Jéndral Ngingu Macan

Kabar anané macan disita saka Rumah Dinas Bupati Purworejo ora gawé kagèt atiku. Lumrah para penggedhé, wong pangkat utawa wong brèwu umuk kuwasa. Yèn mung ngopèni asu gedhé sing galak, aku wis ora gumun. Sanajan dakanggep wagu, nanging isih luwih apik tinimbang wong sing ngopèni macan utawa kéwan-kéwan sing wis langka.

Macan Sumatra utawa Panthera Tigris Sumatrae (Foto: Antara)

Macan Sumatra utawa Panthera Tigris Sumatrae (Foto: Antara)

Setaun kepungkur, umpamané, aku naté weruh dhéwé ana jéndral ‘pangsiunan’ sing ngingu gogor utawa macan cilik (yèn ora klèru jinisé Panthera Tigris Sumatrae). Umuré gogor, ngendikané Pak Jéndral wektu semana, isih limang wulan. Ngunjuké susu gawéyan pabrik, sebab macan iku dibethot saka biyungé awit indhil-indhil. Kaya ngapa wujud penthilé Mbok Macan, saumpama bisa caturan, si gogor sok ya wis kangèlan nyaritakaké.

Amarga Pak Jéndral ngerti yèn aku iku juru warta, aku ora wani takon akèh-akèh babagan asal-usulé gogor. Wong dhèwèké iku pinter tur duwé ilmu intelijèn, takon kedawan babagan gogor malah bisa mbilaèni, njalari kuwaliké nasibku. Mula, aku trima mung ngrungokaké critané dhèwèké, sing jaré seneng banget marang kéwan opèn-opènané iku. Sing ujaré kerep diajak gojègan lah, sing bisa kanggo ngilangi strès lah, lan sapanunggalané.

Saliyané ngopèni gogor, Pak Jéndral uga duwé ‘macan mati’. Dipapanaké ana omah sisih ngarep, macan mati sing wis dibanyu keras iku sajaké pancèn sengaja dipamèraké kanggo ngumukaké kuwasané. Nitik saka wujudé sing gedhé lan nyawang rupané, macan modar iku mènèhi pituduh yèn umuré wis ‘kliwat yuswa’ sadurungé dipatèni banjur dipisahaké antarané jerohan saka lulangé.

Kenapa aku nyebut umuk panguwasa kanggoné wong-wong sing ngopèni macan kaya ngono kuwi, sebab kéwan iku wis sithik banget cacahé, mula kudu dileluri. Negara banjur nganggep perluné nglestarèkaké macan lan kabèh jinisé kéwan langka, kanthi gawé undang-undang. Sapa wongé sing ngingu utawa ndarbèni kéwan langka sing dilindungi negara tanpa duwé ijin, bisa kena pasal lan diukum kunjara.

Sapa wongé sing nganti bisa opèn-opèn kéwan mangkono, bisa dipesthèkaké wong kuwi duwé siung dawa, lancip lan lanhep, mula bisa umuk kuwasa. Embuh siung kuwi awujud pangkat kaya déné Pak Jéndral mau, utawa siung kang wujudé dluwang nganggo ndhol-ndhol akèh kaya sing diduwèni wong-wong brèwu sing pabriké pating tlècèk, sing bauné atusan tumekaning éwon cacahé.

Pangkat lan drajad bisa kanggo ngleremaké galaké hamba wet, utawa mekéwuhi yèn arep ngusut utawa njejegaké pranatan. Semono uga dluwang ndhol-ndhol akèh sing sinimpen ana suwaliké jas sing diagem para cukong, bisa kanggo ngénggokaké perkara, saka nglanggar pranatan banjur digawé dadi tumindak kabecikan, kanthi sebutan nglestarèkaké kéwan langka. Éthok-ethoké dipadhakaké kaya déné filantropis utawa sebutan sarwa becik liyané.

Kanggoné wong-wong sugih mblegedhu –embuh jéndral utawa sodagar, dhuwit Rp 50 juta iku paribasan mung slilit. Lha wong Pak Jéndral iku tumpakané montor alus larang-larang, durung kapétung pit montor Harley Davidson loro cacahé, sing durung mesthi olèh dituku satus yuta sijiné.

Mula dudu kabar kang nggumunaké manèh, yèn nganti ana kedadèyan wong sing bisa disraya kanggo nyolong macan saka kebon kéwan ing Jambi wulan-wulan kepungkur, kanthi opah ora mingsra. Tur ya dudu Éndonésa manèh yèn para penggedhéné ora akèh sing dadi maling. Saliyané macan, isih akèh kéwan langka sing diingu urip-uripan utawa dipajang sawisé diawètaké nganggo banyu keras utawa air raksa.

Manuk Kakatua, Cendrawasih, munyuk, lutung lan sapanunggalané iku klebu kéwan popilèr utawa favorit, embuh uripé, embuh kahanan matiné. Tur manèh, ana uga sing prigel èkspor Orangutan (Pongo Pygmaeus), yaiku kewan langka saka mBornéo menyang negara manca. Malah, Orangutan sing dicolong awit bayi iku diopèni, dilatih dadi petinju, banjur kanggo tontonan nèng Thailand.

Kabaré, sing nduwèni usaha ‘kethèk gelut’ kuwi malah Pak Taksin Sinawatra, mantan perdana menteri. Dadi, ora Thailand ora Éndonésa, patrapé penggedhé padha waé.

Sanajan mangkono, ana sapérangan sing njalari aku kudu ngacungaké jempol papat marang Pak Jéndral pangsiunan kuwi. Aku yakin mbolokin, dhèwèké bakal nggolèkaké jodhoné si gogor. Dhèwèké mesthi wedi yèn tumeka titi mangsané diwasa lan wis ngerti brahi durung duwé jodho, macan bisa ngamuk marang sing opèn-opèn. Lha yèn wis duwé keturunan, sing tuwa bisa dibanyu keras genti, bisa diwènehaké sedulur-seduluré utawa didol marang para cukong.

Saya akèh macan banyu kerasan diopèni wong, iku ateges wong kaya Pak Jéndral wis melu ngélingaké wong akèh supaya padha tumindak becik ana ing samadyaning bebrayan agung anèng alam donya. Sebab ala-beciké tumindak ora mung kecathet malaékat, nanging uga tangga teparo lan anak-putu: gajah mati ninggal gading, macan mati ninggal lulang.

Lho, lha suk yèn mati, Pak Jéndral bakal ninggal apa? Hmm… Apa, ya? Sajaké ninggal bandha lan weling supaya ngéling-éling tumindaké, kaya unèn-unèn becik ketitik, ala ketara….. (yèn nèng kuburan ditakoni malaékat kenapa isih ninggal cathetan ala wektu isih anèng alam donya, mesthi bakal dijawab: siyap! mboten wonten gadhing ingkang mboten benthèt!)

Gambar kapundhut saka kéné

7 thoughts on “Jéndral Ngingu Macan

 1. Kang, anggonmu ngudarasa wis kaya analisis semiotika, lho. Mbok kapan-kapan mulang kanggo mahasiswaku …

  aku kok dikongkon mulang, apa mahasiswane ora padha bakal dadi rusak ta, Kang?
  /blt/

 2. nembe saged sowan mriki,
  mohon maaf lahir dan batin

  sukur-sukur, Pak Jendral trus gadhah penangkaran macan lan soyo suwe macan e soyo akeh…wong-wong sing ndeleng uga pengen dadi “macan asia”…amiin

  sama-sama, maap lair batin juga, ya…
  /blt/

 3. lhah…kok sangar nggih, open2e macan…

  iya, pancen sangar. ketok lembute ki mung yen ngelus-elus open-openane sing dipapanake ana omah kontrakan dhewe…
  /blt/

 4. sari

  Nggih naminipun tiyang gesang, samsaya inggil drajat pangkat utawi samsaya ageng panggesanganipun samsaya kathah kekajenganipun. Mboten menggalih punapa tumindakipun punika adamel tuna /saran. Ingkang baken saget mbayar.

  Asring-asring kemawon ngasto crito basa jawi….

  loh, tulisan kula sampun kathah lho, jeng… arang-arang maos, ya?
  /blt/

 5. weh,
  sakjane nek Pak Jendral ki ngopeni aku rak ya malah tak ajeni aku tur aku ya isa nglembah manah ta..? Lha koq ya tetep milih ngingu lan ngopeni macan sing isa nyakar lan mateni ndarane ngono ta…?

  Njuk sapa sing meh gelem ngopeni aku iki…? hiks 🙁 ( golek’ke penyandang dana kanggo aku Pakdhe )

  ngopeni awakmu ki apa ora boros ta, Kang. penjalukmu wae werna-werna ngono, lho…
  /blt/

 6. Mantaff

  duh,.. maca tulisan/celathu-ne njenengan iki dadi kepikir 2 perkoro: gemes karo tingkah lakune para penguwoso kuwi. ning njur aku ya kelingan mekar sari,… sak iki isih ono pora ya media massa boso jowo? yuk,… nggawe media berbahasa daerah 🙂

  woii…ahyani. piye kabarmu? njaluk ngapura kabeh luputku, ya…
  /blt/

Leave a Reply