Bancakan Cara Solo

Nalika mBah Gesang nganggit tembang Bengawan Solo, taun 1940, Kraton Surakarta Hadiningrat durung dadi wewengkoné Republik Indonesia. Sanajan tembangé wis nganggo ukara Solo, nanging tembung Surakarta isih luwih aji, nyatané sawisé kamardikan, Presidhèn Soekarno netepaké tlatahé pura Mangkunagaran lan Kraton Surakarta dicampur kanthi nama Daérah Istiméwa Surakarta (DIS).

Éwa semana, DIS sing mujudaké hadhiah saka Jakarta jalaran Sinuhun Pakubuwana XII lan KGPAA Mangkunagara VIII milih nyawiji mèlu republik, ora suwé umuré. Status Daérah Istiméwa Surakarta kajabel manèh wiwit 16 Juni 1946, sawisé ontran-ontran Gerakan Swapraja, yaiku ada-adané PKI kang kapimpin déning Tan Malaka, kanggong njongkèng kawibawané kraton gedhé (Surakarta) lan kraton alit (Mangkunegaran).

Bakuné, Gerakan Swapraja mengku karep antiféodhalismé, suthik marang budaya ngisor-ndhuwur, kawula lan bandara, kaya sing dicakaké ana ing pranatan kraton. Mula wektu semana akèh ontran-ontran, lemahé raja kanggo bancakan lan didom-dom kanggo rakyat (landreform), lan para bupati sa-Surakarta (sing asalé trah raja) dijongkèngaké, diculik utawa dipatèni déning PKI.

Déné tembung Surakarta, jaré biyèné malah diarani Salakarta, mbonmenawa dumèh kraton anyar pindhahan saka Kartasura mapan ing Dhésa Sala. Embuh piyé larah-larahé kok mBah Gesang wis nggunakaké tembung Solo (o kaya tembung soto), dudu Sala ( diucapaké kaya a ing ukara mata utawa Suharto).

Kamangka, yèn manut babad, tembung Sala kapundhut saka asmané Ki Gedhé Sala utawa Kyai Sala, yaiku cikal-bakalé wong Sala sing mapané ana tlatah Kedhunglumbu, sing ana ing sajroning komplèk Kraton Surakarta.

Saterusé, Surakarta ilang istiméwané, kapisahaké dadi pirang-pirang kabupatèn lan kutha, sing banjur katetepaké kanthi UU No. 16/1950 babagan Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

***

Panemuné Paguyuban Pènsiyunan Pegawé Pemerintah Surakarta sing (jaré) dipandhégani déning Pak Samsudiyat, miturut aku pancèn blas ora mungguh. Mungguh waé ora, malah kepara aèng-aèng utawa golèk-golèk perkara. Yèn ditlesih manèh, sepira gedhéné sumbangsihé para pènsiyunan mau kanggo munggahé drajad wong Sala, saliyané mung dadi pegawé (sing kuduné malah dadi gedibalé rakyat). Embuh apa kersané priyayi sing naté dadi Sèkwilda Surakarta rikala taun 1980-an iku.

Saumpama dipenggalih kanthi wening, mesthiné ora perlu anèh-anèh gawé jumpa pèrs barang mung kanggo ngangkat perluné ganti nama, saka Surakarta dadi Sala. Paribasané, mung arep ngilangi sejarah, lan gawé gelané wong cilik. Sanajan saben dina kulina padha ngucap Solo utawa Sala, nanging ana wektu tartamtu lan papan-papan wigati, kaya déné resèpsi utawa pawiwahan, para priyayi nyatané isih rumangsa kurang marem yèn durung nyebut kutha Sala utawa Solo kanthi nggunakaké sebutan jangkep Surakarta Hadiningrat.

Bener, sebutan Solo katoné luwih dhuwur gèngsiné tinimbang Sala utawa Surakarta. Lha yen mangkono, wong urip iku arep mangan gèngsi, utawa njejegaké adeg-adeg lan njaga praja, kanthi mikul dhuwur mendhem jero warisané para leluhur? Jaré, wong Jawa kuwi uripé tansah nganggo rasa, nanging kena ngapa ajiné mung sagodhong aking?!?

Mbok para pènsiyunan (sing mesthiné wis padha sepuh-sepuh) kuwi padha mulat, apa wis cukup anggoné mènèhi tinggalan warisan budi pekerti lan tata krama marang putra-wayahé dhéwé-dhéwé? Apa ora risi yèn anak putuné padha njangkar anggoné sapa aruh marang wong sing luwih tuwa umuré? Wong nyatané isih akèh klawargané sing luwih fasèh muni ntar lu gua giniin utawa yuk, kita gituan aja, yuk… tinimbang caturan nganggo basa Jawa sing bener lan pener.

Lha yèn wong tuwa waé malah mulang anak-putuné supaya nglalèkaké sejarah, lha njur aku kudu ngajèni utawa ngregani sepira marang para pènsiyunan kuwi? Saumpama anyel marang kahanan kraton, mbok aku ya padha waé anyelé. Wis kerep aku krungu tembung kebak pisuhan saka tutuké para ndara njero bètèng, mula aku ya ora arep ngunggulaké para bandara kuwi.

Nanging, kraton sing pancèn kuduné dadi panceré kabudayan Jawa, prayoga dilestarèkaké. Dudu babagan féodhalé, nanging bab kabudayané sing apik waé sing dicecep lan ditrepaké ana satengahé bebrayan. Yèn wong kraton ora bisa dadi kaca benggala, ya diwalik waé, rakyat tumindak sing becik, tuturé apik, supaya para bandara genti sinau marang kita kabèh.

Dadi, tembung Surakarta ya bèn tetep ana kanggo keperluan administrasi karo idhep-idhep nglestarèkaké piwulang sejarah, yèn biyèn naté ana kraton penerusé Sultan Agung. Babagan tembung Sala sing asalé saka jeneng dhésa, banjur rumangsa luwih kepénak utawa kulina diucapaké ddi Solo, ya apa salahé? Yèn gono kuwi, jenengé rak ya dadi tambah sugih tembung ta?

Lha yèn awit mbiyèn mula ora tau ana perkara mbédak-bédakaké antarané Surakarta, Sala lan Solo, kena ngapa saiki padha digawé perkara? Gèngsi apa kurang gawéyan?

Coba daktakon marang para pènsiyunan kuwi: yèn tembung Surakarta diganti dadi Solo, kira-kira alesanmu sing rada mungguh kira-kira apa saliyané mung butuh m-branding? Apa nyat pancèn arep padha nglestarèkaké méntal inlander, banjur nganggep Solo luwih top tinimbang Surakarta? Ngono?

Sabanjuré, yèn jenengé kasil gumanti dadi Solo, apa wong Sala banjur padha makmur uripé, susut cacah kéréné tinimbang nganggo jeneng Surakarta? Apa ya mokal, umpamané wong saka Jakarta, Makassar utawa mancanegara bakal padha keblasuk banjur klèlèran nèng tengah alas mung gara-gara nuduhaké karcis sepur utawa montor mabur jurusan Surakarta? Hmm…. mbok aja ngawur-ngawur, ah…..

Urip bisa digawé gampang kok malah padha diangèl-angèl… (Dadi kelingan ‘slogané’ pegawé negri sing seneng bancakan sogokan saben ngadhepi wong arep gawé KTP utawa butuh layang katrangan: yèn bisa digawé angèl, kena ngapa digawé gampang?)

Aku mesthi dadi pingin nyekikik yèn kèlingan slogané pariwisata Kutha Surakarta: Solo: Spirit of Jawa utawa Solo Past, Solo Future…


7 thoughts on “Bancakan Cara Solo

 1. Hast

  Yen miturut panemuku (sing durung mesthi bener lan pener, lho), jeneng “Surakarta” ora perlu diganti “Solo”. Sanajan saiki sing luwih kawentar lan ditepungi dening masyarakat (basa Jawane “masyarakat” apa ya, Kang?) kuwi “Solo”, nanging kuwi ora cukup menawa dinggo dhak-dhakan ngganti jeneng “Surakarta” dadi “Solo”. Wong jeneng loro kuwi mau wis bisa “mlaku” bebarengan tanpa ana prakara apa-apa, kok.

  Ing konsep branding (nyuwun sewu kepeksa nyilih basa manca), wis kulina nggunaake jeneng loro: siji kanggo brand utawa merek sing ditepungi dening masyarakat/konsumen, lan sijine jeneng sing “resmi” kanggo kaperluan gegayutan karo perkara administrasi lan pranatan/ukum. Contone: jeneng Arrow (merek klambi larang sing aku dhewe durung kuwat tuku) luwih ditepungi tinimbang jeneng pabrike, yaiku Phillips – Van Heusen Corporation. Menawa ana konsumen sing arep protes amarga rumangsa dirugekake nalika nganggo hem Arrow, urusane ora karo “Arrow” nanging karo “Phillips – Van Heusen Corporation”.

  Conto liya sing luwih cedhak: jeneng “Blontank” luwih ditepungi tinimbang jeneng asline yaiku “???” (padha candhakana dhewe). Apa mbanjur kang Blontank ndadak lapur menyang Kantor Catatan Sipil saperlu ngganti akte kelahirane amarga jeneng parabane sing luwih misuwur? Apa banjur kudu lapur menyang Akademi Ngisor Pelem kanggo ngganti ijazahe? Tak kira ora perlu. Jeneng “Blontang” lan “???” bisa dianggo bebarengan. Ora bakal nggawe bingung. yen nganti isih ana sing bingung, ya dikon malik kaose dhisik!

 2. “…apa salahé? Yèn gono kuwi, jenengé rak ya dadi tambah sugih tembung ta?…”
  aku setuju dengan ini.

  apalagi dengan : .”…Aku mesthi dadi pingin nyekikik”..
  mesti cekikikan khas blontank hahahaha

  ya jelas ta, ya….
  /blt/

 3. slamet raharjo

  niki badhe gantos menopo malih…sampun wilangan taun kulo nilaraken kitha Sala…sareng wangsul nggumun dene kitha saya bawera lan sangsaya rejo…langkung nggumun kulo madosi stadion sriwedari mboten wonten..wontenipun stadion R.Maladi…tanpo ngirangi raos kurmat dumateng bpk Maladi..lha mbok yen ganti jeneng sing rodo gathuk…utowo tetep sriwedari,yen ganti malah stadion pakubuono sisan..amargi cetha stadion meniko yasanipun sinuwun Pakubuono……..manahan mriku wonten stadion enggal..lha kok malah mboten wonten sesebatanipun….leres bapa Blontank…yèn bisa digawé angèl, kena ngapa digawé gampang?..he..he..tasih kathah bab sanesipun ingkang langkung migunani tinimbang ngutakutik ingkang sampun wonten…kawulo namung saged ngedumel.

 4. Jlitheng

  Wis, ra sah kakehan ukara. Ontran-ontran ngenani aran kuwi pokale wong kapitalis, titik. Tiwas madu balung tanpa isi. Uteg kuwi nek mikire mung dodolan ya kaya ngono kuwi. Mbok menungsa-menungsa sok pinter kuwi dha kon saba turut peceren ben melek matane. Sori ya Om Blontank, aku rada kasar iki. Nuwun.

 5. ael

  Di koran lokal (solopos-red) yang saya baca tadi, kok malah sejarawan Negara Adikuasa berpendapat seperti ini (saya kutipkan beritanya):

  Usulan penggantina nama Surakarta menjadi Solo atau Sala terus menuai pro dan kontra dari pakar sejarah. Sejarawan asal Amerika, Nancy K Florida dengan tegas membantah pernyataan sejarawan UNS, Sudarmono SU yang menyatakan bahwa nama Surakarta tak ditemukan dalam buku sejarah kuno.

  Sejarawan yang menghabiskan penelitiannya S3 di Kota Solo itu menegaskan, dalam buku-buku sejarah berbahasa Jawa kuno tahun 1800-an seperti Primbon Mangkuprajan dan Kakawin Ramayana, nama Surakarta telah tertulis di sana. “Jadi, tak benar jika Surakarta tak tertulis. Justru nama Salakarta malah jarang ditulis dalam buku-buku kuno tersebut,” paparnya dalam jumpa pers di Museum Radya Pustaka, Sabtu (20/2).

  Florida yang didampingi Ketua Komite Museum Radya Pustaka Solo, Winarso Kalinggo juga membantah bahwa nama Surakarta adalah warisan kolonial Belanda seperti yang diunkapkan Sudarmono SU.

  Menurutnya, lahirnya nama Surakarta terinspirasi dari nama Jayakarta yang saat itu telah berkembang pesat. Dengan penggalan kata yang sama yakni “karta”, kata dia, hal itu dimaksudkan untuk mendorong semangat Keraton Surakarta agar berjaya sama halnya dengan Jayakarta yang saat itu dikuasai Batavia. “Nama Surakarta itu sudah tertulis sejak lama ketika nama Sala diganti oleh PB II demi mencapai kejayaan seperti Jayakarta,” sahut Kalinggo.

  Ditanya soal nama Solo yang jauh lebih terkenal ketimbang Sala atau Surakarta, kata Kalinggo, hal itu adalah pengaruih dari dialek orang-orang Belanda yang sukar mengatakan kata Sala. Orang-orang Belanda kala itu, kata dia, lebih gampang mengucapkan kata Solo ketimbang Sala. “Jadi kalau boleh jujur, justru nama Solo itu warisan kolonial Belanda, Karena kalau mengaku orang Jawa, maka hanya mengenal kata Sala, karena ejaan bahasa Jawa adalah Sala, bukan Solo,”, imbuhnya.

  Itulah sebabnya, lanjut Kalinggo, mengatakan bahwa nama Surakarta lahir ketika di masa kolonial Belanda, adalah tak benar. Sebaliknya, istilah Solo itulah yang muncul karena pengaruh dialek Belanda. “Surakarta dan Sala sudah ada sejak lama. Namun, Solo ada karena pengaruh Belanda,” paparnya.

  Meski demikian, Kalinggo dan Florida tak mempermasalahkan soal penyebutan nama kota Solo. Yang menjadi catanan, lanjutnya, jangan sampai menghapus sejarah keberadaan nama Surakrta dari bumi Indonesia. “Nanti bagaimana nasib generasi muda sekarang yang tak tahu sejarah kotanya. Biarlah sejarah terjaga. Soal penyebutan nama, itu terserah warga saja. Apalagi untuk menjual citra Kota Solo agar lebih mendunia,” terangnya.

  Sakdurunge nyuwun ngapunten menawa ada salah tulis (typo) pada kutipan di atas, karena saya mengetiknya sendiri sambil (baru) membaca di koran siang ini, bukan ngopi-paste dari situs online edisi cetak koran Solopos. Jadi, maaf kalau dari kutipan di atas ada salah tulis, itu berarti kesalahan saya dalam mengetik. Kalau mau mencocokkan silahkan membaca artikel koran tersebut di Halaman pertama koran Solopos edisi Minggu hari ini, pakdhe,

  Kutipan merupakan satu Artikel yang dimuat di koran Solopos hari Minggu, 21 Februari 2010..

  Matur suwun. Salam,
  ael

  terima kasih. semoga semakin mencerahkan banyak orang…
  /blt/

Leave a Reply