Obrolan Siskamling

Njanur gunung, Héndratmoko dadi sregep rondha. Malah, dudu dina pikèt waé, dhèwèké kerep njedhul ana pos kamling. Yèn ditakoni, ngakuné dhemi sishankamrata. Tertib dhiri, tertib lingkungan, jaréné. Ck…ck…ckk.. Élok tenan! Wis sesasi punjul, paling telat rong wengi sepisan mesthi lèk-lèkan ana pos sishankamrata, éh..pos kamling, dhing.

Kaya wingi bengi, sanajan nembé mulih saka nyambut gawé, Héndratmoko cepet-cepet menyang pos. Malah nggawa olèh-olèh pèmpèk 161 sing jaréné wong-wong (Jawa sing padha urip nèng Jakarta) kaé, rasané énak banget. Uénak pwuolll yèn nganggo istilahé jagad Twitter.

“Iki mik ana olèh-olèh thithik. Lèk énak ojok pingin manèh, golèkané angèl,” ujaré Moko, undang-undanganné Héndratmoko ing komplèks Subur Makmur Éndah Setaté.

“Wah, pancèn éco saèstu, Mas Moko,” celathuné Lik Candra Malik Grémbyang, sawisé ngicipi. Priyayi siji iki kondhang andhap asor sakomplèks kuwi. Jaré tanga-tanggané, amarga Candra asalé saka bumi ciu, sawétané kutha Sala.

“Badala!!!” Moko njenggirat, kagèt digetak saka mburi.

“Ancuk! Gawé kagèt aé, rèk! Teka endi awakmu, kok lagèk mecungul?” pitakoné Héndratmoko marang Gus Romli al-Ghoibi.

“Yok apa, sampéyan iki! Jenengé aé Gus Ghoib, mosok kongkon kètok terus?!?” jawabé Gus Romli. “Iki mau aku jik tas ngrampungna wiridan.”

“Durung jam rolas kok wiridan. Mbok mengko sisan, mulih rondha tahajud menyang mesjid, nembé donga lan maca wirid saakèh-akèhé tekan subuh. Genah ganjarané akèh,” Lik Candra nyaut celathuné Moko lan Gus Romli.

“Moh, ah! Gak ènak ganggu wong turu. Nèng mesjid kono, lèk adzan dipeksa nganggo toa, haréé… sakno sing isih angler kaya Kang Moko iki,” ujaré Gus Romli.

Sawisé cukup anggoné padha gojègan ngalor-ngidul, Pakdhé Budi Darsono pamit ndhisiki. Pingin mulih, jaréné mripaté wis ngantuk. Dhèwèké ngaku kudu budhal kantor rada ésuk jalaran arep nemoni tamu saka Amérika. “Ana perusahaan sing arep mèlu nandur saham nèng pabrikku,” ujaré Pakdhé Budi.

“Ééé…sik, Dhé. Aja balik dhisik. Ayo padha dirembug mumpung komplit sing teka rondha. Telung dina manèh, aku arep lunga menyang Acèh terus nyang Sumatra. Bar kuwi nyambung nèng Sulawesi, NTT nembé balik Jakarta,” ujaré Lik Candra.

“Wah, sajaké arep kulakan kopi gedhèn-gedhèn iki…,” ujaré Pakdhé Budi.

“Iya, Dhé. Aku arep ngembangké dodol wédang kopi cara onliné. Wédang diwadhahi taperwèr, banjur diwungkus alumunium foil bisa awèt nganti sesasi. Diombé nganggo ès mesthi tambah nyamleng, yèn pingin panas, bisa diangeti dhéwé.

Suk aku nunut iklan nèng koran internètmu ya, Dhé Budi…. Aja larang-larang, su\okur ana rega perkenalan kanggo kanca siskamling,” ujaré Lik Candra.

“Ya wis, bèrès… Gak usah dipikir. Saiki rapaté babagan apa?” pitakoné Pakdhé Budi.

“Ya iku, gandhèng aku arep lunga rada suwé, bisa sesasi, bisa uga luwih suwé. Gembok portal iki dakwènèhaké sapa?” ujaré Lik Candra.

Gus Romli langsung nduding kancané. “Lha mbok diserahna Moko aé, bèrès. Wong dhèwèké saiki rajin teka rondha ngono, lho…!”

“Ngawur aé… Ojok aku, rèk…. Mbok dititipna Jeng Susi aé. Omahé cidhek ambèk portal, tur sawayah-wayah bisa didhodhog lawangé. Diklakson jugak cepet-cepet mlayu. Mumpung dhèwèké nembé cuti suwé ngentèni lairé anaké,”jawab Moko.

“Bener!” celathuné Lik Candra.

“Hush, yok apa séh wong-wong iki…. Arèk meteng dikongkon mbukak gembok portal. Gak sènsitip jèndher blas wong-wong iki. Wis, aku aé sing nggawa, aku siyap mbukakno pager,” jawabé Gus Romli.

“Ya wis, matur nuwun. Iki kunciné, Gus…,” ujaré Lik Candra.

Sawisé nampa kunci, Gus Romli mulih omah. Pakdhé Budi sing wis pingin mulih nanging disandhet Lik Candra mèlu mulih bareng Gus Romli.

Nèng pos kamling mung kari wong loro. Lik Candra lan Héndratmoko padha seneng pangan-panganan pion sekak, tumekané krungu adzan subuh lagi padha arep bubar mulih omahé dhéwé-dhéwé. Dumadakan, loro Moko ngamuk-ngamuk dhéwé. Lik candra mung ndomblong!

“Diamput!”

“Ana apa ta, mas Moko?” pitakoné Lik Candra.

“Iki, lho. Gus Romli katé moléh ngétan seminggu. Jaré, lèk warga kéné butuh kunci portal, kongkon ès-èm-ès pembantuné. Nomeré tèlpuné arep dikirim liwat dhé-èm nèng nggonku, awakmu lan warga kéné kabèh!” jawabé Moko.

“Oalaaaah…. Dhasar Gus Twitter!” Lik Candra nyaut.

Ora kaya biyasané, wis sesasi iki, Hendratmoko dadi sregep rondha. Pikèt seminggu pisan waé ora

3 thoughts on “Obrolan Siskamling

Leave a Reply