Cegatan Déning Pulisi

Sejatiné, aku ora mathuk yèn papriksan kendharaan déning pulisi diarani cegatan. Ora sreg, ora kepénak nèng rasa. Wis kuwajibané kita kabèh kudu nurut marang angger-angger lan njaga keslametan saben lelungan. Layang yang kudu komplit, kaca spion jangkep, lan hèlm kudu trep. Pulisi uga sadrema netepi wajib, perlu nganakaké papriksan saperlu ngélingaké sapa waé, aja nganti léna netepi wajibé wong lelungan.

Ing jaman rekasa golèk dhuwit, alap-alap kendharaan (pit montor utawa montor sodha papat) tambah akèh. Carané luwih alus, trengginas lan lunyuné kaya welut. Salah sawijiné cara nyuda barang colongan kanggo lelungan, ora ana liya ya mung nganggo cara mriksa layang minangka bukti anané barang  resmi.

Mriksa rebuwès (rebewijz) utawa SIM uga perlu. Wis dadi wajibé wong sing nunggang pit montor utawa mobil kudu duwé rebuwès. Babagan layang mangkono isih bisa dituku, kuwi wis dadi wadiné wong akèh yèn isih akèh pulisi nggalathak lan manungsa isih akèh sing wegah rekasa. Kuduné, rebuwès kuwi diwènèhaké kanggo wong sing trampil lan ngerti aturan kaya sing dikarepaké lumantar cara ujian SIM.

Aku ki ya mung bisa nggraita, rasan-rasan karo awakku dhéwé. Aja-aja, tembung cegatan kuwi minangka pangéling-élingé wong akèh marang carané pulisi nganakaké papriksan layang, kerep nganggo cara sawiyah-wiyah. Nyegat wong liwat ana pénggokan utawa ing dalan ramé saéngga kahanan dalan dadi ora karuwan macet lan ruweté. Bisa uga kanggo tandha titèn menawa sanajan layang ora nggawa wektu kapriksa, nanging isih bisa éndha sawisé nyang-nyangan tukon dhendha.

O, iya. Babagan tukon dhendha sing dialuské kanthi sebutan dhuwit titip sidhang kuwi ya klebu ndhagel. Kuwi sing diarani sanggit njenggit. Apa tumon, jenengé dhuwit titip sidhang, nanging kok ora ana borg sing ditinggal nganti tumekané wektu sidhang? Saben ninggal dhuwit, kabèh layang bisa digawa lunga tanpa disangoni layang kanggo wajib nekani sidhang. Lha ya genah bablas…..

Ééé…jenengé waé sanggité wong golèk dhuwit. Pancèn kudu alus lan prigel. Mula, saben lunga dhines padha ora tau sangu isin, mundhak malah ngrépoti, lan ngabot-aboti pikir. Yèn nganti pekewuh, malah cilaka ora olèh tukon upa. Ya, ta?

Embuh arep tekan kapan, bangsa kita isih nganggep kuwajibané pulisi njejegaké ukum isih diarani cegatan. Muga-muga tembung cegatan ora langgeng.

6 thoughts on “Cegatan Déning Pulisi

Leave a Reply