Sasmita Saka Lurung

Kesuwèn nèng njero bis sing lagi ngetèm, banget nganyelaké. Apa manèh kanggoné sopir sing kemaruk rejeki kaya bis Suharno sing daktumpaki, grèsèk penumpang sauwèn-uwèn ora nggagas yèn penumpang padha butuh énggal tekan parané. Kahanan ngono kuwi, mung ngélingaké marang wong-wong ndhuwuran nèng Jakarta kaé, sing dhemen ndhisikaké cukupé butuhé dhéwé tinimbang kuwajibané marang rakyaté.

Ning ya arep kepriyé, karepé papan lungguhan kudu kebak nganti tumekaning terminal Ngayogya, saéngga akèh turahan sing bisa didum kanggo tukon bumbon kulawargané sopir, kondhèktur lan kernèt. Sing mburu wektu iku wong liya, para penumpang. Yèn sopir saandhahané luwih butuh punjulan jatah setoran.

Nèng dalan, pancèn kaya ginaris duwé ukum dhéwé. Akèh jinisé kendharaan, saka pit montor, montor cilik lan montor-montor gedhé kaya truk lan bis. Mung bédané, bis paribasan Singa. Dadi raja, kabèh kudu ngalah yèn bis utawa Singa lagi butuh liwat. Sing ora gelem sumingkir bakal disasak. Bis kadya sasmitané kahanan: dumèh gedhé, banjur sakarepé dhéwé. Plek jèbles kaya adaté penggedhé-penggedhé kae.

Saliyané ukum cara ngalas, ukum kéwan uga digunakaké ing dalan. Asu gedhé menang kerahé. Sepisan manèh, iki ya padha persis karo donya politik saiki. Adu otot, lan adu seru babagan nggereng. Pamrihé, bakal olèh dum-duman lan setoran saka sing wedi utawa miyar-miyur ora teteg atiné (kaya presid***é dhéwé kaé).

Ayo, coba disawang bareng-bareng minggu ngarep sésuk. Sing paling seru mbengoké mesthi bakal padha gawé sanggit crita warna-warna, jalaran perkara Bank Cèntury ora padha dirampungi. Malingé sapa mesthi dadi ora cetha. Apa manèh, wong-wong utawa parté sing wis olèh janji bakal nglungguhaké mantri. Éh, menteri dhing….. (mantri iku tukang suntik, yèn menteri seneng olèh suntikan).

Yèn playuné perkara diserahaké marang pulisi, jeksa utawa KPK, luwih cetha parané. Pungkasané, waton ana tembung tan bisa tinemokaké bukti ruginé negara, kabèh rampung. Cuthel. Sing jenengé ukum kuwi ya ora adoh karo pinter-pinteré ngolak-alik tembung. Waton kétok nalar, rampung kabèh perkara. Sanajan mbésuké rakyat dadi gela lan kuciwa, paling ya mung pirang dina. Nyatané, awit biyèn sing jenengé politisi seneng apus-apus, partén uga sregep nyadhong setoran, nyatané isih padha gelem mèlu coblosan.

Bodhoné rakyat, klebu aku lan sira kabèh, ora gelem ngélingaké sedulur, kanca lan tangga teparoné, supaya nitèni politisi lan parté sing gawé susahé bangsa lan rusaké tatanan negara. Kamangka, yèn padha gelem ngèlingi kerep diapusi, banjur mènèhi piwales kanthi cara ora gelem milih, ya banjur padha wedi.

Pamaréntah ngendi waé mesthi wedi lan gigrig yèn nganti rakyat sing nekani coblosan mung sithik, apa manèh yèn nganti kurang saka separoné. Kanthi cara kaya ngono kuwi, dakkira bakal banjur padha gelem mikir lan tumindak ngati-ati. Paribasan nèng lurung utawa dalan gedhé, waton calon penumpang nitèni bis lan kelakuwané sopir, banjur ora gelem ngendhek utawa numpak, bakalé ya padha banjur ngati-ati, luwih ngajèni penumpang utawa rakyat.

Ayo, sapa sing wani ngono kuwi? Ngacuungg!!!!!

6 thoughts on “Sasmita Saka Lurung

  1. jane yo wis cetha katitenan : wong sing melu parte, luwih-luwih sing tukang kampanye, kuwi mesti tukang apus-apus !
    Rakyat Indonesia, kata Emha Ainun, adalah janda yang sepanjang sejarah menunggu untuk digilir diperkosa. Terlalu gampang memberikan keperawanan, baik keperawanan akal pikiran, nurani maupun keperawanan aspirasi politiknya. Terlalu mudah dijebak, ditipu, diiming-imingi, sampai akhirnya satu-satunya yang bisa dinikmati adalah situasi diperkosa. Dulu kawin dengan Orla dan dikhianati. Ganti suami Orba di-kempongi lagi dalam waktu yang panjang. Berbunga-bunga wajahnya karena mendapat suami baru bernama Reformasi, tapi ternyata ia lebih brutal, lebih tidak bermoral, lebih rakus dan lebih terang-terangan untuk tidak bertanggungjawab.
    *kedawan komen yo ben*
    *ngeloyor*

  2. ari kristyono

    sarujuk … ayo perkara ruwete Century iki dititeni bareng. Janji isih nguciwani kaya padatan, suk ora susah gelem nggagas apa pangglembuke juru kampanye.

Leave a Reply