Mas Rendra, Mas Willy

Kulawarga lan seniman padha ngonga kanggo Mas Willy

Kulawarga lan seniman padha ngonga kanggo Mas Willy

WS Rendra utawa Mas Willy kondur, nyusul Mbah Roedjito, kadang sepuhé sing luwih dhisik sumaré ana kramatan, yaiku paman ngaso abadi ing komplèks Bèngkèl Téater, Citayam. Gela rasané, aku ora sida tilik priyayi iku ing dalemé, sawisé krungu kabar yèn panjenengané gerah, nganti nginep ana rumah sakit sauntara wektu.

Kamangka, wektu iku lan kanca-kanca SonoSeni Ensambel, Sala nembé nginep ana Salihara. Angkahé, sowanku sakanca mbokmenawa bisa nglelipur penggalihé, sanajan ora bisa ngowahi takdhir. Kepriyé waé, Mas Willy klebu salah sawijining priyayi apik, seniman mumpuni kang naté, kira-kira telung taunan wira-wiri Dépok-Sala. Nyéwa kamar siji ing Wisma Seni Taman Budaya Surakarta, anané Mas Willy banget migunani kanggoné jagad seni ing Sala.

Akèh sing ora ngerti, yèn Mas Willy iku klebu waskitha, utamané babagan nitik panggonan sing ana tuk utawa sumber banyu ing sajroning lemah. Salah sijiné sumur ing Wisma Seni, sing ana sisih wétané pendhapa, iku mujudaké tinggalané Mas Willy. Aku meruhi dhéwé wektu iku, Mas Willy mlaku-mlaku ngubengi sautheké Wisma Seni, nggolèki papan sing bisa ditanduri pipa wesi jalaran wis butuh tambahan sumur anyar kanggo nyukupi kebutuhan mbésuké.

Aku dhéwé lagi pisan dolan ana Bèngkèl. Wektu kuwi, Bèngkèl Téater lagi latihan sandiwara lakon Sobrat, sing pengiringé kanca-kanca pemusik saka Sala. Aku didhawuhi ngréwangi motrèt latihan, sing angkahé asilé bakal kanggo gawé poster lan sapanunggalané. Ndilalah, kira-kira sewulan sadurungé, aku nembé didhawuhi ngréwangi pindhahan saka Sala menyang Citayam, Dépok. Nèthèli gebyog saka pring banjur golèk séwan truk kanggo ngangkut bekakas lan buku-buku.

Aku éling, wektu ketemu ing dalemé, aku diparingi sangu limangatus èwu. Pisan-pindho daktampik, Mas Willy malah ndukani. Wektu iku, Mas Willy malah pamèr yèn foto ireng-putih Kereta Kencana sing dakatuarké rikala ana Wisma Seni, isih kerumat kanthi becik. Aku dituduhi yèn foto iku dicènthèlaké ana témbok papan latihan kanca-kanca Bèngkèl.

”Apik iki. Aku seneng banget karo fotomu, Dik Blontank,” ngendikané Mas Willy. Ndhasku mlendhung, atiku bungah dialem seniman gedhé.

Foto Kereta Kencana iku, yèn ora klèru foto paling kèri lan sing bisa dadi pepéling tumrapé Mas Willy lan garwané, Mbak Ken Zuraida. Sangertiku, foto sing dakjeprèt wektu péntas ing Taman Ismail Marzuki iku mujudaké péntas barengé Mas Willy lan Mbak Ida.

Kereta Kencana dhéwé nyritakaké romantisme-né pasangan kaki-nini, sing ing antarané padha rembugan babagan pati. Sing ngarang jenengé Eugene Ionesco (Prancis), sing nerjemahaké ing basa Éndonésa ora liya, ya Mas Willy dhéwé. Pemainé mung loro, suwéné mèh rong jam, dialog-é dawa-dawa. Nggatèkaké dialog sing krasa banget ora ana cèwèté, lan loro-loroné ora katon menggèh-menggèh ambegané, tundhané mung bisa dadi pangaembanané wong akèh, yèn sakloroné pancèn ampuh tenan. Aktor lan aktris pinunjul, mumpuni, bebles ing olah seni dhapukan.

Tumrapé warga Sala, utamané seniman, Mas Willy dicathet dadi priyayi sing bener-bener mèlu mikiraké babagan ngrembakakaké kesenian apa waé. Wektu ramé-raméné otonomi daérah, taman budaya sanuswantara kaya kuthuk kélangan babon. Jagad kesenian oling, lan Taman Budaya Surakarta mèlu nggoling. Was Willy banjur mbantu nganggo carané dhéwé. Ana siji-loro artis pop sing wis padha mulya uripé banjur ’dirampok’, dijaluki pambiyantuné kanggo ngurip-urip jagad seni.

Mas Willy, sugeng tindak. Mugi-mugi Gusti Allah paring jembar kubur panjenengan, mulyakaken panjenenan wonten ing alam kelanggengan awit saking kathahipun tinggalan kabecikan ingkang sampun panjenengan damel rikala semanten. Kula namung saged ngarep-arep, mugi-mugi panjenengan bungah ing alam padhang. Saged damel sandiwara énggal, kagem nglelipur para ahli kubur. Mbah Roedjito ingkang nangani skénografi, tata artistik lan nglamponi, kersanipun Mbah Surip ingkang mbiyantu, syukur purun dipun casting dados lakon.

2 thoughts on “Mas Rendra, Mas Willy

  1. Wah wah, paragrap penutupé radha nakal. Tapi ya isa ana beneré, seniman2 nek wis dipundhut marang Gusti, padha ngumpul lan gawe pertunjukan ana ing akherat.
    Dongaku, mugi-mugi Gusti Allah paring kamulyan, amien…

    nakal itu nama tengahku, Don. belum tahu, ya?
    /blt/

Leave a Reply