Noordin M. Top Wis Mati!

Malem Setu, satengahé liyer-liyer, aku ditèlpon Djaduk Feriyanto. Durung sida ngomong, aku wis olèh pitakonan rada ngedrèll babagan matiné Noordin M Top. “Kuthamu kuwi anèh tenan! PKI asalé saka kana, saiki kelebon téroris Noordin. Jan, anèh tenan!!!” mangkono ujaré pentholan grup musik Kua Ètnika iku.

Lha apa sambung rapeté karo aku, kok ndadak alok tur nganggo bengok-bengok?

Dhèwèké malah ngakak. Sabanjuré, Djaduk nakokaké kahanané Pakdhé Jarot sing omahé ora adoh saka panggonan bedhil-bedhilan, wektu pulisi keraya-raya anggoné arep ngrangkèt para téroris. “Ya wis, yèn Jarot ora piyé-piyé. Aku mung kuwatir waé, mbokmenawa kebrebegen bedhil-bedilan bengi kuwi,” sambungé Djaduk.

Ya, takon kabar keslametan kanca pancèn ora ana alané. Kepara luwih becik mangkono jalaran nuduhaké tresnané marang kanca. Nanging, sanajan pitakonané Djaduk kuwi mau mung krasa kaya gegojègan, nanging aku dadi mikir. Kena ngapa kudu Sala?

Sasuwéné 22 taun ngambah Sala, pancèn aku ngrasakaké bédané masyarakaté yèn dibandhingaké masyarakat tlatah liyané. Saumpama bisa sinebut ‘kompetisi’, kahanan sosial-budaya lan politik mayarakaté pancèn sarwa maju. Saben lungguhan lunga wédangan, ana ngendi waé krungu wong-wong padha nyatur lan nyandra kahanan.

Nggrenengi kelakuané politisi, partai politik, utawa ngrembug gègèran Bank Century iku wis biasa. Embuh padha olèh bahan caturan saka ngendi, nyatané padha betah rembugan nganti pirang-pirang jam. Nggrenengi téroris semono uga. Nyemak rembugané wong-wong mau, rasané kaya wis padha ngalahaké pinteré pengamat politik. Othak-athik perkara bisa dadi mathuk, liyané sing mèlu krungu uga bisa manthuk-manthuk.

Nanging, bener omongané Djaduk: Sala kuwi pancèn anèh. Lairé Sarékat Dagang Islam (Sarékat Islam/SI) sing relijius waé, bisa ana sing ménggok ngiwa banjur pecah loro, SI Putih lan SI Abang, sing tembéné dadi biyangé komunis. Kamangka, para sudagar Lawéyan wektu ngedegaké SDI/SI iku, niyaté kanggo ngempelaké pasedulurané para sudagar sing pingin berjuwang ngrebut kamardhikan Indonésia.

Undur-undurané, malah dadi gègèran dhéwé, malah Partai Komunis Indonésia banjur ngupaya ngraman liwat Madiun, ora suwé sawisé Proklamasi dikumandhangaké déning Bung Karno lan Bung Hatta. Wektu gègèran PKI taun 1965, Sala mèlu kecathet manèh, dadi kutha sing walikotané jebul pentholan PKI. Aidit, pak-pakané PKI sanuswantara, uga kecekel ing Sambèng, Sala bagèyan rada lor.

Lha saiki kepriyé? Jan-jané ora kacèk adoh, karo jaman biyèn. Mung bédané, saiki luwih akèh sing padha dodolan serban kanggo ngagar-agari liyan. Sandhangané kaya ngulama, nanging gawanané kléwang lan penthungan. Duwé karep bener, nanging carané ora tau pener. Senengé meksa, wong liya kudu manut dhèwèké.

Wis akèh papan kasukan diosak-asik. Mungsuhi wong dhemen nginum jenèwer ora nganggo cara sing becik, nanging ngobrak-abrik. Lumrahé, ngélingaké iku ngaggo cara sing becik, sumèh lan semanak. Ngumpuli wong sing seneng nginum utawa wong kang dhemen ma-lima ora ana salahé. Malah, yèn wis cedhak dadi luwih nggampangaké anggoné élik-élik utawa ngélingaké. Nganggo cara sok kuwasa malah mung ndhedher mala. Kaya kedadèyan sepuluh taun kepungkur, gali-gali sing ora trima diosak-asik papan lungguhané, banjur mèlu-mèlu ngasah pedhang. Sala tintrim, begja ora sida bacok-bacokan.

Tentrem ing tata lair, pancèn béda kalawan tentreming batin. Wis wanciné kabèh padha nata kahanan, supaya Sala bener-bener tentrem njaba-njero. Matiné Noordin M Top ana Sala, muga-muga nuwuhaké kesadharan kanggo urip bebrayan agung. Wong Sala wis ora olèh léna.

Aja nganti wong-wong njaba melu ngèlèk-èlèk kutha kanthi laku kang nalisir saka angger-anggeré agama apa waé. Aku percaya, ora ana agama kang ngajari umaté dhemen tumindak ngrusak katentreman ing satengahing sesrawungan.

Aidit, Noordin, Urwah lan sapanunggalané iku, nyatané dudu wong Sala. Semono uga kulawarga ageng kumpulané ‘bapak jénggot’ sing dhemen gawé perkara ana Sala, wis nyata asalé saka njaban kutha. Kita kabèh kudu wani lan énggal gumrégah, ngadhepi wong-wong sing kelakuané kaya kurawa, sanajan padha kemulan agama.

4 thoughts on “Noordin M. Top Wis Mati!

  1. komplit nganggo endhok. opo-opo eneng, sajatine kutha liya akeh tur jembar, neng koq nek arep mati padha milih sala ya????

    ya iku carane Gusti Allah maringi dalan rejeki kanggone wong-wong kaya aku, San… alhamdulillah………….
    /blt/

Leave a Reply