prabayar, aku mesakaké marang warga kang urip ana padhésan, pelosok utawa pucuk gunung. Tiwas nganggo listrik prabayar, tengah wengi mati jalaran kelalèn tuku pulsa, banjur cilaka sewengi utawa rekasa golèk pulsa.

Kahanan lurung Manahan, Jl. Adi Sutjipto, Jemuwah (23/12) watara tabuh 9.30 bengi. Lampuné pepadhangé dalan dipatèni déning PLN jalaran (miturut PLN) Pamaréntah Kutha Surakarta nunggak pajek.

Saumpama pelayanané PLN wis becik, ora byar-pet, lan gampang golèk pulsa, dakkira becik waé nggunakaké cara prabayar mangkono iku. Sing cetha urik, dhuwit dijaluk ngarep, disimpen ana bank mesthi manak, PLN sangsaya akèh bathiné. Saiki, yèn ora keliru, wis 40-an yuta pelanggan ing Indonesia. Umpama ana 1 yuta pelanggan sing wis nganggo listrik prabayar, banjur padha tuku pulsa Rp 100 èwunan, tegesé ana dhuwit nglumpuk Rp 100 milyat.

Sing genah, dhuwit iku disimpen ana ing bank. Idhep-idhep ajar étung-étungan, coba pira anakané yèn panjenengan nandur dhuwit Rp 100 milyat ana ing bank?

Tulung aja ngira-ira babagan gedhé-ciliké korupsi ing kana. Saliyané dosa, malah bisa didakwa ngèlèk-èlèk punggawa nagara, dilapuraké menyang pulisèn, cilakané dadi tambah akèh…. Wis, ditrima waé, peteng dhedhet ora dadi ngapa, sing penting ati lan pikirané padha padhang.

5 thoughts on “Peteng Kuthané, Padhang Atiné

  1. Nggih, sarujuk pakde… Menawi anggenipun nglayani warga sampun sae mekaten mboten nopo2, lha wong kolo wingi pegawai-ne mawon ra duwe sopan santun maringi surat tagihan… Dijak ngomong ibuku mertuo ra nyauri… Yen aku sing wonten ngomah tak “dupak” tenan pegawaine PLN kui… Sing sesasi telat wae ra di surati… Lha kok lali sedino wis disurati …

Leave a Reply