Pak Murti Pingin Tuku Beteng

Nembé waé aku krungu kabar, yèn Pak Murtidjono mulai ngamèn karo kanca-kanca seniman Sala. Iki ngamèn kang ora baèn-baèn. Pak Murti iku priyayi pinunjul: tau dadi kepala Té-Bé-èS awit ngadegé papané seniman iku Jawa Tengah tumeka pensiuné. Saiki kasuwun kanca-kanca seniman, mandhégani Déwan Kesenian Surakarta. Kok isih kersa ngamèn?

Ya mangkono iku bedané Pak Murti tinimbang karo liya-liyané. Yèn duwé panemu lan yakin beneré, panjenengané mesthi merjuanganké. Ora duwé wedi marang risikoné, apa manèh yèn sing bakal diadhepi isih padha dhahar segané. Priyayiné pancèn nyèntrik, mbois kaya NdoroKakung.

Ngamèn utawa mbarang kan nembé dilakoni, ora ana liya kajaba mujudaké tandha tresnané Pak Murti sakanca marang kutha lan warga Sala. Pak Murti sakanca ora lila yèn Bètèng Vastenburg bakal binangun dadi hotel, kanggo peturoné para priyagung. Petungé, ndadèkake hotèl bètèng iku ateges ngilangaké tetenger, landmark kutha Sala.

Seminggu kepungkur mujudaké sepisanan Pak Murti sakanca mbarang. Manggoné ana Warung Pecel Solo, ing Pasar Beling. Ngamèn sedhéla, watara sak jam, olèh dhuwit Rp 365 èwu. Lumayan, ngendikané Pak Murti.sabanjuré, kaangkah ngamèn pendhak Kemis ana warung kuwi, watara jam siji awan nganti jam loro. Sajroné ngamèn, diseselaké ajakan marang para sutresna supaya nguri-uri Sala.

Saliyané warung iku, ana pirang-pirang warung kang wis ditembung, disuwuni idin kanggo ngamèn. Mbésuk, yèn dhuwite wis nglumpuk, bakal kanggo modhal nuku bètèng kang saiki dadi duwèké Robby Sumampouw, yaiku wong sugih mblegedhu kan uga nduwèni Hailai, rèstoran lan panggonan kanggo jingkrak-jingkak jejogèdan.

Mesthi padha gumun. Arep ngamèn pirang taun supaya bisa nglumpuk dhuwit Rp 500 milyat?

Jawabané gampang: cukup ora cukup, jenengé waé gerakan moral. Ora ana sujarahé, wong ngamèn bisa nglumpukaké dhuwit semono akèhé. Sing genah, wong sugih, apa manèh mblegedhu, wis kerep tuku ukum, tuku kawibawan, nempil kamuktèn lan sapunggalané. Contone wis akèh ana Indonésia kéné.

Bakuné, kabèh wong Sala padha kuatir yèn pemerintahé Pak Jokowi kalah karo kang nduwèni beteng saiki. Éman jalaran kabecikané wis kakèhan tumrape warga saindenging Sala. Manut unè-unèné Pak Anton Moeliono, Pak Yus Badudu lan liya-liyané, aja nganti dadi kasunyatan: karena nila setitik, rusak susu sebelanga.

Nanging aku percaya, kabèh dhuwit kang nglumpuk mau ora bakal kedadèyan bisa kanggo nuku bètèng. Ngendikane Pak Murti kaya mangkéné:

“Dhuwit niku ajeng kula nggé damel patung. Patungé para jéndral sing rumiyin adol bètèng. Yèn tesih turah, patungé andhahane jéndral wau ajeng kula damel sisan. Saged kanggé pengéling-éling anak putu.”

Muga-muga, wong Sala ora usah nemoni patung jéndral sakancané mau ing mbèsuké…..

2 thoughts on “Pak Murti Pingin Tuku Beteng

  1. Hamenangi jaman edan..yen ora edan ora keduman…opo maneh ora duwit..wes ora edan tambah ora duwe duwit… dadi kayake mending edan plus duwe duwit, yo koyo sing nuku beteng kuwi…

    Kulo sengkuyung perjuanganipun kanti donga kemawon..

  2. témbré | bala dhupak pidak pedarakan

    Manawi artanipun boten cekap kagem yasa reca, inggih ndamel poster cetak digital kagem baliho kemawon. Ingkang utami punika kadospundi melehaken para priyagung tembre ingkang tega nyade beteng.

Leave a Reply