Gondhèlan Wit Tales

Sejatiné, kali lor ndhésaku iku ora gedhé lan ora sepira jero. Nanging, sumberé banyu ana satengahé blumbang gedhé, iliné banyu dadi banter. Wis bola-bali kabar anané wong kalap jalaran keplèsèt tanggul, banjur keprungu tekan ngendi-endi. Apa manèh, dhésaku cedhak pasar, dadiné saben ana kabar anyar banjur cepet sumebar. Ngerti dhéwé patrapé wong pasar, apa waé bisa dadi kembang lambé.

Kaya kedadèyan wingi esuk, ana manèh bocah kalap. Jan-jané ya rada diwasa, wong umuré wis kur-kuran. Nanging, sajaké rada lamur lan seneng ngalamun, dhèwèké sing mung nganggo sandhal kulit sing katon isih anyar iku keplèsèt. Tanggul sing ora amba, mula pantesé disebut galengan iku bosah-basèh. Sajaké lunyu jalaran suketé isih teles, embuné durung ilang.

Meruhi bocah kalap iku, Lik Manto bengok-bengok alok ana wong kérut banyu karo mlayoni. Ésuk iku, Lik Manto nembé nurut banyu kanggo lep kanggo sawahé sing wanciné tandur. Ora let suwé, warga dhésa padha kemruyuk pingin wènèh pitulungan. Kabèh padha napis, nurut kali, lan ana sing mlayoni nganti tumekané wétan ndhésa.

Yèn nganti tekan tempuran ing wétan dhésa, bisa dipesthèkaké ora bakal slamet. Banyuné mungser-mungser, apa waé bakal digawa angslup, banjur kèli liwat dhasaré kali. Kaya ngapa waras lan prakosané manungsa, tangèh kuwat nahan ora ambegan jalaran ora olèh hawa, kajaba jalaran kersané Gusti Allah.

Bejané, bocah wadon mau isih ketutuan. Mung kurang limolas mèter, dhèwèké bisa dislametaké Lik Manto. Bisa nglanggar bocah sing lagi glagepan, Lik Manto banjur ambyur, tangané ndhepaplang sikil mbegagah njagani mbokmenawa bocah sing kéntir mau klelep. Bareng bisa diranggèh klambiné, sanalika Lik Manto alok njaluk pitulungan.

Ana wong telu sing banjur mèlu ambyur. Loro mèlu ngangkat sing kalap, sijiné njagani Lik Manto saka mburi jalaran ngadegé wis hoyag-hoyig kesurung iliné banyu sing santer.

Sarèhné wis bisa diangkat, bocah kalap mau diklékaraké ana sandhuwuré buk. Rainé wis pucet, matané wis setengah merem. Bejané isih ambegan sanajan wis mengkis-mengkis sawisé keblandhang sèketan meter.

Sawisé bisa melèk lan ambegan rada laras, banjur diglédhah sak celana jins-é, sing jebul ora ana dhompèté. Wong-wong padha bingung jalaran bocah wadon iku dudu wong sekitar dhésané, mula digolèki idèntitasé. Ora kétang KTP utawa SIM, mbokmenawa bisa kanggo wènèh kabar marang kulawargané. Diturut ana papan sepisanan keplèsèt ya ora ketemu.

Sing katon mung wit tales bosah-basèh, malah ana pirang-pirang wit sing kari bonggolé. Sajaké, bocah mau gondhèlan wit tales. Sanajan akèh cacahé, wit-witan kaya mangkono iku wis mesthi getasé. Ya wis apesé si bocah, keplèsèt waé rada adoh saka wit mlandhing sing urip ora pati adoh saka panggonan apesé. Saumpama keplèsèt nèng cedhak kono, mbokmenawa bakal slamet. Sanajan wité cilik, wit mlandhing rada kuwat kanggo gondhèlan. Oyoté akèh, kayuné ya ora getas.

7 thoughts on “Gondhèlan Wit Tales

  1. ari

    kahanan koyo kuwi memper karo sing nate tak temoni nalika latihan nglangi adoh ana Waduk Wonogiri. Kurang luwih 3-4 km, mesthi wae akeh kancaku sing ora kuat, gelagepen. Pancen wis ana pelatih kang sumadya nulungi, kari ngoncali ban utawa pelampung. Nanging, sok ana pelatih sing rodo aeng. Bocah arep klelep malah dioncali rambak utawa limpung. Lah, eloke, wis ngerti yen rambak utawa limpung mau ora bakal bisa kanggo kemambang, kok ya tetep disaut. Tibake pancen kaya mengkono kuwi polahe wong sing lagi kepepet. Sapa wae nyedhak, rumangsane bisa nulungi.

  2. nonreni

    seneng puisi, yen wanci sirah mut mut bade mlethek, sering dateng solo, saben wulan meh kaya mesti, sering liwat wonogiri, tapi yo ugo sering liwat tawangmangu karang anyar, yen wanci mboten ngelesi kagungan alamat pundi? mbok menawi lagi panen kesemek kula betakaken

  3. nonreni

    aja wit tales, ya ajo wit mlanding, ananging wit menjalin, najan cilik tapi kuat, nanging kintire neng kali kapuas cedake kreteg barito

  4. @Oyos: Sengaja digantung ben ana pitakonan kaya awakmu iku. anggep wae crita sing durung rampung, sing kapunggel, ben padha celathu lan ngarep-arep bacutane. hahahaha…… *ngeles*

Leave a Reply