Layang Blak Kotang

Kakang-kakang lan mbakyu-mbakyu,

Aku bisa ngrasakaké sepira larané atimu wektu ana sedulur mBornéo alok banter, ngonèk-onèkaké awakmu, lan ngundhat-undhat kabecikanmu. Sapa sing ora pingget atiné, adoh-adoh mabur saka mBetawi, nglurug nggawa bala niyat sedhekah ngilmu, nanging tundhané mung dijiwiti?!?

Aku wis nyemak apa sing dadi uneg-unegé pada sedulur ing tlatah sabrang. Ora perlu gumun, aku bisa nemokaké tulisan-tulisan sing njalari kuping panas, wong iki wis ngancik barang ghoib bisa ngasilaké apa-apa sarwa mlaha. Semono uga, aku wis nyemak celathuné sapérangan sedulur mBetawi kang nanggepi.

Yèn panemuku, sapérangan kanca-kanca mBetawi kurang cool, malah kepara mèlu nesu, kebrongot atiné. Kamangka, simbah-simbah, awit mbiyèn mula wis paring weling: ati kena panas, nanging prayogané sirah kudu tetep anyep. Tegesé, ora ana perluné nyalahak­é liyan, golèk beneré dhéwé lan sapanunggalané. Ya kaya saiki iki. Pikolèhé ya mung congkrah. Kamangka, yèn ora énggal dirampungi, wusanané malah bisa marakaké bubrah sembarang dhéngah.

Blak kotang waé, ya. Aku arep blaka marang slira kabèh.

Gunané kuping kanggo ngrungu, semana uga indra liyané sing catur cacahé. Kupingku wis krungu saka kiwa-tengen, sanajan ora akèh, nanging wis cukup kanggo nyucup saripatiné. Wis padha naté mireng ta, yèn aku mbiyèn gawé istilah BloggerNdhésa? Kena ngapa aku nganti kewetu muni kaya mangkono, jalaran aku duwé rasa tresna lan éman karo sedulur-sedulur blogger sing ora sithik cacahé.

Séjé silit, séjé anggit. Lain orang, lain pula maunya. Ya mangkono iku wataké manungsa. Kebak karep lan panjangka. Kaya aku umpamané, tau takon, kena ngapa sing jenengé pésta kudu ana mBetawi? Jawaban sing daktampa kurang luwih mangkéné: sing duwé tembung pésta iku dudu blogger, nanging salah sawijiné perusahaan public relations. Yèn arep gawé kegiyatan nglumpukaké blogger, ora diparengaké nganggo tembung PestaBlogger.

Ya, aku maklum. Anané diarani perusahaan propèsiyonal, pancèn ciriné ya kaya mangkono iku. Yèn duwé istilah –apa manèh pantes sinebut merk dagang, trade mark- ya kudu énggal di-paten-aké (jenengé waé sistem ékonomi liberal-kapitalistik), bèn ora rugi yèn nganti digunakaké déning liyan. Kabèh ana itungané, kabèh sarwa pétung.

Ngéné: perkara mBornéo iku, bisa kanggo kaca benggala. Ayo padha ngilo, mulat sarira. Aja nesu lan aja gela yèn aku kudu crita mangkéné, menawa aku naté ora ngolèhaké kanca-kanca Sala mèlu cluluk rembug babagan pamèr (show) dalan (road). Yèn pancèn gelem, puncaké pésta dianakaké waé ana Sala utawa dhésa-dhésa liya. Ngendi? Sumangga kersa.

Kena ngapa? Sebab blogger saiki wis mujudaké kekuwatan sing ngédap-édapi. Ora mung kanggo seneng-seneng tukang nge-blog­-é, nanging bisa luwih migunani tumrapé wong akèh, lingkungan, lan sapanunggalané. Kena ngapa ana blogger dicekeli oknum aparat-é? Kena ngapa nganti ana istilah anyar jurnalisme warga? Ora liya, kabèh iku mau jalaran potènsi kekuwatané blogger, lumantar tulisan-tulisan lan gambar-gambar sing dipacak ana blog-é.

Anané pemerintah (lumantar kedutaan) Amerika lan perusahaan-perusahaan gelem nyeponsori, uga ana étungané. Bisa matematis-ékonomis, politis, utawa kanggo kepentingan sing luwih dawa, kaya déné investasi wedhak-pupur, utawa image, citra. Undhuh-undhuhané uga cetha, wis sarwa kepetung.

Akèhé cacah blogger lan hama bandwidth ing Indonésia, iku mujudaké potential market kanggoné pabrik-pabrik komputer, modem, tèlpun gegem lan BlackBerry, uga bakul bandwidth. Sepira gedhéné nilai kapitalisasi bisnis iki? Embuh, aku ora mudheng!

Saumpama aku kudu nyebut ana ngendi kurangé, ora liya kabè mau mung ana ing sikap lan keberpihakan. Apa blogger kuwi mujudaké entitas politik? Biya ya, bisa ora. Gumantung saka ngendi ndelengé, nganggo apa pancatané.

Babagan sikap lan keberpihakan umpamané. Kena ngapa perusahaan-perusahaan mblegedhu, sing wis panèn bathi saka dodolan komputer, tèlpun gegem, BlackBerry, iPhone, modem, bandwidth lan sapanunggalané ora mung ngragadi mabur, nginep lan sanguné panitia lan pembicara, nanging dijaluk mbiyantu nyumbang buku, komputer lan sapanunggalané kanggo sedulur-sedulur sing ora kuwat ragad sekolahé?

Paribasan dhuwit tikèt montor mabur Jakarta-Surabaya PP lan nginepé kanggo wong telu, wis bisa diblanjakaké buku-buku wacan, banjur gawé perpustakaan ana ing kampung miskin. Utawa ditukokaké wedhus kaya ing Bangsari mbiyèn, supaya bocah-bocah bisa olèh tambahan ragad sekolah? Pésta-né mlaku, patut-patuté ngamal uga klebu, kecathet déning malaikat.

Saumpama PéstaBlogger dianakaké ana Nunukan, Kalimantan, mbokmenawa donya bisa mangertèni kena ngapa sedulur-sedulur sabangsané dhéwé luwih raket marang Malaysia tinimbang Indonésia. Timbang tuku semèn TigaRoda utawa semèn Gresik sing regané atusan ewu sak zag, luwih becik tuku barang saka Malaysia sing mung sakprosepuluhé. Durung babagan pathok tapel wates Indonésia-Malaysia, sing saya suwé saya nglonjok ing tlatah republik. Saumpama setaun satus mèter mlebuné kanthi dawa atusan kilomèter, yèn genep sepuluh utawa selawé taun, njur mBornéo apa ora kecaplok kabèh?

Iku durung dampak publikasi, yèn para blogger sanuswantara nglumpuk ing ndhésa. Bakal padha nulis sugihé jajanan, panggonan piknik, kepinterané penduduk gawé kerajinan lan sapanunggalané. Sapa sing bakal diuntungaké? Rakyat kabèh!

Coba dibandhingaké:

Ndhidhik wong kutha, rada mampu utawa malah wis sugih sing mung 40 cacahé, ragadé bisa puluhan yuta. Kamangka, dhuwit sing padha cacahé bisa dijèrèng, kanthi nglibataké wong-wong lokal (sing ora mesthi kudu dibayar), embuh kuwi komunitas blogger utawa blogger klambrangan (kanggoku padha waé), bisa kanggo ndhidhik lan minteraké anak-anaké ‘kéré’ sing 100 luwih cacahé saben kutha. Coba, kaya ngapa Indonésia mbésuké?

Bakuné, aja nganti sing drajad kéré selawasé ora mundhak aji uripé. Kosok balèné, sing wong cukup, wis bisa nyekolahaké, ngursusaké anak-anaké…..

Sepisan-sepisan, aja nganti nganggep aku sosialis utawa antikapitalis. Loro-loroné padha waé (kajaba tumrapé panguwasa lawas Indonésia, cap sosialis bisa dikunjara, nanging sing liberalis-kapitalis olèh suka parisuka).

Kakang-mbakyu, nembe iku dhisik panemuku sing kudu dak aturaké kanthi trawaca, blak kotang, sanajan nganggo basa Jawa. Yèn nganggo Bahasa Indonésia, mengko mundhak kakèhan sing mudheng, tur yèn klèru tampa, malah bisa dadi gendra. Pating blasur ora karuwan, malah mung dadi congkrah. Ayo padha dipikir kanthi wening, ditata kanthi becik. Sing wingi, sing wis kelakon, yèn isih kurang ya ayo digawé luwih apik manèh…..

Kakang-mbakyu,

Wingi ana sing dakarani kurang trep, kurang mungguh. Yaiku, blogger mung paribasan dadi kudhung, sanajan kanca-kanca yang butuh payung, ora kétang mung kanggo ngéyup yèn butuh sarasèhan, kumpulan lan sapanunggalané. Sapa sing kudhungan, kanggoku ora liya ya sing jenengé lembaga bisnis, kaya sing diarani pabrik rilésyen iku.

Coba dipikira uga, kedadèyan mBornéo wingi. Kanggoku, kuwi wis mujudaké prekara sing kudu dirampungi. Sanajan durung klebu krisis, nanging wis wanciné dirampungi nganggo cara-cara kerjané wong Public Relations. Supaya ora tambah ndadra, ora ngambra-ambra. Sapa sing bakalé rugi yèn prekara iki dadi gedhé? Ya para blogger dhéwé. Éman-éman apa sing wis dirintis déning kanca-kanca lumantar PestaBlogger sing wis kaping pindho dilakoni. Saiki, kuduné nutup kurangé sing wingi, mangkono saterusé.

Piyé carané nglibataké blogger ngendi waé kanthi sakapik-apiké, aja mung didhikté: diwènèhi sumbangan dhuwit, dikongkon ‘golèk massa’ kanggo mèlu workshop (nanging cacahé diwatesi). Kena ngapa ora diwalik supaya partisipatoris, kanca-kanca ndhésa nyusun kebutuhan lingkungané, banjur ngecakaké program-é. Paribasan babagan Sala, umpamané, kanca-kanca Bengawan lan blogger Sala liyané mesthi luwih ngerti lan paham tinimbang blogger mBetawi. Ya, apa iya?

Kanggo sedulur-sedulurku blogger sing ana ndhésa, daksuwun kanthi banget, yèn celathu utawa komentar ana kéné, tulung aja ngayawara. Sing wening pikiré, sing adhem sirah lan atiné. Yèn mengkoné pating clebung ora konstruktip (bahasané Orde Baru banget, ya?), aku bakal ninggalaké seduluran blogger. Ora arep mèlu komunitas ngendi waé, pilih nge-blog dhéwé, bèn bisa sakepénak udelku dhéwé.

Kakang-mbakyuku ing mBetawi, sing dawa ususmu. Aku nyuwun ngapura yèn ana klèra-klèruné aturku sing wis keladuk wani kurang duga. Jenengé waé bocah ndhésa, mula akèh cacat-cucuté cocotku. Sepisan manèh, aku nyuwun ngapura.

Muga-muga, mbésuk padha gelem nggunakaké bargaining position sing diduwèni. Yèn ora ana sing gelem nyeponsori, ya wis, ora usah nganakaké kumpul blogger gedhèn-gedhèn. Tinimbang wong liya sing untung, awaké dhéwé ketiban awu anget (kaya gègèran mBornéo), kamangka mung kepincut iming-iming gulali utawa glali sing awujud pesta mau.

Éman-éman lan saru, blogger kok gigis…..

18 thoughts on “Layang Blak Kotang

 1. eniweii… Pesta Blogger is coming..
  kudu tekoo yaaa…..
  insyaAllah lah mbaaahh..
  mugi2 sehat kewarasannn

  sugeng riyaddiiii…….

  insya Allah aku datang. asal tiket dan penginapan disediakan… :p maklum, blogger dhuafa
  /blt/

 2. @didut
  iki dudu boso jowo alus, isih keitung ngaka… eh nggih mboten, dhe? 😛

  tulisanipun pakdhe sampun jelas, hananging kok komen2ipun dados nggladrah ngantos populer, sombong, dll? soal ‘geng2an, click2an’ IMO mboten wonten hubunganipun kaliyan popularitas. niku namung bab cocok2an mawon kok. menawi mboten cocok, nyambung, ngih sampun, dereng saged nge-click ngantos akrab mekaten.

  kulo ngeblog nggeh namung kagem onani alias memuaskan diri sendiri, katarsis. syukur2 menawi kepinginan berbagi mekaten saged maringi manfaat kaliyan liyan. mboten peduli bab komen2an. kulo niku blogger kuper, hihhihi…. arang blogwalking lan sapanunggale. 😛

  nyauti curhate pakdhe, kulo nggeh ngertos pripun rasane. leres, komentare bangsari. radi awrat menawi langsung sak dheg sak nyet.
  menurut kulo, dateng wonten PB kok sanes kewajiban. badhe dateng nggeh monggo, mboten nggeh mboten nopo2. kulo sampun kaping kalih nggeh mboten teko kok. dereng wonten alasan emosional sing marakke kepengen teko. menawi silaturahmi lak mboten sah nenggo PB.
  namung PB niku nggeh sae, saged kagem PR-ipun eksistensi blogger2 marang rakyat luas. sekedhik2, masyarakat awam kenal kaliyan nopo niku blog lan sapanunggalipun.
  mboten maido, kulo kathah rencang pasca sarjana sing dereng ngeh bab blog dll lho 😀

 3. kaleresan kulo inta-intane blogger ingkang nunut nyambut dhamel wonten mBetawi. InsyaAllah ajeng ndherek tumut rame-rame wonten Pesta Blogger amarga caket mawon. Saumpamanipun kulo mboten ten mBetawi ngriki nggih mestine pikir-pikir ping suwidhak rolas menawi ajeng nelasaken tabungan kangge acara ingkang kangge kulo piyambak mboten sanes namung kopdar raksasa mawon. Saged kepanggih rencang-rencang ingkang sakdherenge namung tepang mawi blogosphere. Sukur-sukur wangsul saged mbetha “gudi beg” hehehe…

 4. wah sip sebuah tulisan yang jujur tanpa polesan dan memang itulah kenyataan yang menampar kita mas , saya pernah di gugat sebagai penjahat yang saya sendiri tak bisa mengelak dalam banyak hal semua di daerah memang sering di pojok kan dan di anggap tidak tahu bahkan ada yang mengomentari saya agar sesekali turun gunung agar tahu luar daerah ” padahal orang yang komentar perginya paling jauh juga masih indonesia ” dianggapnya kalo blogger daerah itu tidak memiliki latar belakang pendidikan yang lebih baik dari DIA tapi yah itulah manusia , saya lebih berfikir mending saya juga bermanfaat secara offline juga walau mungkin kecil untuk kalangan masyarakat desa namun kepedulian ini kan bukan hanya SLOGAN sebagai BLOGGER PEDULI yang iklannya besar tapi sejauh ini apa yang di rasa …..
  Biarlah mereka yang suka Menepuk dada sebagai orang Intelek dan terpelajar toh mereka sekolah juga nggak jauh dari ayam yang masih berkutat di seputar kandang
  salam wae mas awak dewe wis podo tuwo ra perlu kakean pretingkah delok wae sing olo ketoro sing bagus sampean wakakakakaka

 5. waduww…. senajano aku iki wong jowo nangino kudu ping bola bali moco tulisane pakde blontang.
  kagok pakde, rodo roaming sitik.

  Tapi apapun itu, saya cinta kalian semua kok…

 6. Menungso yen wes kumpul, ngrempel, gegojegan entek-entekke udur-uduran.. Opo wae wes tho ora politik, kabudayan, keagamaan, mesti entek2ane congkrah…

  Mugo2 podo sareh…. Yen saiki wis ono Blogger Ndeso vs Blogger Kutho… aku “Blogger Bingung” tak dadi penonton wae.

 7. sopo gigis bloger’e?

  ra melu cawe-cawe aku, mengko dikiro aku blok kono blok kene, seng penting saiki iso mangan, iso golek duit soko nge-BLOG wes alhamdulilah.. kui senajan pemikiran saking Blogger nDeso koyo aku seng pie carane manfaatke internet, masio padu lan ora tetep ae ono seng surak-surak neng sekitar awak dewe ora malah dibelo utawo di tulungi…

  aku ra mbelo wong liyo, ora mbelo kancaku, ora mbelo awakku dewe. nanging saiki seng tak delok, konco seng neng sanding awak dewe ae wes okeh rumongso “nge-TOP, terkenal, okeh traffic, lan liyane“. nanging nek disawang kok sajakke kok malah nggerombol dadi siji ora malah kemebyar neng liyane, okeh blogger-blogger nDeso seng butuh diwoco tulisane lan dikomentari, tapine? kasunyatane?

  mbok yo ojo gae lingkaran dewe, liyane sek okeh seng butuh diperhatek’e, dudu cuma disawang tok, tapi aneh’e maneh, nek eneng kancane seng metu soko lingkaran kui malah didohi lan ora di jak kekancan, opo kekancan kui mung angger komentar sak akeh-akeh’e? sumpah, aku saiki malah bingung, eneng seng unen-unen jarene sombong ra komentar. brarti cita-citane nge-BLOG opo kepengen dadi terkenal koyo postingan iki? tulisan njenengan ingkang sae, mugo-mugo kabeh seng rumongso ben do eling.

  OJO DUMEH, OJO BISO RUMONGSO NANGING BISO’O RUMONGSO <— prinsipku

 8. Lah lagi reti pakdhe nek Pesta Blogger dhuwe kiblat ? Mekkah juga ta ?

  Yen aku sing penting ngeblog … Blogger Rendah Hati wae ono sing komen sukur nggak ono sing komen ya kebangetan pokoke NgebloG titik halah

  emang mereka kenal kita ? lantas kenapa kita harus kenal mereka ? *opo to*

 9. ora mung blogger daerah sing eman yen kudu nekani pesta blogger kang kagelar ana ing mbetawi.larang ragad, tenaga lan pikiran. mesakke.

  sakjane panginyongan sing manggon lan golek duit nang kene wae ora tegel yen pesta blogger kuwi kudu dianakake nang kene terus.

  wingi inyong uwis seneng banget dene sala nyalonke dadi tuan rumah kanggo PB 2009. lha kok jebule durung iso.

  nanging inyong yo ora maido. lha ngana kuwi ora gampang lan sak deg sak nyet je.

  btw, tulisane kok pink pakde? ora penak diwacane je…

  Sala durung tau nyalonake dadi tuan rumah PB 2009, Kang Ipoul. sing ana iku wacana, takon saumpama PB iku ora mung manggon ana mBetawi. supaya rata, ngono lho…

  soal warna, anggep wae semiotika. pancen lara, ora mung ana mata… (sapa ngerti ana sing memaknai warna dengan orientasi seksual barang…)
  /blt/

 10. wah.. nek podo leh gas-gasan… ya kari nggawekke lapangan ae 😀

  pancen nek ati wis ketaton ki leh nambani yo angel, kudu ono even liyane sing iso nengahi, lha katone wis kebacut rame buanget ngunu, karo mencegah ben ora kedawa-dawa opo maneh mengko nek nganti nganggo payung paukuman barang… lha malah aneh to…

  jelas nek ming geden-gedenan jeneng ki mratelakake kualitas menungsane, lha kudu ono rembug sing iso luwih ngayahi… ananging roso pangroso ora puwas jaman biyen yo blas ora digagas kok…

 11. Apapun isu yang sedang hangat berkaitan dengan penyelenggaraan PB ini silahkan saja digulirkan dan dikelola dengan baik, pro dan kontra memang harus selalu ada demi dinamisnya kehidupan di blogosphere ini.

  Salut buat rekan-rekan blogger daerah yang rela menabung rupiah per rupiah untuk bekal menghadiri pesta di Ibukota demi untuk silaturahmi dan eksistensi.

  Saya pribadi sebagai anggota dari salah satu komunitas blogger daerah yang belum lama berdiri, merasa sayang kalo harus mengeluarkan uang yang pasti tidak sedikit untuk menghadiri acara pesta di ibukota tersebut, sementara saya sendiri/komunitas blogger dimana saya bernaung belum berbuat/menyumbang apa-apa kepada daerah yang saya/kami tempati. Lha nek aku dewe iso eksis ning ora migunani marang sakiwo tengenku yo kanggo opo?? podho wae mung muspro

Leave a Reply