Nggendam iku Ora Prawira

Panas ngenthak-enthak nylomot sirahku, Kemis Legi (12/2) ora watara suwe saka bedhug Luhur. Ing sangarepe lawang mlebu Pasar Gedhe, Sala, aku nyumurupi ibu-ibu nangis, badane lemes dirubung para mbok-mbok bakul pasar lan bapak-bapak nganggo sragam pegawe pamarentah. Ana kang maringi arem-arem marang putrane ibu-ibu kang nangis mau, ana uga kang ngulungake teh panas, rong gelas cacahe.

Ibu-ibu kang yuswane watara 30 taun iku, jebul nembe wae dadi korban pokal gawene wong kurang ajar, ora duwe rasa welas babar pisan. Kalunge dipretheli, kabeh mas-masan penganggone dijaluk, semono uga dompete. Ujare ibu mau, dheweke digendam, disirep dening wong lanang kang ngaku jenenge Budi, kang nembe wae ketemu ana sajroning Pasar Gedhe.

Pawongan tanpa welas mau sayekti pantes dipithes, dipunggel umure. Apa maneh, yen nitik saka sandhang-panganggone, ibu-ibu mau ora pantes sinebut wong cukup, kahanan wetenge uga nembe mbobot sepuh. Padharane gedhe, mula menyang Sala ngajak putrane kang umure kira-kira 11 taun.  Mbokmenawa, ibu-ibu mau mung perlu kulakan barang utawa bekakas kanggo dagang ana ing sakiwa-tengen omahe ing Rembang, watara 200 kilo saka Sala.

Aku ora tega nyawang kahanane. Putrane dak sangoni dluwang biru siji, supaya bisa kanggo mbayar kondektur lan bisa kondur.

Saiki, pancen wus pantes sinebut jaman. Ngapusi lan gawe cilakaning liyan kaya dene panggautan. Wong gedhe maling dhuwite rakyat, wong cilik ngapusi sedulur sasami. Ngabuk lan colong jupuk wus kaya lara watuk. Saben pawongan bisa nglakoni kanthi geguyon.

Kanggoku, maling utawa nggendam iku ora ana bedane. Wong kang bisa nglakoni tumindak kaya ngono iku, wus pantes sinebut ora prawira. Sanajan kanggone pawongan kang mangkono iku bisa diarani ‘ketrampilan’ lan ‘kaluwihan’, tetep wae ora gentle. Ora duwe watak ceng li, apa maneh prawira.

Umpama pantes nyebut, aku luwih ngajeni tukang ngutil lan copet. Wong kaya mangkene, sinaune mesthi suwe lan ora gampang. Tangane kudu trengginas, mripate kudu awas lan ora ngatonake rupa was-was. Luput sithik wae, gampang konangan. Undur-undurane, mesthi cilaka: direncak rame-rame dengan wong-wong ing sakiwa-tengene.

Tukang nggendam drajade padha karo jambret, tukang todhong, ngrampog nganggo pistol, clurit utawa pedhang. Kang mangkono iku, wanine amarga duwe gaman. Watake ora prawira, ora beda karo oknum pejabat negara, pulisi, jeksa, hakim pengadil lan anggota DPR(D), sing bisane nyolong, ngapusi, ngecu kanthi alesan maneka warna. Ing kamangka, aturan iku dheweke uga kang nggawe.

2 thoughts on “Nggendam iku Ora Prawira

Leave a Reply