Pilih Fésbuk, Aja FPI

Adhik kelas kuliah ninggali celathu (komentar) awujud pitakonan. Surasané: kang, me-remove teman dari FB ada menunya ga? trus etis ga ya..? gmn kl diposisi yang di-remove..?

Celathu iku mau mujudaké tanggepan marang rerasan kang sadurungé dakaturaké ana Fesbuk-ku. Sepisan, aku rasanan ngiras-ngirus pingin umuk yen (wektu semana) aku wis duwé kanca 1.010 cacahé. Setengah gojègan, aku njawab, yèn seneng marang angka iku. Kombinasi apik. Banjur kaping pindhoné crita yèn kepeksa ora nampa panyuwunan kekancané pawongan loro cacahé, sing ndilalah rumangsa durung kenal, jalaran ora ana potoné.

Kasebut ‘durung kenal’ sebab aku ora bisa nyocokaké marang data kang sinimpen ana harddisk paringané Gusti Allah kang manggon ana sirahku. Blak kotang waé, aku duwé kanca lumayan akèh jalaran ya pancèn kesuwèn urip ana ing ndalan. Embuh dalan padhang utawa peteng, kabèh wis tau daklakoni, daksrawungi.

Jenengé waé ngangsu ngèlmuné urip, ora kena mbeda-mbedakaké. Paribasan, kècu bisa dadi guru, gali bisa dadi kaca pengilon kaya déné kiai. Rakyat utawa pejabat, kabèh dakanggep padha. Kekancan, seduluran, ora kena linambaran déning drajad lan pangkat. Yèn kumpulé wong apik terus, bakal kangèlan mbédakaké ala lan becik. Waton ora mèlu ambyur ana jagad uripé wong-wong ‘ora becik’ mau, kita ora bakal mèlu teles-kebes. Yèn mung kecipratan sithik, kanggoku ora dadi ngapa. Lumrah.

Kaya déné ing alam nyata, ora mungguh yèn aku nglalèkaké kanca. Agamaku ora marengaké pedhoting kekancan utawa silaturahmi. Abot tenan dosané kanggo wong-wong kang medhot paseduluran. Purik waé diwatesi paling suwé mung telung dina, apa manèh yèn nganti ngilangaké kekadangan.

Ana Fésbuk, dakkira ora béda. Apa perluné nyorèk jenengé kanca saka friends list yèn wis pirsa bakal numusaké pingget atiné para kanca? Sanajan durung tau keprungu ana ‘kopdar’ Jama’ah Fésbuqiyah, nanging aku percaya apa kang sinebut bebrayan agung wis kadadèyan awit pirang-pirang sasi (malah taunan) kepungkur. Donya tan winates.

Aku naté kélangan lacak putrané pakdhé. Kabèh telponé mati, émail sing dakngerteni ora aktip, ééé.. kok ndilalah kersaning Allah, malah ketemu ana ing donya Fésbuk. Ngalkamdulillaaahh…. Aku uga naté ditawani pawongan asilé kenalan saka Fésbuk. Aku disuwun katuran ana dalemé yèn sawayah-wayah keblasuk ana mBetawi. Kamangka, dhèwèké mung ‘kadang katut’, nge-add aku jalaran dhèwèké ‘mung’ kancané kancaku.

(Coba panjenengan penggalih, penyakité priyayi Jakarta sing paling parah iku ora ana liya kajaba cubriya marang liyan, utamané kang durung dimangertèni utawa durung naté tetepungan).

Kanggoku, ora perlu ngilangi utawa ng-remove jeneng-jeneng kang wis tememplèk ing Fésbuk kita. Padha waé medhot kekadangan, malah nuwuhaké dosa.

Mbiyèn, wektu uripku kaya dluwang kang kabur kanginan ana Sala, akèh ditulung déning kanca. Éling, kanca dudu sedulur! Bisa nggolèk upa uga saka kanca, dudu sedulur. (Ora kok ngènthèngaké sedulur, nanging sing diarani pitulungan, nalaré pikolèh saka sakiwa-tengené awaké dhéwé, sing cedhak saben dinané).

Mula, njaga sesrawungan iku wajib. Fésbuk iku uga srana ukhuwah wathoniyah, lan anané uga awit pikantuk palilahé Gusti Kang Maha Wikan, Maha Pinter. Umpama isih nemoni kanca kang WATON ukhuwah, coba diajak owah. Fèsbuk dudu bidngah (ilaté wong Jawa ngucap bid’ah). Ghoib,

WATON ukhuwah mono, kanggoku, mung pantes dilakoni para manungsa kang isih seneng mbéda-mbédakaké agama, bangsa, partai politik, lan sapanunggalané. Sarwa kulit, mung tata lairé. Umumé rumangsa luwih unggul tinimbang liyané, rumangsa paling bener tumindaké. Kaya FPI sing dakanggep pancèn wis ‘madhep-mantep’ seneng congkrah lan golèk perkara. Wis, aja diowah-owah timbang jiwané awaké dhéwé melu owah. Héhéhé…

Astané Gusti Allah mesthi bakal obah sawayah-wayah, nyablèk bokong lan gundhulé FPI-mania. Klebu ing kéné, yaiku para bocah kang ganggu gawé sedulur-sedulur kang arep nggelar Muludan ana tlatah Johor Baru, Jakarta, sasi Maret kepungkur.

Kita kabèh kudu maklum, yèn wong FPI ora duwé Fesbuk. Siji, amarga komputer lan tilpun gegem ora bisa kanggo dalan nyuwargakaké dhèwèké, lan kaping pindhoné, yèn nganti kenal Fésbuk njalari remuk awaké. Remuk, sebab nyuda jatah wektu olah ragané, yaiku playon nggruduk wong liya sinambi ngobat-abitaké pedhang lan penthungan.

Yèn aku, bakalé tetep melu ndonga lan ngamalaké kabecikan liwat Jama’ah Ahlith-Thoriqoh al-Fésbuqiyah waé, sanajan ana sapérangan liyané nganggep bid’ah marang donya kaya mangkéné. nanging uga nyata paédahé.

Ya bèn. Pokoké ngono waé….

(Uga, aja seneng congkrah kaya politisi saiki sing lagi padha èr-èran dhuwit Bank Century sing marakaké Menteri Sri Mulyani Indrawati puyeng)

Tulisan ini wis kapacak ana kéné, Setu Kliwon, 28 Maret 2009 tabuh 3:55

4 thoughts on “Pilih Fésbuk, Aja FPI

 1. hahahaha….
  nyindir punggawa kadipaten mBatavia po piye kiye??
  wahahaha

  kabeh tulisanku kan isine rata-rata nyindhir….. awakku dhewe wae ya tau kusindhir, kok…
  /blt/

 2. jongil kim

  setu kliwon …… ngelengake aku, marang simbok sing ora tau lali nggawekno bubur abang lan jajan pasar ing dino klairanku.

  oo…weton sampeyan ki Setu Kliwon, to? wah, berarti suk Setu sadurunge lebaran iki bancakan sik, ya…
  /blt/

 3. aku seneng FBI ae..

  opo maneh sing ono tulisane “FBI Warning”
  nanging mbako warning yo seneng banget… 😀

  bedane awake dhewe ana kono. aku ora ora patek seneng karo ting-we, linting dhewe…
  /blt/

Leave a Reply