Lomba Bedhekan Yuswane Pamantyo

Dinten punika, miturut Dik Zam, Bapa Guru kita nembé mèngeti tanggap warsa ing dinten punika. Bab kaping pintenipun, kula suwun kanthi sanget, panjenengan sampun tidha-tidha kumawantun nangletaken dumateng sinten kémawon. Punapa malih dumateng Bapa kita sami punika.

Paman Tyo lenggah paling kiwa

Boten ateges pripun-pripun. Kersanipun Kangjeng Bapa kémawon ingkang mbikak, ngaturi pirsa dumateng kita sadaya.

Cekak aos utawi kasaripun makaten: wonten Jakarta, punapa malih ing saperangan alit bebrayan ageng métropolitan, wonten wewaler ingkang mboten sinerat. Konvènsi, basa intelèk-ipun. Babagan pedamelan, yuswa, sampun krama punapa dèrèngipun, utawi sampun peputra utawi dèrèngipun tiyang, sadaya kala wau kalebet wadi.

Inggih makaten bentenipun tata krama utawi unggah-ungguh sesrawungan wonten sapérangan masarakat ing kitha ageng kalawan wonten padhusunan. Mbok bilih, sadaya wau mujudaken wontenipun pengaruh paham kilèn, kang aran individualisme. Wonten paham punika, hak-ipun tiyang tansah dipun unggulaken. Pramila, babagan pedamelan lan sanès-sanèsipun kala wau mboten pantes kagem pitakonan.

Benten priyayi kitha ingkang individualistis, pasedhèrekan wonten dhusun mandar ketingal mboten wontenipun wadi ingkan kasebat wonten ing nginggil. “Piye, kerja nèng endi, saiki? Anakmu pira, bojomu kerja apa?” lan sapanunggalanipun, mandar mujudaken local hospitality ingkang mbèntenaken tiyang Jawi kalawan sanèsipun.

Ketingalipun panci sajak ‘pingin ngerti urusané liyan’, sanajan sejatosipun nedahaken pasedhèrèkan ingkang raket. Sadaya bangsa Jawa punika sedulur, sanak. Mangertosi kahanan sedulur kalebet taksih kagungan raos tresna asih dumateng sesami.

Wangsul wonten atur kula ingkang sepindhah, ngéngingi tanggap warsanipun Kakang Mas Antyo Rentjoko, sumangga kita ngaturaken, mugi Gusti Ingkang Maha Kuwaos tansah maringi Mas Tyo panjang yuswa, bagas kuwarasan sumrambah dumateng sadaya kulawarganipun. Mugi, Gusti ugi tansah maringi rejeki ingkang sacekapipun, supados Mas Tyo saged nindakaken kuwajibanipun kanthi saèstu, saged netepi darmanipun tiyang sepuh saha tetungguling kulawarga wonten ing nDalem Antyorentjakan. Amin.

Sumangga, bilih panjenengan sadaya pingin ngginaaken moment tanggap warsanipun Mas Tyo punika kagem monetize, panjenengan kula aturi paring jawaban awujud celathu wonten kolom Comment ing ngandhap.

Pitakonan kula gampil, kemawon: Dinten punika tanggap warsanipun Mas Tyo ingkang kaping pinten?

Gunung MERAPI, photo of the week versi USA Today

Murih jawaban ingkang leres, badhé kula aturi hadhiah arupi gambar Gunung Merapi jepretan kula piyambak, ukuran 30×40 cm ingkang sampun dipun glasswood, ditambah kéntunan voucher pulsa Rp 100.000. (Menawi disuwun awujud artodipun keparengaken, saged kula aturaken kathi kencèng utawi transfer lumantar bank. Nyuwun dipun wèsel-aken ugi saged). Mligi kagem satunggal jawaban ingkang leres.

Sumangga ndhèrèk lomba bedhek-bedhekan yuswa………..

26 thoughts on “Lomba Bedhekan Yuswane Pamantyo

 1. Jawaban yang benar 48 tahun. Dan pemenangnya adalah Dimas. Kenapa?

  Ada beberapa alasan:
  1. Ndorokakunng juri, jadi gugur ikut lomba.
  2. Lindaleenk gugur karena jawaban tidak konsisten. Pertama 50, kedua 48.
  3. Ciwir salah karena pakai unsur setengah. Ulang tahun harus tepat waktu, to?
  4. Kitaabdri lumayan kreatif, sms Pamantyo dan dapat jawaban. Masalahnya, dia kalah duluan sama Dimas.

  Maka, pemenangnya, sekali lagi: DIMAS. silakan kirim nomor rekening atau permintaan pulsa. Kalau HP-mu pascabayar, Anda boleh pilih: dihibahkan ke nomor pacar, selingkuhan, teman, atau siapa saja. Pengiriman foto juga dipersilakan Anda. mau dikirim ke alamat atau dihibahkan?

  Ditunggu segera!

  Jangan lupa, ucapkan terima kasih pada Pamantyo yang telah rela hati jadi ajang sayembara.

 2. témbré | bala dhupak pidak pedarakan

  Dhasar Purwaka Blonthank Mbois! Sakjane pinter ananging kerep keblinger. Karang ya seniman, sok-sokan rada aneh tur nganyelake. Lha wong ora susah kanggo totohan wae aku iki ora isin ngaku umur je.

  Arepa kaya ngono aku ya tetep matur suwun. 😀

 3. Pemenang akan diumumkan sore nanti, sekitar pukul 18. Bagi pemenang, harap mengirim email japri ke blontankpoer@gmail.com untuk konfirmasi hadiah. mau diambil dalam bentuk pulsa, tunai, dan alamat pengiriman fotonya.

  kalau mau langsung transfer pulsa, harap dikirimkan pula nomor teleponnya

 4. Wis kebedhek karo Ndoro, tapi yo melu wae lah, sopo ngerti entuk pulsa, hehe.. 48!!! *mbanting HP*, soale bar takon langsung karo Pamantyo liwat SMS, tapi wis kedhisikan Ndoro Kakung.

Leave a Reply