Kabar Ès Krim

Wis pirang-pirang dina, Ki Demang mumet sirahé, rasané kaya-kaya arep njeblug poloné. Anak-putu, tangga teparo, sedulur lan kanca-kanca berjuangé padha kekejer ngiler njaluk ès krim. Kamangka, ès krim sing dijaluk mung ana siji, mèreké SukoDhuwitAji. Embuh kena apa gawé mèrek waé mokal-mokal. Suko saka tembung suka sing tegesé seneng utawa dhemen. Déné dhuwit aji iku, sapa waé wis mudheng. Dadi, wis ora perlu dijlèntrèhaké.

SukoDhuwitAji pancèn ngangeni sapa wae. Ora bocah, ora simbah-simbah. Kocapé, jaman biyèn ana wong ndésa sing bisa kasil uripé sawisé pindhah menyang kutha liya. Arané Suka. Uripe rada cilaka, jalaran wong tuwané klebu pekir, ora duwé bandha kaya tangga-tanggané. Mula, kanggo nyangoni kapinterané, wong tuwané nyekolahaké Suka menyang sekolah negeri supaya ngirit.

Wiwit SD, Suka seneng Pramuka. Wong tuwané dadi bungah, sebab saka sinau Pramuka mau, Suka dadi tertib, trengginas, pinter simaphore lan seneng tetulung. Nganti ngancik SMA, kegiyatan Pramuka ora dilalèkaké. Sing jenengé Jamboré ana ngendi waé, Suka mesthi katut, pinilih déning kanca-kanca lan guruné banjur dikirim makili sekolahané.

Saka kasenengané Pramuka, Suka olèh asil akèh. Saliyané béasiswa nganti salulusé, jenengé Suka uga kondhang tekan ngendi waé. Malah, Palang Mérah Indonésia uga nyathet jenengé jalaran trengginas mimpin KSR utawa Korps Suka Réla sing kerep diterjunaké ana papan-papan bencana.

Cekaké, lulus SMA, Suka banjur mbacutaké ana Akademi Kapulisèn. Ana kéné, jenengé uga isih tetep moncèr. Pinter, uga katon prasaja jalaran ora tau néka-néka. Ènthèngan lan dhisiplin njalari Suka disenengi déning sènior-sènioré, para instrukturé lan guru-guru liyané, mula wekasané dhèwèké lulus kanthi prèdhikat paling apik.

Sabanjuré, karir dhinesé Suka uga moncèr. Pengalamané mèlu Pramuka lan KSR, uga pulisi sekolah, jebul dadi dalané Suka kanggo dadi prawira sing klebu peng-pengan ing dalan. Dadi pimpinan pulisi lalu lintas mataun-taun, dhèwèké kondhang resik. Ora doyan lapan anem, mula uripé tansah katon prasaja, béda karo kanca-kancné, utawa anak buahé.

Dhewèké ngerti, duit lapan anem iku ora énak diulu. Sanajan saka kulawarga miskin, dhèwèké ora kemaruk pingin sugih. Prinsip uripé: ya bèn wong liya dhemen dhuwit, aku ora arep mèlu-mèlu. Ora arep ngédan, sanajan tundhané bakal ora olèh dum-duman. Saliyané pendhidhikan bud pekerti saka wong tuwané, Suka rumangsa éling marang ngendikané pujangga Ranggawarsita.

Sanajan imané kuwat, sansaya suwé Suka saya mumet. Pangkaté mundhak dhuwur, godhané uga sansaya akèh. Dhèwèké bisa kuwat ora nampa sogokan, nanging kanca-kancané padha nganggep dhèwèké sugih, cèlèngané akèh mung ora gelem ngatonaké sugihé. Pinginé bisa wèwèh, idhep-idhep andum rejeki, nanging malah sansaya ndadèkaké cilakané. Prasasat, saben dina mung olèh layang panyuwunan sumbangan.

Sajak ora kuwat ngadhepi kahanan, Suka duwé tèkad rada ala sadurungé pènsiyun. Pisan-pisan, dhèwèké pingin golèk dhuwit sing akèh, supaya bisa nambal kanthongané sing bolong rada suwé. Dhèwèké isin yèn nganti ana debt collector utawa tukang tagih sing kendel marani dhèwèké, apa manèh nganti ketemu anak-bojoné.

Yèn dipikir-pikir, wong wis akèh kancané sing padha sugih saka nampa lapan anem mataun-taun, mosok golèk lapan anem pisan waé ora olèh. Ya wis, ndilalah, mbokmenawa pancèn begjané Suka. Lagi mbatin waé, dhèwèké olèh tilpun saka kancané ing Surabaya sing arep njaluk tulung sabiyantuné saka dhèwèké. Ora liya, yaiku nagihaké utang.

Kancané saka Surabaya mau duwé dhuwit sing disilih mitra bisnisé ing mBetawi. Gunggungé akèh, atusan milyar. Déné yèn Suka bisa kasil anggoné nagih, bakal diopahi limang milyar. Ujaré kancané, ora kudu kabèh ketagih, sebab dhuwité bali separoné waé wis apik, sebab mitra bisnisé mau ya lagi keseser. Itungané kancané Suka, timbang ora olèh balèn babar blas, separoné bisa mulih waé wis apik.

Suwaliké, dhuwit limang milyar ora sithik kanggoné Suka. Tékadé, yèn wis kasil nagih, opahé mau arep kanggo sangu pènsiyun. Gawé usaha anyar, ora perlu ngentèni dadi jénderal.

Pungkasané, Suka kasil anggoné macak debt collector. Sing ditagih wedi jalaran dhèwèké duwé pangkat. Mula, sawisé bisa mbalèkaké dhuwité kancané saka Surabaya, Suka ngajokaké pènsiyun. Modhal limang milyar digunakaké kanggo gawé pabrik ès krim. Arané SukoDhuwitAji. Suka dijupuk saka jenengé dhéwé, déné kanggo ngajèni rejeki, modhal mau diarani dhuwit aji.

Cilakané, pabriké kalah saingan déning ès krim saka mancanegara. Pelanggané akèh sing pindhah, ganti mèrek liya. Kabar ès krim SukoDhuwitAji kuthep. Sing dheleg-dheleg mung kulawargané Ki Demang sakancané. Kesuwèn kesengsem ès krim SukoDhuwitAji nganti tak bisa ke lain hati.

Wong sakiwa tengené Ki Demang mèlèr-mèlèr, ngecès saben weruh wong mangan ès krim. Padha pingin, ning saben nyoba rumangsa ora cocok rasané. Mula, kabar ès krim SukoDhuwitAji sing bakal ora berédhar manèh njalari sedhihé Ki Demang saanak-turuné, kulawargané, lan kanca-kancané.

Kabar ès krim SukoDhuwitAji pancèn nggregetaké, nguciwani…..

14 thoughts on “Kabar Ès Krim

  1. najan dhuwit kuwi sueger, ning nek ngerti larah-larahe dhuwit trus nduwe pendhirian sing teteg ora arep nganggo dhuwit lapan anem, mesthi uripe bakal ayem tentrem…
    suwun pasinaone, Ki Blontank!

Leave a Reply