Sala Kaincim dening Banjir

Wus watara rong minggu, kutha Sala terus-terusan kaincim dening tumekaning banjir. Udan deres ora nate kendhat, awan tumekaning wengi. Banyu saka kali-kali kang mili saka Klaten lan Boyolali, terus ngebaki Bengawan Sala. Ana sadhengah papan luberan malah munggah ana ratan-ratan alus. Kayata ing Semanggi, Premulung, Sriwedari. Manahan lan Sumber uga kebagian banyu kang mili gedhe, mbludag saka kali-kali.

Aku dadi kuatir menawa banjir samsaya gedhe nggegilani. Muga-muga ora ana banjir suk tanggal 21 Pebruari. Mesakake Mas Antyo sakanca, mbokmenawa sida rawuh ana Sala nggrengsengake launching-e Bengawan, kandhange paseduluran blogger sa-Surakarta, ngiras-ngirus tilik Turisari, kampung kan ana gubuge Mas Didi kang nduweni pabrik hosting kang aran dagdigdug.

Sala kang saiki wus dadi endah dadi ora bisa disawang lan dirasa dening para priyagung saka Jakarta.

Muga-muga, para priyagung kang duweni tanggung jawab marang waduk lan kali tansah ngati-ati ngrumat Waduk Gajah Mungkur lang Bengawan Solo. Sabab, telung dina kepungkur, aku tansah antuk sms utawa layang digital kang ngabarake kahanan waduk ing Wonogiri kang tambah agung banyune amarga udan deres.

Muga langite wis kesel nyuntak banyu, supaya Sala ora ketekan bah. Aku mesakake sedulur-sedulur ing Joyotakan lan Kampung Sewu kang dadi korban taunan.

3 thoughts on “Sala Kaincim dening Banjir

 1. ichwan prasetyo

  Nyuwun pangapunten, amargi editing ingkang grusa-grusu, karep kula “ngiras ngirus apike kok ngiras pantes”. Ing seratan kula kala wau kaserat ngirasa pantes, katambahan aksara a…makaten, nuwun….

 2. ichwan prasetyo

  kuatir mesthine kuwatir, dijumbuhake yen ditulis nggunakake Carakan (aksara Jawa)

  samsaya kuwi bakune sansaya.

  ngiras-ngirus apike kok ngirasa pantes.

  waduk yen dijawakke dadi wadhuk

  Makaten Pakdhe, panyaruwe saking kula ingkang namung pawitan ngelmu ingkang cumpen. Kula pitados mangkih wonten sedherek sanes ingkang ngleresaken menawi panyaruwe kula wonten ingkang kalintu. Nuwun. Sugeng makarya

Leave a Reply