Tembre, Trembelane…

Trembelane tenan Si Tembre. Bisane mung ngece, dumeh kene klebu bocah cengkeremes, ceng ceng po. Nge-blog wae isih ajaran, basa Jawane isih pating blasur ora karuan. Dumeh pinter dolanan komputer (mula nate dadi Pemred majalah Komputer—–, kang wis awarahum), Si Tembre ethok-ethok nylekethe. Kamangka, dheweke pinter gawe tandha, saengga aksara e, lagune bisa beda-beda, antarane e ing tembung kere, pinter utawa cewek!

Aku ngerti, Si Tembre duwe mangsud ngelingake menawa aku isih kurang titis anggone nulis, durung baud anggone ngecakake tembung (lan basa). Sing aku salut marang dheweke iku siji, yaiku anggone mbombong aku nganggo cara kang alus (ngungkuli carane Wong Sala apus-apus), kareben aku tambah ngati-ati.

Untunge, dheweke isih gelem nganggep aku bocah lantip, alus ing rasa-pangrasa. Iki mau dudu amarga ndilalah, wong kabeh mau wis kasunyatan. (Narsis? Yo ben wae, tur isih nganggo banget!). Katone sih ora m-body! Paribasan casing-e ora branded, harddisk-e dudu Maxtor utawa Seagate, ananging memory-ne wis rong giga luwih, sistem operasi-ne werna-werna. Dadi, ya ora nate nemoni http://404 utawa ‘sapaan ramah’ nganggo basa manca: maybe disk full! (Lumayan, to?)

Bab wacan, aku pancen kalah. Dudu ngalah. Mangkane, aku bisa nggoleki sapa sejatine dheweke. Email-e lawis-nasionalis, nganggone plasa[dot]com supaya dikira wong Salatiga sing dadi pejabat Telkom. Ngakune bala dhupak pidak pedarakan, kamangka trah pangeran. Ramane juragan buku, mula jejuluk guru. Anake nerusake, babagan pinter lan keluwihane. Aku nembe ngerti Kang Sobary, dheweke wis nglothok Tolstoy. Dheweke crita sujarah urip lan tinggalane Sebastian Bach, bisaku nembe nggosip-ake Nafa Urbach. Edan, to?

Begjane, aku wis rada menep, ora ketang durung ganep. Aku kaya tinuntun dening Gusti, menawa aku kudu bisa nampa tekane ‘nabi’. Nabi-o blogging saumpamane. Nyatane, Si Tembre ora mung kedah-kedahe ngobahke lambe, nanging gelem meksaake drijine jejogedan ana sandhuwure keyboard komputer-e (wernane putih, ana gambar legokan kaya apel sisa dikrikiti bajing!), nyusul aku gawe blog anyar, basa Jawa uga. Kamangka, dheweke nate melu ngrumat blog basa Jawa, duk nalika jaman semana.

Lay out-e dhemes, basane lemes rada nggleges, yen dipamerke turah pantes.

Priyayine sok clingus, kamangka wani marani kenya kanthi clorengan angus. Ya, muga-muga blog anyare Si Tembre bisa dadi jalaran lan marine. Wis pirang-pirang dina nandang gerah, menyang dokter malah didhawuhi gurah. Sasmitane, pancen kudu enggal kondur Ngayogya, banjur dolan menyang Sala.

Tembre, dak tunggu tekamu. Babut abang bakal ginelar sadawa-dawane, mumpung wis dikumbah lan dipepe…..

Oalah, Tembre… Tembre…… Trembelane……………..!!!

6 thoughts on “Tembre, Trembelane…

  1. témbré | bala dhupak pidak pedarakan

    Good morning, Sir Blonty. Mbok lare kalih, inggih punika Bedhes Wetan Kali lan slamet Kenthus Wage, dipun kanthi lan biyantu.

  2. témbré | bala dhupak pidak pedarakan

    Panjenengan punika jannnnnn… panci titis lan nylekuthis, ananging sok kebablasen. Swargi rama kula sanes juragan buku, boten kagungan kongsi kados dene Tiga Serangkai. Kula inggih sanes tiyang ingkang keplepek dening wacan, punapa malih sapunika radi grothal-grathul amargi soca lan kaca tingal boten mathuk gathuk. Temtu benjing Jemuwah kula badhe dhateng Yoja, tuwi simbok lan brayat. Lajeng kesah dhateng Sala, pados payung mutha kagem ngeyup sareng kenya grawut ingkang asring dipun empani jewawut.

    Kedahipun panjenengan ingkang nganthi kula ing margi pangeblogan basa Jawi.

Leave a Reply