Kutha Sala lan Jokowi

Dina iki, jangkep 265 taun umuré Kutha Sala. Wong sakutha padha ngadani pèngetan tanggap warsa. Pemerintahé mèngeti kanthi upacara nganggo adat Jawa. Sing kakung beskapan, sing putri ngagem busana Jawi sapengadeg: jarikan, kebayak lan rikmané disanggul sasak.

 

Upacara pèngetan tanggap warsa kanthi busana Jawa, 17 Pebruari 2008.

Dina iki uga, bakal dianakaké kirab Boyong Kedhaton, rékané napak tilas, éthok-éthok mènèhi gambaran pindhah-boyongané kulawarga kraton, saka Kartasura menyang Dhésa Sala ing tlatah Surakarta. Sadurungé, kraton trah Mataram Islam pancèn dumunung ana Kartasura, nanging kudu énggal dipindhahaké ana papan sing aman sawisé grombolan Sunan Kuning bisa ngraman lan kasil mbobol bètèng Kartasura.

Ngancik 265 taun umuré, wis ora kaya biyèn, Kutha Sala pancèn krasa sansaya katon tumata lan krasa tentrem. Wit-witané ngrembuyung ana sakiwa-tengené dalan-dalan ing tengah kutha. Paribasan wong saiki kangèlan maido marang éndahé kutha, utamané saploké Pak Joko Widodo utawa Jokowi jumeneng nata, mréntah kutha kang aran walikutha.

 

Sanajan nganggo busana warna béda, pegawé siji iki klebu priyayi pinunjul. Muda tur trengginas. (17 Pèbruari 2010)

Pancen kutha kudu katon resik lan éndah, supaya para priyayi sing tindak Sala bisa luwih betah. Mula, regedan kudu disingkiri, sing marakaké reged ya kudu disingkiraké. Sanajan mung bakul oprokan paribasané, nanging uga ora kena disepèlèkaké. Saumpama isih ana sing nganggep wong cilik kuwi paribasan mung regedan, sajaké bakal béda karep marang Pak Jokowi.

Miturut Pak Jokowi, wong cilik kudu dimulyakaké, diwènèhi papan kanggo golèk pangan. Kosok balèné, supaya adil, kabèh kudu gelem lan diajak nata kutha bebarengan. Wong cilik lan wong gedhé padha waé, butuh golèk pangan kanggo urip. Sing gedhé kudu bisa ngayomi sing cilik, lan sapanunggalané.

Ora ateges ngilangaké bekti lan pakaryané para walikutha sing jumeneng nata sadurungé Pak Joko Widodo, nanging kudu diakoni yèn saiki pancèn béda tenan. Wargané guyub lan rumangsa kudu gumrégah bebarengan nata kutha, jalaran padha naté ngalami urip mung dadi rakyat sing dipréntah, dudu wong sing sejatiné bisa meksa lan njaluk hak-é marang pemerintah.

Marang Pak Jokowi, sajaké rakyat malah isin nuntut hak jalaran padha ngrumangsani yèn walikutha sing siji iki luwih cekatan lan akèh athikan. Ngélingaké rakyat marang hak kanthi cara nuduhaké hak-hak lan kuwajibané rakyat. Contoné: para pedagang klithikan dicukupi haké kanggo golèk sandhang-pangan, nanging uga diélingaké kuwajibané supaya njaga tentremé kutha, mbayar pajek marang negara, lan sapanunggalané.

Tumrapé pada pedagang ing pasar-pasar tradhisional, Pak Jokowi ngelingaké kuwajibané supaya njaga pasar tetep resik, dagangan sarwa apik lan ngladèni wong tuku kanthi becik supaya mbésuké padha seneng balik, blanja manèh menyang pasar. Ijin kanggo mal lan pasar swalayan diwènèhaké supaya kutha munggah kelas lan pamoré, supaya ana modhal utawa investasi sing teka. Supaya pedagang cilik ora ditinggal wong blanja menyang pasar swalayan, banjur diiming-imingi kupon hadhiah saben gelem blanja menyang pasar tradhisional.

Crita-crita babagan investasi, aku naté wawancara ana sajroné mobil dhinesé Pak Jokowi. Wektu iku, setaun kepungkur, aku ngaturaké pitakonan. Mangkéné jangkepé lan cara ngokoné (asline basa alus campur basa Melayu):

Supaya Sala tambah maju, kuthané moncèr nanging rakyaté ora pating klèlèr jalaran bisa gampang anggoné padha golèk pangan, mesthiné mbutuhaké investasi sing ora sethithik. Kira-kira perlu pirang taun?

 

Jawabé Pak Jokowi rada dawa. Bakuné, yèn ana sing duwé modhal gedhé banjur ngedegaké rumah sakit internasional ana cedhak Mojosongo, umpamané, bakal gawé majuné wong-wong sing mapan ing sakiwa-tengené. Wis mesthiné, papan sing ramé bakal nuwuhaké gampangé golèk sandhang-pangan. Contoné, buka warung mangan lan sapanunggalané. Tukang bécak, sopir taksi lan liya-liyané uga bakal kecipratan rejekiné.

 

Pinggir Kali Anyar, Pedaringan sisih kidul digawé taman supaya bisa dadi papan reja lan bisa kanggo ngisis, dn sing sisih lor digawé tanggul semèn supaya bayuné ora nggogos. Sawangané ya dadi tambah padhang.

Saliyané kuwi, ana uga kawicaksanan sing katoné sepelé, nanging bakal gedhé banget pikolèhé. Kali Anyar lor Terminal Tirtonadi diresiki, banjur digawèkaké taman. Semono uga kali cedhak Kandang Sapi tumekané Pedaringan, dikeruk, diapikaké lan diwènèhi taman. Ngendikané Pak Jokowi:

Yèn kaliné resik, warga dadi gelem njaga supaya ora katon reged. Mula, kudu disadharaké, diajak malik omahé supaya madhep kali. Yèn kali disingkur, dungkuri, mesthi waé padha sakepénaké nguncalaké regedan menyang kali jalaran kali dianggep papan sing cocok kanggo ngèlèkaké regedan. Padha ora nggatèkaké yèn regedan lan uwuh njalari mampeté kali, tundhané bisa nyilakani, bisa ngendhek banyu banjur dadi banjir.

Aku mbacutaké pitakonan.

Kinten-kinten betah modhal pinten supados Sala tambah maju, lan pinten kinten-kinten bakal wonten investasi ingkang tinandur déning investor?

 

 

Pak Walikota Jokowi ngaturaké piagam penghargaan marang priyayi sing kaanggep wis majokaké donya olah raga ing Sala ing satengahé upacara pèngetan tanggap warsa Kutha Sala, Rebo, 17 Pebruari 2010.

Wektu kuwi, Pak Jokowi sumaur yèn kanggo mbangun kutha Sala dadi éndah kaya sing diimpèkaké panjenengané, kira-kira perlu wektu sepuluh taun. Sasuwéné kuwi, pemerintah kudu udhu kira-kira Rp 650 milyat (ateges Rp 65 milyat saben taun). Nanging saka modhal semono kuwi bakal bisa nekakaké investasi nganti sangang trilyun rupiah akèhé.

Gandhèng butuh sepuluh taun kanggo mujudaké angen-angené, mula mèmper yèn saiki Pak Jokowi ancang-ancang njago manèh. Muga-muga, priyayi sing andhap asor nanging napas uripé padha karo wong cilik iku olèh palilah saka Gusti Sing Murbèng Dumadi. Muga-muga dadi, lan bisa slamet salawasé. Kaya sing wis padha dimangertèni, nyatané Pak Jokowi adoh saka gosip korupsi.

Wilujeng tanggap warsa Kuta Sala. Wilujeng nyalon malih, Pak Jokowi. Mugi-mugi saged mujudaken kersa panjenengan: nata kutha sesarengan warga kanthi sesanti Berseri Tanpa Korupsi.

*****

Kota Surakarta dan Jokowi

 

Hari ini, genap 265 tahun usia Kota Surakarta. Seluruh warga memperingati hari jadi. Pemerintahnya melakukannya dengan upacara bendera dengan adat Jawa. Yang lelaki mengenakan beskap, dan perempuannya berkebaya dengan rambut disanggul.

Hari ini juga, akan digelar kirab Boyong Kedhaton, maksudnya napak tilas perpindahan keluarga kerajaan, dari Kartasura ke Desa Sala di Surakarta. Sebelumnya, keluarga trah Mataram Islam memang berada di Kratton Kartasura, tetapi harus segera dipindah ke tempat yang lebih aman setelah gerombolan Sunan Kuning berhasil menjebol benteng.

Menginjak usia 265 tahun, sudah tak seperti dulu, Kota Sala memang terasa lebih tertata dan tenteram. Pepohonan yang kian rindang ada di sisi kanan-kiri jalan-jalan di tengah kota. Ibaratnya, orang sekarang sulit memungkiri terhadap kian indahnya kota, terutama sejak Pak Joko Widodo atau Jokowi memimpin, menjadi walikota.

Memang kota harus bersih dan indah, supaya orang yang berkunjung ke Solo lebih betah. Maka, kotoran harus dihindari, yang bikin kotor kota harus disingkirkan. Meski cuma pedagang oprokan, tak boleh disepelekan. Seumpama masih ada yang menganggap wong cilik itu cuma sampah, sepertinya akan beda sikap dengan Pak Jokowi.

Menurut Pak Jokowi, wong cilik harus dimuliakan,  diberi tempat untuk mencari makan. Sebaliknya, supaya adil, semua harus mau dan diajak membangun kota bersama-sama. Wong cilik dan yang berdaya sama saja, butuh ikhtiar untuk keberlangsungan hidup. Yang mampu harus mampu mengayomi yang kecil, dan sebagainya.

Bukan berarti menghilangkan jasa dan karya walikota-walikota sebelum Pak Joko Widodo, tapi harus diakui, kalau sekarang nyata bedanya. Warganya kian kompak dan merasa harus bangkit bersama membangun kota, sebab sama-sama pernah merasakan hidup hanya diperintah, bukan orang yang bisa meminta dan menagih haknya kepada pemerintah.

Terhadap Pak Jokowi, sepertinya orang pada malu menuntut hak, sebab walikota yang satu ini lebih cekatan dan punya banyak akal. Mengingatkan rakyat akan hak dengan cara menunjukkan hak-hak  dan kewajiban mereka pula. Contohnya, para pedagang Klithikan dipenuhi haknya untuk mencari sandang pangan, tetapi juga diingatkan akan kewajiban mereka supaya menjaga ketenteraman kota, membayar pajak/retribusi kepada negara, dan seterusnya.

Bagi pedagang di pasar-pasar tradisional, Pak Jokowi mengingatkan kewajiban mereka supaya menjaga kondisi pasar tetap bersih, dagangan serba bermutu dan meladeni pembeli dengan baik supaya kelak kembali lagi, mau berbelanja ke pasar. Ijin untuk mal dan pasar swalayan diwujudkan supaya menaikkan pamor kota,  supaya ada investasi datang. Supaya pasar tradisional tak ditinggal pelanggan, lantas diiming-imingi hadiah *) supaya setia belanja ke pasar tradisional.

Cerita tentang investasi, saya pernah wawancara dengan Pak Jokowi di dalam mobil dinasnya. Setahun silam (2009), saya mengajukan pertanyaan, kira-kira begini:

Supaya Solo kian maju, kotanya terkenal namun warganya tidak keleleran karena gampang mencari makan, pasti butuh investasi tak sedikit. Kira-kira berapa lama menyiapkan pondasinya?

Jawabannya agak panjang. Intinya, kalau ada modal masuk untuk membangun rumah sakit internasional di sekitar Mojosongo, misalnya, maka itu akan meemajukan perekonomian warga sekitar. Sudah pasti, keramaian sebuah kawasan akan memunculkan kemudahan berusaha. Contohnya, orang bisa membuat warung makan. Tukang becak, sopir taksi dan sebagainya, akan terkena imbasnya.

Selain itu, ada kebijakan yang tampaknya sepele, namun bersar manfaatnya. Kali Anyar di utara Terminal Tirtonadi ditata dan dibersihkan, lantas dibangun taman. Begitu pula terusan sungai tersebut di Kandang Sapi hingga Pedaringan, dikeruk, diperbaiki dan dibangun taman.

Kata Pak Jokowi, “Kalau kalinya bersih, maka warga akan tergerak menjaga kebersihannya. Maka harus dibangun kesadarannya, diajak menata rumahnya agar menghadap sungai. Kalau kali hanya dianggap ‘bagian belakang’, tempat membuang kotoran, ya celaka. Kotoran itu yang membuat kali mampet dan menimbulkan banjir.”

Saya melanjutkan pertanyaan: kira-kira, butuh modal/investasi seberapa besar supaya Solo kian maju seperti yang Anda angankan?

Kala itu, Pak Jokowi menjawab, kalau untuk membangun kota yang bagus, maju dan nyaman, perlu waktu sepuluh tahun. Selama itu, pemerintah (kota) harus mengeluarkan Rp 650 milyar (Rp 65 milyar per tahun). Tapi, dengan modal itu, bisa mendatangkan investasi hingga Rp 9 trilyun besarnya.

Karena butuh sepuluh tahun untuk mewujudkan impiannya menata Solo, maka wajar jika Pak Jokowi kini seperti bersiap-siap maju kembali. Semoga, sosok yang rendah hati dengan napas keberpihakan untuk orang kecil itu, direstui Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga jadi, dan selamat selamanya. Seperti semua orang tahu, Pak Jokowi terbukti terjauhkan dari godaan korupsi.

Selamat ulang tahun, Kota Surakarta. Selamat mencalonkan kembali Pak Jokowi. Semoga berhasil menata kota bersama warga dengan slogan Berseri Tanpa Korupsi.

 

Catatan:

*) Pak Jokowi pernah menggagas hadiah berupa mobil, motor dan sebagainya bagi pengunjung pasar. Caranya, tiap pembelian jumlah tertentu, seorang pedagang berhak memberikan kupon undian tahunan. Pedagang tidak perlu menaikkan harga jual, namun belanja hadiah diambilkan dari hasil retribusi pasar, sementara tarif retribusi tidak perlu dinaikkan.

Pernah saya tanya, apakah pembelian hadiah tidak mengurangi nilai pendapatan asli daerah, Pak Jokowi menjawab (kurang lebih) begini: Dinas Pasar itu, mau ditarget berapapun bisa memenuhi. Makanya, aneh jika target kepada mereka hanya rendah. Tiap tahun dinaikkan, sementara nilai retribusi dan obyek retribusinya nyaris sama, kok ya bisa menaikkan target setoran ke kas daerah?

Sayangnya, kebijakan itu tak bisa diwujudkan karena terkendala aturan. Pemerintah (daerah) tidak boleh mengeluarkan anggaran belanja barang untuk hadiah.

(updated: 12 Juni 2012 pk 20.00)


7 thoughts on “Kutha Sala lan Jokowi

 1. An outstanding share! I have just forwarded this onto a friend
  who has been doing a little research on this. And he in fact ordered me dinner due to the
  fact that I stumbled upon it for him… lol.
  So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah,
  thanks for spending some time to discuss this matter
  here on your web site.

 2. Sampun sae. Tumrap kula, malah kepara sae sanget, mliginipun tumrap anggenipun milih “angle”, saha andharanipun ingkang runtut kanthi rumpaka basa ingkang “komunikatif”. Namung badhe nyuwun pirsa para dwija ingkang langkung pana, trepipun tembung punika “Tanggap Warsa” punapa “Ambal Warsa”? Makaten, matur nuwun.

  kadosipun kok prayogi ambal warsa, nggih? kula ndherek ingkang kaprah. kesupen welingipun mbah nartosabdho….
  /blt/

 3. abu natan

  Cekake dudu sanak dudu kadang, nanging tetep sarujuk yen Pak Jokowi bakal maju maneh njago Pilkada 2010.

  wakakakakakkkk….. aku njempoli sikapmu wae, Bu… jenengmu kok semi ngono, ta? semipotasium, maksudku :p
  /blt/

 4. Semoga tren positif berlanjut. Jika ada seorang pemimpin yang all out untuk rakyat, para pejabat di bawahnya seharusnya malu kalau sampai tidak becus bekerja, apalagi menyimpang.

  Amiinn…
  /blt/

Leave a Reply