Bibit Bebedan Babut

Yèn uniné ora kepénak dirungokaké, anggepen waé nyandhing radio bubrah. Arep dibanting apa dikepruk watu, ya sakarepmu. Jenengé barang ora kanggo, becik diguwak kalèn yèn barang iku pancèn duwèkmu. Nanging yèn wujudé manungsa kaya Bibit Waluyo, sanajan ora pantes ngucap sapénak udelé dhéwé, ya aja diguwak kalèn.

Ora prelu gumun, atasé gubernur nganti ngonèkaké bodho marang Walikutha Sala, Pak Jokowi sing ora duwé dosa lan luput marang dhèwèké. Manungsa iku pancèn manéka warna. Anané bégal, kècu lan sapanunggalané, iku ora béda karo anané sétan, kang diciptakaké Gusti Allah kanggo mbédakaké marang anané malaikat kang nurut, kaya déné anané wong alim. Kaya yin yang, cara Cinané. Ana apik ana ala. Ana kasar ana alus, ana Bibit ana Jokowi, lan sapanunggalané.

Lha yèn Pak Jokowi nanggepi gendhingané Bibit kanthi cara kang andhap asor, ngrumangsani bodhoné wis awit mbiyèn, mula banjur bingung généya wong Sala gelem milih dhèwèké dadi suh-tuladhané warga nganti rong pèriodhe suwéné, banjur piyé kuwi nalaré?

Jenengé waé bibit. Bibit iku winih. Yèn jinisé dhelé, waton wis dikum sewengi banjur didhedher, ora nganti telung dina suwéné bakal dadi thokolan. Cukup telung dina suwéné bakal molor, modod ndlondèng, tuwuh banjur ganti aran jinisé tetanduran. Iku wis ukumé alam kang ora bisa disélaki. Semono uga ukumé, winih becik bakal nuwuhaké taneman kang becik lan migunani.

Bali menyang perkara bibit-bibitan, cetha béda antarané manungsa lan tanduran. Sanajan diparingi utek lan rasa pangrasa, ora kabèh manungsa bisa padha bebudèné. Kanca kuliahku biyèn uga ana sing jenengé Bibit. Bocahe lugu, nanging teges lan becik srawungé. Sanajan padha-padha manungsané, aku ngrasakaké akèh bédané karo Bibit sing lagi disengkaké ing aluhur dadi gubernur kuwi. Luguné isih mèmper. Nanging wangkal lan kasaré rembug, kaya déné lor lan kidul.

Bibit gubernur ora pantes dadi tuladha kanggo sapa waé. Ora lumrah lan orang pantes dadi bapaké wong akèh jalaran yèn muna-muni cal-cul kaya ora dipikir. Apa salahé Pak Jokowi nganti dionèkaké bodho, kamangka jalarané ora cetha. Yèn dianggep mbaléla amarga ora mènèhi idin kanggo kepinginané Bibit ngratakaké tilas pabrik ès dadi papan mipik kang aran mall, iku wis cetha ora mungguh, ora mulih nalar.

Sala wis kakèhan mall. Pasar-pasar sing dadi agul-agulé dalan rejekiné wong cilik bakal kekesuk sing tundhané njalari wong padha kesrakat. Mula, Walikutha Sala banjur ndèkèngi wong sèkèng supaya mardika anggoné ngupaya upa, supaya gandhoké regeng ana barang sing diolah dadi tedhan, bisa maregi.

Kamangka yèn ditelisik manèh, utangé pabrik ès Sari Petojo klebu ora mingsra. Jaré rugi Rp 323 yuta akèhé lan nunggak bayaran setrum Rp 218 yuta gedhené. Kanggone bandha negara, dhuwit setengah milyat bisa lan gampang digolèkaké seblakan. Paribasan nggereng nèng BPD utawa Bank Pembangunan Daérah kang saiki dijenengi Bank Jateng, mesthi bakal ketutup. Ora perlu sambat menyang cukong, embuh iku sing jaréné Ramayana apa liyané, sing entèk-entèkané mung kanggo bakulan sandangan lan sapanunggalané.

Upama Pemerintah Provinsi gelem rigen, Bibit sing dadi gubernur gelem mikir, lha mbok ngedegaké gedhung perkantoran ana ing lataré Sari Petojo supaya ora usah ngowah-owah omah asliné, banjur diséwakaké, dhuwit setengah milyat bakal nglumpuk luwih cepet jalaran gampang.  Sala wis tambah maju, akèh wong pingin usaha utawa mbukak kantor, embuh kantor cabang lan liya-liyané.

Nanging, sing dadi perkara pancèn nggon mikir iku mau. Kabèh manungsa lumrahé bisa mikir. Nanging babagan gelem lan orané mikir, wis béda perkara sebab niyat lan kepentingané bisa warna-warna. Kaya déné bibit dhelé mau, mesthiné manungsa uga bisa ngrembaka lan ana gunané.

Aku cetha ora seneng marang carané wangkal-wangkalan lan atos-atosan modhèlé Bibit Waluyo. Apa manèh watak adigang-adigungé, muni sakarepé dhéwé, nutuh Pak Jokowi kaya déné rajané bégal kang bakal ngraman panguwasané. Kaya ora ngerti lan gelem ngrumangsasni yèn saiki dhèwèké wis mlebu ana tlatah sipil, sing ora ana aran garis komandho kaya ing donyané tentara. Apa yèn rembug adhep-adhepan karo Pak Jokowi, dhèwèké uga arep nganggo ukumé dhéwé: ngeplak, nggajul utawa nyetrap ngongkon push up yèn kekarepané ora dituruti?

Donya sipil duwé ukum dhéwé, kang mardikakaké manungsa. Ora usah muluk-muluk nganggo Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa utawa UUD 1945 lan Pancasila. Nganggo ukuran rasa-pangrasa waé, wis samesthiné lan dadi kuwajibané kabèh manungsa supaya ajèn-ingajènan, mulyakaké siji lan sijiné tanpa nyawang drajad lan pangkat, apa manèh golongan, agama lan sapanunggalané.

Becik dakjaluk Bibit Waluya sinau manèh dadi wong Jawa. Aku isih duwé welas lan ora téga yèn nganti wong sakarat-arat ngarani dhèwèké wong bodho, mundhak longa-longo kaya keee….boooo….!! Aja nganti wong Sala padha ngamuk, mungsuhi dhèwèké jalaran ora nJawa.

Jujur, aku sedhih mau bengi olèh usulan saka kanca, supaya ana Gerakan Mencerdaskan Bibit ing Jawa Tengah. Aku mesthi waé bakal mèlu kisinan, jalaran kanggoné wong-wong sing ora ngerti, aku mèlu dianggep bodho amarga laiku uga ana Klaten.

Nanging, saupamané ana tenan Gerakan Mencerdaskan Bibit apa ora bakal dadi hil yang mustahal kaya unèn-unèné lawak Srimulat kaé, ya? :p

Wis, piyé manèh yèn pancèn mangkono kahanané. Dianggep waé Bibit lagi bebedan babut, amarga kadhemen AC kantoré, banjur nglunthung babut kanggo kemulan. Déné généya babut sing lumrahé dadi lambaran tedhaké para raja utawa priyagung supaya sikilé ora kambon lemah utawa telèk kanggo kemulan, anggepen waé pancèn durung udur. Sing diarani bibit, mesthiné isih cilik. Yèn gedhe arané wit-witan, lan yèn cacahé akèh ing papan sing jembar arané a…las!

9 thoughts on “Bibit Bebedan Babut

Leave a Reply